ކ. މާލެ
|
22 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 13:42
ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ހިނިތުންވުމާއެކު ސަލާމްކުރަނީ
ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ހިނިތުންވުމާއެކު ސަލާމްކުރަނީ
ހަދީޘް އޮފް ދަ ޑޭ
ހިނިތުންވުމަކީ ޞަދަޤާތެއް
ހިނިތުންވެ ތިބެ ޚިދުމަތް ދިނުން
 
އަނެކާއަށްޓަކައި ހިނިތުންވެލުމަކީ މާތްﷲގެ މަގުގައި ޞަދަޤާތެއް ކުރުންފަދަ މާތްކަމެއް
 
ހިނިތުންވުން ޞަދަޤާތެއްކަމުގައި ވަނީ ނަފްސާނީ ފަރުވާއެއް އެކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭތީކަމަށް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވޭ
 
ހިނިތުންވެ ތިބެ އެހެން މީހުންނާއި ބައްދަލުކޮށް އެމީހުންނަށް ޚިދުމަތްކޮށް، ޚިދުމަތްދިނުމަކީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް ދެވޭ ވަރަށް އަގުބޮޑު ހަދިޔާއެއް

ހިތްހެޔޮކަމާއި ހިނިތުންވުމަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ކިބާގައި ހުންނަށް ޖެހޭ ރިވެތި ސިފައެކެވެ. އެކަކު އަނެކަކާ ބައްދަލުވާ ހިނދުގައްޔާއި ޚިދުމަތްދޭ ހިނދު، ހިނިތުންވެ އުފާވެރި މޫނަކާއިގެން ބައްދަލުވުމަކީ މީހާގެ ހިތްހެޔޮ ކަމުގެ ރަމުޒެކެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ތިމާގެ ޝަޚްޞިއްޔަތުގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރި ކަމުގެ މާނަތައް ދޭހަވެގެންދެއެވެެ. އެފަދަ މީހަކު އެހެން މީހުންނަށް ހިތްހެޔޮކަން ފާޅުކޮށް، ހިތްތިރިވެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުން ކުރާ އަޅުކަންތަކާއި ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ޤަބޫލުވުން ވެސް ވަނީ ހިތްހެޔޮކަމާއި ހިތްތިރިކަމުގައެވެ. ހިތްސާފު ކަމުގައެވެ. ރަސޫލު ﷲ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޡް ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނާގައި ވެއެވެ. "މާތްﷲ ގެ ޙަޟްރަތަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހާއި ހޯމަ ދުވަހު މީސްތަކުންގެ ޢަމަލުތައް ހުށަހެޅޭނެއެވެ. ފަހެ، އެދުވަހު މާތްﷲ އަށް ޝަރީކު ނުކުރާ، އަދި އޭނާއާއި އޭނާގެ އަޚާއާއި ދެމެދު ދެކޮޅުވެރިކަމަކާއި ހިތްނުބައި ކަމެއް ނެތް ކޮންމެ މީހެއްގެ ފާފަތައް ފުއްސަވާ ދެއްވާނެއެވެ." (ރަވާހު މުސްލިމް).

ހިނިތުންވެ ތިބެ އެހެން މީހުންނާއި ބައްދަލުކޮށް އެމީހުންނަށް ޚިދުމަތްކޮށް، ޚިދުމަތްދިނުމަކީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް ދެވޭ ވަރަށް އަގުބޮޑު ހަދިޔާއެކެވެ. ހިނިތުންވެހުރެ އުފާވެރި މޫނަކާއިގެން ޚިދުމަތްދޭ މީހާ ސިފަވެގެންދާނީ އޯގާތެރި ހިތްހެޔޮ މީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި ރިވެތި އަޚްލާގީ ސިފަތަކުން ޒީނަތްތެރިވެފައިވާ މީހެއްކަމެވެ. ހިނިތުންވުމުގެ މާތްކަން ބަޔާން ކުރައްވާ ރަސޫލު ﷲ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޡް ކުރެއްވިއެވެ. " تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيْكَ لَكَ صَدَقَةٌ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَإِرْشَادُكَ الرَّجْلَ فِي أَرْضِ الضَّلاَلِ لَكَ صَدَقَةٌ " (رواه الترمذي) މާނައީ: ތިބާގެ އަޚާގެ މޫނުމަތީގައި ތިބާ ހިނިތުންވެލުމަކީ ތިބާއަށް ހުރި ޞަދަޤާތެކެވެ. ތިބާ ހެޔޮ ކަމަކަށް ގޮވާލައި މުންކަރާތަކުން ނަހީކުރުމަކީ ތިބާއަށް ހުރި ޞަދަޤާތެކެވެ. އަދި މަގު ގެއްލިފައިވާ މީހާއަށް މަގު ދައްކާދިނުމަކީ ތިބާއަށް ހުރި ޞަދަޤާތެކެވެ."

އަނެކާއަށްޓަކައި ހިނިތުންވެލުމަކީ މާތްﷲގެ މަގުގައި ޞަދަޤާތެއް ކުރުންފަދަ މާތްކަމެކެވެ. ހިނިތުންވުން ޞަދަޤާތެއްކަމުގައި ވަނީ ނަފްސާނީ ފަރުވާއެއް އެކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭތީކަމަށް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ހިތާމައާއި ވޭނުގަ އުޅެމުންދާ މީހެއްގެ މޫނުމަތީގައި ހިތްހެޔޮކަމާއެކު ހިނިތުންވެލުމަކީ އޭނާއަށް ލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ. އޭނާގެ ހިތާމަތަކާއި ވޭންތައް ލުއިކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން އެފަދަ މީހަކަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެއީ ޞަދާޤާތެއް ކުރުންފަދަ ކަމެކެވެ. މިގޮތުން ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ޚިދުމަތްދޭ މީހުންގެ ހިތްހެޔޮކަމާއި ރިވެތި އަޚްލާގުގެ ސަބަބުން ބަލިމީހުންނަށް އެމީހުންގެ ބަލިތަކަށް ލުއިކަން ލިބިގެންދެއެވެ. އެމީހުންގެ ހިނިތުންވުމަކީ ބަލިމީހާގެ ބައްޔަށް ފަރުވާއެއްކަމަށްވެއެވެ. އަދި ޚިދުމަތްދޭ މީހުންގެ ހިނިތުންވުމާއި ރަނގަޅު މުޢާމަލާތަކީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ މީހުންގެ އެއްބާރުލުން ލިބި، ދެވޭޚިދުމަތް ހަލުވިވެގެންދާކަމެކެވެ. އަދި އޭގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢުގެ އަފުރާދުންގެ މެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުންތައް ރަނގަޅުވެ، އެއްބައިވަންތަކަން އިތުރުވެގެން ދެއެވެ. އަދި މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކުން ބޮޑާކަމާއި ނީހަވެރިކަން ނެތި، އަމާން މުޖުތަމަޢެއް ޤާއިމްވެގެން ދެއެވެ.

މާއްދީ އެއްވެސް އަގަކާއިނުލައި އެކަކު އަނެކަކަށް ދެވޭ އެންމެ އަގުބޮޑު އެއްހަދިޔާއަކީ ހިތްހެޔޮކަމާއެކު އުފާވެރިކަމުގެ ހިނިތުންވުމަކުން ހިނިތުންވެލުމެވެ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށާއި ހިތްތަކުގައިވާ ކިލަނބުކަން ފިލުވައިދޭ ފަރުވާއެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންކުރާ އެކިއެކި މުޢާމަލާތާއި ދޭޚިދުމަތް ދެމިގެން ދިއުމަށާއި ކާމިޔާބުވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ބާރުގަދަ ވަޞީލަތެކެވެ. އަދި ހިނިތުންވެ، އުފާވެރި މޫނަކާއެކު ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރާނެއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. " لاَتَحْقٍرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيْقٍ" (رواه مسلم)  މާނައީ: އެޔޮކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ކަމަކީ ކުޑަކަމެއްކަމުގައި ނުދެކޭށެވެ. އެއީ ހިނިތުންވެފައިވާ އުފާވެރި މޫނަކާއިގެން ތިބާގެ އަޚާއާއި ބައްދަލުކުރުން ކަމުގައިވިޔަސްމެއެވެ."

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް