ކ. މާލެ
|
31 މެއި 2023 | ބުދަ 20:43
ގްރީ ޕޫލަރ އޭސީ
ގްރީ ޕޫލަރ އޭސީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ގްރީ ޕޫލަރ 32
ގްރީ ޕޫލަރ 32 - ވައިފައި ފީޗަރާއެކު، ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހުރެގެންވެސް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވެނޭ
 
ގްރީ ޕޫލަރ 32 އާއެކު ކޮންމެ ތަނަކުން، ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ޓެމްޕަރޭޗަރ އެޖަސްޓް ކުރެވޭނެ

ރެފްކޫލްއިން ގްރީގެ އައު އޭސީ ސީރީޒްއެއް ބާޒާރަށް ނެރެފިއެވެ.

ރެފްކޫލްއިން ބާޒާރަށް ނެރެފައިވަނީ ގްރީ ޕޫލަރ 32ގެ ވައިފައި ސީރީޒްއެވެ. މިއީ ވައިފައިން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭ އޭސީއެކެވެ.

ރެފްކޫލްއިން ބުނީ އެންމެ ޒަމާނީ ސްމާޓް ވައިފައި ފީޗަރާއެކު ގޭމް ބަދަލުކޮށްދޭ މި އޭސީން, ފިނިކަން ތަޖުރިބާކުރާ ގޮތް ބަދަލުކޮށްލާނެ ކަމަށެވެ.

ގެއަށްދާއިރު، ހޫނު ނުތަނަވަސް ކޮޓަރިއަކަށް ވަންނަންޖެހުމުގެ ބަދަލުގައި ގްރީ ޕޫލަރ 32ގެ ވައިފައި ސީރީޒް އާއެކު ކޮންމެ ތަނަކުން، ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ޓެމްޕަރޭޗަރ އެޖަސްޓް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. ސްމާޓްފޯނުގެ އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކޮށްގެން ގޭތެރޭގެ ފިނިހޫނުމިނުގެ ފުރިހަމައަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެއެވެ. ގްރީ ގެ އެޕްލިކޭޝަން ގޫގުލް ޕްލޭސްޓޯރ އަދި އެޕްސްޓޯރ އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

އަލަށް ތައާރަފްކުރި އޭސީގެ ފީޗަރތަކުގެ ތެރޭގައި؛

1. ސްމާޓް ވައިފައި

2. ދިގު ސަރވިސް ލައިފަށް ފުރިހަމަ އެންޓި ކޮރޯޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން

3. އަމިއްލައަށް ސާފުކުރުން - އެފިޝަންޓް އޮޓޯ ކްލީން، ސާފު ވައިގެ ސަބަބުން ދުޅަހެޔޮ މާހައުލެއް ގާއިމްވުން

4. ގްރީ އިނޮވޭޓިވް އިވެޕޯރޭޓަރ އޮޓޯ ކްލީން ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ކޮންޑެންސިންގ، ފްރޮސްޓިންގ، ސްޓިރިލައިޒް އަދި ޑިފްރޮސްޓް ކުރުމުގެ ޕްރޮސެސްގެ ސަބަބުން ނަޖިސް ނައްތާލައި، ވަސް ކަނޑުވާލައި، މިނިވަންކަމާއެކު ނޭވާލެވޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް