ކ. މާލެ
|
20 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 14:48
ވިނަރެސް ފްލެޓް
ވިނަރެސް ފްލެޓް
ވަން އޮންލައިން
ވިނަރެސް ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތައް
ވިނަރެސްގެ 1344 ފްލެޓަށް އެދި 1413 ފަރާތަކުން ފޯމު ހުށަހަޅައިފި
 
2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ވިނަރެސް ފްލެޓް އާންމުންނާ ހަވާލުކުރެވިގެންދާނެ
 
ފުލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުތުހަމަވާކަން ކަނޑައަޅާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން

ހުޅުމާލޭގެ ފޭސް 2ގައި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ވިނަރެސް ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި މުއްދަތުގައި 1413 ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައިވާކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެފިއެވެ.

ވިނަރެސް ހައުސިން މަޝްރޫއުގެ އެޕާޓްމަންޓްތައް ދެއްކުމަށް އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތު 21 ޖުލައިގައެވެ. އެމުއްދަތު ހަމަވެފައިވަނީ 15 ސެޕްޓެމްބަރުގައެވެ. ވިނަރެސް މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ޗައިނާގެ ސީއެމްއީސީއާ ހަވާލުކޮށްގެން 10 ޓަވަރުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދެއެވެ. މި 10 ޓަވަރުގައި ޖުމްލަ 1344 ފްލެޓް ހަދާފައިވެއެވެ.

Advertisement

އެޗްޑީސީން ބުނީ ފުލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުތުހަމަވާކަން ކަނޑައަޅާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިންކަމަށެވެ.

ވިނަރެސްގައި ދެ ވައްތަރެއްގެ އެޕާޓްމަންޓް ހިމެނެއެވެ. 902 އަކަފޫޓު އަދި 883 އަކަފޫޓް ހިމެނޭ މި އެޕާޓްމަންޓްތަކުގައި 3 ކޮޓަރި އަދި 3 ފާހާނަ އަދި ބެލްކަނީ ހިމެނެއެވެ.

ވިނަރެސް ފްލެޓަށް މީހުން ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟

ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ވިނަރެސް ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަށް ބެލުމަށްފަހު ސްކޯރ ތަރުތީބުން ލިސްޓުކުރާނެއެވެ. އެއަށްފަހު އެޗްޑީސީން ލިސްޓް އޯޑަރަށް ޔުނިޓް ހިޔާރުކުރުމަށް ހުޅުވާލާނެއެވެ. އެއަށްފަހު އެޗްޑީސީން ފައިނޭންޝިއަލް އެލިޖިބިލިޓީގެ އިވެލުއޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވި އެލިޖިބަލްވާ ފަރާތްތަކަށް ޔުނިޓް ހަވާލުކުރާނެއެވެ. އަދި ފައިނޭންޝިއަލް އެލިޖިބިލިޓީން ޝަރުތުހަމަނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ޔުނިޓްތައް ކެންސަލުކޮށް ވެއިޓް ލިސްޓުގައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ދޭނެއެވެ.

ވިނަރެސް ފްލެޓް ހަވާލުކުރާނީ ކޮންއިރަކު؟

އެޗްޑީސީން ބުނީ މިހާރު ކުރިޔަށްދަނީ މިފްލެޓްތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ކަމަށެވެ. އަދި 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ވިނަރެސް ފްލެޓް އާންމުންނާ ހަވާލުކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

މިއީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހައުސިން މަޝްރޫއުތަކުުގެ ތެރެއިން ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫއެވެ. މިހާތަނަށް ހިންގި އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫއަކީ ހިޔާ މަޝްރޫއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
33%
0%
0%
67%
ކޮމެންޓް