ކ. މާލެ
|
19 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޯމަ 18:00
ވިލިމާލޭގައި މަގުތައް ސާފްކުރާ މުވައްޒަފުން
ވިލިމާލޭގައި މަގުތައް ސާފްކުރާ މުވައްޒަފުން
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ވެމްކޯގެ އެއްބަސްވުން އުވާލުން
200 ދިވެހިންގެ ވަޒީފާ ގެއްލިގެންދަނީ، މުއިއްޒު ގަދަފައި ވިއްދާފަ!
 
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަކީ ގޭގެ ހަރަދުތަކަށް ލުޔެއް ލިބޭ ކަމެއް
 
ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދަށަށް މާލެ ސިޓީ ސާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަދަލުކުރާ އިރު މުވައްޒަފުންނަށް ވާނެގޮތެއް އަދިވެސް ނާންގާ

މާލެ ސިޓީގެ މަގުތައް ކުނިކެހުމާއި ސާފްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެންނަން މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ނިންމެވުމާއެކު، 200 އެއްހާ ދިވެހި މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާއި މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމަކީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހު ސިޓީ ކައުންސިލާއި، ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނާ ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމެކެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މާލެ އަދި ވިލިމާލެ ހިމެނޭ ގޮތަށް މަގުތަކަށް އަޅާފައި ހުންނަ ކުނިތައް ކަހާ ސާފްކުރުމަށް ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. އެތަކެއް އަހަރުވީ މި އެއްބަސްވުމާއެކު މި މަސައްކަތުގައި މާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި ޖުމްލަ 200 އެއްހާ މުވައްޒަފުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ނަމަވެސް މި އެއްބަސްވުން މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު އުވާލައްވާނެ ކަމުގެ އިންޒާރާއެކު އެ ފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާއާއި މެދު ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފައެވެ. މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު، މިކަމުގައި ސިޓީ ކައުންސިލުން އެއްބާރުލުން ލިބުނަސް، އަދި މައްސަލަތައް ހުރި ނަމަ އެ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ބޭނުންވި ނަމަވެސް، މޭޔަރ މުއިއްޒު ބޭނުންވަނީ އެއްބަސްވުން އުވާލާ ސިޓީ ކައުންސިލުން މި މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ވެމްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޔޫސުފް ސިރާޖް ވިދާޅުވީ، މި މައްސަލައިގައި ސީޓީ ކައުންސިލާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް ދިއުމަށް، ބައްދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްހެ މުނިސިޕަލް ކަންކަމުގެ ޗެއަރ މި މައްސަލައިގައި ޕޮޒިޓިވް ވާހަކަތަކެއް ދެއްކެވި ކަމަށާއި، ކައުންސިލް މެންބަރުން ވެސް މި މައްސަލައިގައި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މޭޔަރު ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާ މި ބައްދަލުވުމަށްފަހު، އެއްބަސްވުން ކުރިއަށް ނުގެންދަން ފަހުން މޭޔަރު ބޭނުންވެގެން އެއްބަސްވުން އުވާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ މި މައްސަލަ ހައްލު ކުރެވޭތޯ ކަމަށާއި، އެއްބަސްވުން އާ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ 200 އެއްހާ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ގެއްލިދާނެކަމުގެ ބިރު އޮތް ކަމަށް ސިރާޖު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރުވެސް މިއޮތީ ރިސްކަކަށް ހުށަހެޅިފައި. މުވައްޒަފުންގެ ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އެބަހުރި. އެބޭފުޅުންގެ ކުރިމަގާއި ދޭތެރޭގައި ސުވާލު އުފެދިއްޖެ. 200 އެއްހާ މުވައްޒަފުންގެ ވާހަކަ މިދައްކަނީ. 150 މާލޭގައި ވިލިމާލޭގައި 30 ވަރަކަށް މުވައްޒަފުން އެބައުޅޭ. 100 އިންސައްތަ ދިވެހިން މިއީ. 95 އިންސައްތަ އެއީ އަންހެން ބޭފުޅުން. މުވައްޒަފުންނެކޭ އެއްފަދައިން މެނޭޖްމަންޓްގެ ކަންބޮޑުވުން އެބަހުރި. މުޅި ކުންފުނީގެ ކަންބޮޑުވުން އެބަހުރި. މަޝްވަރާކޮށްގެން ހައްލެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް މިކުރަނީ. ނުވެއްޖެއްޔާ ސަރުކާރުން މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައިދޭނެކަމަށް މިބަލަނީ
ވެމްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޔޫސުފް ސިރާޖް

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ވެމްކޯގައި މަސައްކަތް ކުރާ މަގުތައް ސާފްކުރާ މުވައްޒަފުން ރާއްޖެއެމްވީ އާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން ބުނެފައިވަނީ، މި މަސައްކަތަކީ އެމީހުން ކުރާ ހިތުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި މަސައްކަތް ކޮށްގެން ލިބޭ އާމްދަނީއަކީ ގޭގެ ހަރަދުތައް ބަލެހެއްޓުމުގައި ލިބިގެންދާ އެހީތެރިކަމެއް ކަމަށާއި، ވަޒީފާ ގެއްލިގެން ދިއުމަކީ ހިތާމަ ކުރާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ތުހުމަތުތަކަށް އިންކާރުކޮށް އެފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނި މަގުތަކަށް އާންމުން ކުނިއެޅުން ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މަގުތަކަށް އަޅާފައި ހުންނަ ކުނިތައް ކޮންމެ ދުވަހަކު ސާފުކުރާ ކަމަށާއި، މޭޔަރު އެފަދަ ދޮގު ވާހަކަ ފަތުރާތި ހިތާމަ ކުރާ ކަމަށެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މި އެއްބަސްވުން އުވާލަން ނިންމާ، މުނިސިޕަލް ހިދުމަތުގެ ގޮތުގައި މި މަސައްކަތް ކުރަން ނިންމާފައިވާ އިރު، މާލެ ސިޓިއަށް 100 އަދި ވިލިމާލެއަށް 15 މުވައްޒަފުން ނަގައިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތުގައި ގެންގުޅޭނީ ދިވެހިން ކަމެއް ނުވަތަ ބިދޭސީން ކަމެއް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް 200 އެއްހާ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ގެއްލިގެންދައިރު އާންމުން އުފައްދާ ސުވާލަކީ، މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން ބެލެނިވެރި ފަރާތުން އެފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމާއިރު އެކަމުގައި އަސަރުކުރާނެ ފަރާތްތަކަށް ބެލުމެއް ނެތީހެއްޔެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
10%
10%
30%
10%
20%
20%
ކޮމެންޓް
19 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޯމަ 21:04
ސަރުކާރު
މުއީޒް ސައިޒް ކުރުމަށް ސަރުކާރައް ގޮވާލަން ނޫންނަމަ މުޅި ސަރުކާރު ބަދުނާމު ކުރާނެ.
19 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޯމަ 19:21
Bulhaa
ހަމަ އެކަކުވެސް ގަންބައިފަ، މައްޗަށް ނާރާށެވެ! މައްޗަށް އަރަންވާނީ އަމިއްލަ މަސައްކަތާއި އަމިއްލަ ބާރުގައެވެ!