ކ. މާލެ
|
22 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 23:54
ލުބުނާނުގެ ބޭންކުތަކުގެ ކުރިމަތީގައި އާންމުން އިށީންދެގެން
ލުބުނާނުގެ ބޭންކުތަކުގެ ކުރިމަތީގައި އާންމުން އިށީންދެގެން
ވަޔަން
ލުބުނާނުގެ އިގްރިސާދީ ކާރިސާ
ލުބުނާނަށް ދިމާވި އިގްތިސާދީ ކާރިސާއަށްފަހު އެގައުމުގެ ބޭންކުތައް މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް ބަންދުކޮށްފި
 
ކުޅޭ ކުޅޭ ބަޑި ހިފައިގެން ވަދެ ބޭންކްތަކުން ފައިސާ ނަގަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވޭ

ލުބުނާނަށް ދިމާވި އިގްތިސާދީ ކާރިސާ އަށްފަހު އެގައުމުގެ ބޭންކުތައް މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް ބަންދުކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށް އެގައުމުގެ ބޭންކްތަކުގެ އެސޯސިއޭޝަނުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ ބޭންކުތައް ބަންދުކުރަން ނިންމީ، ބޭންކުތަކުގައި ފްރީޒް ކޮށްފައި ހުރި ސޭވިންގ އެކައުންޓްތަކުގައި ހުރި ފައިސާ ކަސްޓަމަރުން ނަގަން ބޭންކުތަކަށް ކަސްޓަމަރުން ވަދެފައިވާތީ އެއްވެސް ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ބޭންކުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ނުރައްކާ އޮތް ކަމަށާއި، އެކަމާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ވެސް އަޅާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ލުބުނާނުގެ ބޭންކް ތައް ބަންދުކުރަން ނިންމާފައިވާ އިރު، ބުދަ ދުވަހު، އަންހެނަކު ވަނީ ކުޅޭ ކުޅޭ ބަޑިއެއް ހިފައިގެން ބޭންކަށް ވަދެ، އާއިލާގެ މެޑިކަލް ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދައްކަން ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެ ވަދެގަނެފައެވެ. މިއާއެކު ހުކުރު ދުވަހާ ހަމައަށް މިފަދަ އިތުރު 5 ވަރަކަށް ހާދިސާ ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

ލުބުނާނަށް ދިމާވެފައިވާ އިގްތިސާދީ ކާރިސާއާއިއެކު، އެގައުމުގެ އާބާދީގެ 80 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ވަނީ ކާނާ އާއި ބޭސް ވެސް ގަނެވޭނެ ފަދަ ނެތިފައެވެ.

ބަޑި ހިފައިގެން އާންމުން ބޭންކުތަކަށް ވަދެ އެކައުންޓުގައި ހުރި އަމިއްލަ ފައިސާތައް ނަގަން ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެ ޑިމާންޑްކޮށްފައިވާ އިރު، މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މީގެ ކުރިން އެއްވެސް ކަހަލަ ކުށުގެ ރެކޯޑެއް ނެތް އާންމުން ކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. އަދި އެމީހުން ބިލްތަކަށް ފައިސާ ނުދެއްކިގެން މިފަދަ އަމަލުތައް ހިންގަމުންދާކަމަށް ނޫސްތަކުގައި ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

ލުބުނާނުގެ ބޭންކުތަކުން ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބޭންކުތަކުން ޑޮލަރު ނެގޭ މިންވަރު ހިފަހައްޓާފައެވެ. އަދި މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނި ލުބުނާނުގެ ޕައުންޑުގެ އަގު ވެއްޓި އިންފްލޭޝަން ވަރަށް ބޮޑަށް މަތިވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް