ކ. މާލެ
|
22 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 21:17
ރެފްކޫލް ޝޯރޫމުން އެކި ބްރޭންޑްތަކުގެ އޭސީ ލިބެންހުރޭ
ރެފްކޫލް ޝޯރޫމުން އެކި ބްރޭންޑްތަކުގެ އޭސީ ލިބެންހުރޭ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރެފްކޫލްގެ ހަވަނަ ޝޯރޫމް ހުޅުވުން
ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް އޭސީއެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނަކާއެކު ރެފްކޫލްގެ ހަވަނަ ޝޯރޫމް ހުޅުވައިފި
 
އެކި ބްރޭންޑްތަކުގެ އޭސީއާއި ކޫލިންގ ސިސްޓަމްގެ ސްޕެއަރތަކާއި ނިއު ގްރީގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ކޫލިންގ ޕްރޮޑަކްޓްތައްވެސް ޝޯރޫމުން ލިބޭނެ

ރެފްކޫލްގެ ޝޯރޫމެއް ފަރީދީމަގުގައި ހުންނަ މ. އާކާޝްގައި ހުޅުވައިފިއެވެ.

ރެފްކޫލްގެ މާކެޓިންގ އެގްޒެކްޓިވް މިދުހަތު އަބޫބަކުރު ވިދާޅުވީ, މި ޝޯރޫމުން އެހެން ތަންތަނުން ނުފެންނަކަހަލަ ކޮމަރޝަލް ޕްރޮޑަކްޓްތަކެއް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކޯލްޑް ރޫމް ސްޓޯރޭޖްތަކަށާއި ބޮޑެތި މެގަ ހޯލްތަކުގައި ވެސް ކޫލިންގ ސޮލިއުޝަން ދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ރެފްކޫލުން ވަނީ މި ޝޯރޫމް ހުޅުވުމާ ދިމާކޮށް ޕްރޮމޯޝަނެއް ވެސް ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން "ވިޒިޓް އެންޑް ވިން"ގެ ނަމުގައި ފެށި މި ޕްރޮމޯޝަންގައި، ޝޯރޫމަށް ޒިޔާރަތްކޮށްގެން ކިއުއާރް ކޯޑް ސްކޭން ކުރުމަށްފަހު، ކޫޕަން ފުރާލުމުން ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ. އޮކްޓޯބަރ 6 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާއިރު، ގުރުއަތުން ހޮވޭ ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް 9000 ބީޓީޔޫގެ ގްރީ ބްރޭންޑްގެ އޭސީއެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މި ޝޯރޫމުން އެކި ބްރޭންޑްތަކުގެ އޭސީއާއި ކޫލިންގ ސިސްޓަމްގެ ސްޕެއަރތަކާއި ނިއު ގްރީގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ކޫލިންގ ޕްރޮޑަކްޓްތައްވެސް ލިބޭނެއެވެ.

ފަރީދީމަގުގައި ޝޯރޫމެއް ހުޅުވާފައިވާއިރު، ރެފްކޫލްގެ ބައެއް ޝޯރޫމްތައް އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ވަނީ ހުޅުވާފައެވެ. އެގޮތުން މާލޭގެ އޯކިޑުމަގުގައި ރެފް ކޫލް އައުޓްލެޓާއި، ސޯސަންމަގުގައި ހުންނަ ލެޓްސް ކޫލް އައުޓްލެޓްގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭގައިވެސް "ލެޓްސް ކޫލް"ގެ ނަމުގައި އައުޓްލެޓެއް ހުންނާނެއެވެ.

ރެފްކޫލް ވާރލްޑް ކަޕް ފޯރި ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން، ޖޭވް އެންޑްރޮއިޑް ޓީވީތަކުން ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއްވެސް ވަނީ ފަށާފައެވެ. ރެފްކޫލް ވާރލްޑް ކަޕް ފޯރި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްގެންދާނީ މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު 18ގެ ނިޔަލަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް