ކ. މާލެ
|
19 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޯމަ 18:27
ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ނަރުދޫގެ ސިއްޙީ މަރުކަޒު ބޮޑުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން
ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ނަރުދޫގެ ސިއްޙީ މަރުކަޒު ބޮޑުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ސިއްޙީ މަރުކަޒުތައް ބޮޑުކުރުން
4 ރަށެއްގެ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޖާގަ ބޮޑުކުރަން ހަވާލުކޮށްފި
 
4 ރަށެއްގެ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޖާގަ ބޮޑު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރި 5 މަސް ދުވަހުން ނިންމާ ގޮތަށް

4 ރަށެއްގެ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޖާގަ ބޮޑުކުރުމަށް، އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ހޯމަ ދުވަހު ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ ށ. ފީވަށް، ށ. ނަރުދޫ، ށ. ޅައިމަގު، އަދި އއ. މަތިވެރީގެ ސިއްޙި މަރުކަޒުތަކުގެ މަސައްކަތެވެ. މީގެ ތެރެއިން ނަރުދުއާއި ޅައިމަގުގެ މަސައްކަތް ކްލޭ ލިމިޓެޑް ލައިބިލިޓީ ޕަރޓްނަރޝިޕްއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު ފީވަކުގެ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް ޕާސްޓްލައިން ޕްރައިވެޓް ލިިމިޓެޑާ އަދި މަތިވެރީގެ ސިއްޚީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރީ ރައިޒާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މި ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުގެ ޖާގަ އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އިމާރާތް ހެދުމާއި، އިމާރާތުގެ ޕޯޓިކޯ ނުވަތަ ފެންޑާ ހެދުން ހިމެނެއެވެ. މި ހުރިހާ ސިއްޙި މަރުކަޒެއްގެ މަސައްކަތް ވެސް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 5 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށެވެ.

ނަރުދޫގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ހަތަރު މިލިޔަން ދެލައްކަ ވިހިހާސް ތިރީސް ހަތް ރުފިޔާ ސާޅީސް ހަތަރު ލާރި (4،220،037.44) އަށެވެ. އަދި ޅައިމަގުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ހަތަރު މިލިޔަން ތިންލައްކަ ސާޅިސް ތިންހާސް ހަތްސަތޭކަ ތިރީސް އައް ރުފިޔާ ތޭވީސް ލާރި (4،343،738.23) އަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފީވަކުގެ ސިއްޙީމަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ތިންމިލިއަން ހަލައްކަ އަށްޑިހަ ހަހާސް ދުއިސައްތަ އެއް ރުފިޔާ އަށްލާރި (3،686،201.08) އަށްހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު މަތިވެރި ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ ހަތަރު މިލިއަން އަށްލައްކަ ރުފިޔާ (4،800،000) އަށެވެ.

ސަރުކާރުން އަންނަނީ އަތޮޅުތަކުގައިހުރި ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ގިނަ ރަށްރަށުގެ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޖާގަ އިތުރުކުރުމަށް އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުމާއި އާބާދީ ބޮޑެތި ރަށްރަށުގެ ސިއްޙީ މަރުކަޒުތައް ހޮސްޕިޓަލް ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރުވެސް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް