ކ. މާލެ
|
24 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 13:36
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
އަބްދުﷲ ޝާހިދު
މޫސުމީ ބަދަލުތައް
މޫސުމީ ބަދަލުތަކަށް ހައްލު ނުހޯދިއްޖެނަމަ ދިރިހުރުމާއިމެދު ސުވާލު އުފެދޭނެ: ޝާހިދު
 
ރާއްޖެއިން އަބަދުވެސް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި މި މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަވާނެ
 
މޫސުމީ ބަދަލުތަކަކީ ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކަށް ހުރި ގޮންޖެހުމެއް

މޫސުމީ ބަދަލުތަކަށް ހައްލު ނުހޯދިއްޖެނަމަ ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން ދިރި ތިބުމާއި މެދު ސުވާލުއުފެދޭނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝާހިދު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އދ ގެ 77 ވަނަ ސެޝަންގެ ޖެނެރަލް ޑިބޭޓުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

Advertisement

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އާންމު މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ހައްލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ ކަމަށެވެ. މޫސުމީ ބަދަލުތަކަކީ ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކަށް ހުރި ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ ފިނި ހޫނުމިން މައްޗަށް ދާވަރު 1.5 ޑިގްރީއަށްވުރެ އިތުރު ވެއްޖެ ނަމަ އޭގެ ސަބަބުން މިފަދަ ކުދި ގައުމުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖެއިން އަބަދުވެސް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި މި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދަވާނެ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރާއްޖެއިން ތެޔޮ އަންދާ މިންވަރު ކުޑަކުރަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން މިކަމަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދަންޖެހޭކަމުގައި ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ ގޮންޖެހުންތަކާ ފުރަތަމަވެސް ކުރިމަތިލާންޖެހޭނީ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންނަށް. އަދި މޫސުމީ ބަދަލުތައް ކުޑަކުރުމަށް އެންމެ ހަރުދަނާ ޓާގެޓުތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައިވެސް ރާއްޖޭ ހިމެނޭނެ.
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ޝާހިދު އިތުރަށް ވަނީ ކަނޑުފަޅު ސަލާމަތްކުރަންވެސް މަސައްކަތްކުރަންޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. ރާއްޖެއަކީ ކަނޑުފަޅުގެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް އޮތް ގައުމަކަށް ވެފައި، މިއީ ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމާވެސް ނުހަނު ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ކަމެއްކަން ޝާހިދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި 2020 ގެ ކުރިން 30 އިންސައްތަ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރަން ދުނިޔެއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަމާޒަށް ރާއްޖެއިން ތާއީދުކުރަނީވެސް އެ ސަބަބަށްޓަކާ ކަމަށާއި، ގައުމީ ފެންވަރުގައިވެސް ރާއްޖެއިން މި މަސައްކަތް ކުރައްވާކަން ޝާހިދު ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް