ކ. މާލެ
|
19 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޯމަ 13:18
ވިލާ ކޮލެޖުގައި އޮތް ދަސްވެނިމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ވާހަކަދައްކަވަނީ
ވިލާ ކޮލެޖުގައި އޮތް ދަސްވެނިމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ވާހަކަދައްކަވަނީ
ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
މަތީ ތައުލީމު ހާސިލް ކުރުން
ސަނަދުވެރިޔަކަށްވުމުގެ ބަދަލުގައި އިލްމުވެރިޔަކަށްވުމަށް އަޒުމު ކަނޑައަޅަން ޖެހޭ - މިނިސްޓަރު
 
ތައުލީމީ ޖީލެއް ބިނާ ކުރުމަށްޓަކައި މިސަރުކާރުން ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަމުންދޭ

ކޮލިފިކޭޝަން ހޯލްޑަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އިލްމުވެރިންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި އެވެ.

ވިލާކޮލެޖުގައި އޮތް ދަސްވެނިމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ ދަސްވެނިންނަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ގައުމު ބިނާ ކުރުމުގައި ކޮންމެ ދަސްވެނިއެއްގެ ވެސް ބޮޑު ޒިންމާއެއް އޮތްކަމަށެވެ. ދަސްވެރިންގެ އަޒުމަކަށް ވާންވާނީ އިލްމީގޮތުން މީހުންގެ އިހުތިރާމް ލިބިގެންވާ ބަޔަކަށްވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރުން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ސަނަދުވެރިޔަކަށްވުމުގެ ބަދަލުގައި އިލްމުވެރިޔަކަށްވުމަށް ހުރިހާ ދަސްވެނިން އަޒުމް ކަނޑައަޅަންވާނެ ކަމަށެވެ. މިވާހަކައަކީ ދަސްވެނިވާ ދަރިވަރުންގެ އިތުރުން ވިލާ ކޮލެޖުގައި ވެސް ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ދެއްވަން ބޭނުންވާ މެސެޖެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ތައުލީމީ ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި މިސަރުކާރުން ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން ހޭދަނުކުރާ މިންވަރަށް މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނަށް މިސަރުކާރުން ދަނީ ހޭދަކުރަމުން ކަމަށެވެ.

ވިލާ ކޮލެޖަކީ އަބަދުވެސް ތައުލީމުގެ ކޮލެޓީ ހިފަހައްޓަން މަސައްކަތްކުރާ ކޮލެޖެއް ކަމަށާއި އެ ކޮލެޖަކީ ތައުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮލެޖުތަކުގެ ތެރެއިން ފުންނާބު އުސް އެއް ކޮލެޖުކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެކަމަށްޓަކައި ވިލާ ކޮލާ ކޮލެޖްގެ ފައުންޑަރ ގާސިމް އިބްރާހިމް ރާއްޖޭގައި ތައުލީމް ކުރިއެރުއްވުމަށް ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅުތައް ފާހަގަކުރައްވާ އެމަނިކުފާނަށް މިނިސްޓަރު ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ވިލާ ކޮލެޖުގެ ބާނީއަށް ލިބިނުލެއްވި ތައުލީމު އެހެން ފަރާތްތަކަށް ހޯއްދަވައިދެއްވުން އެއީ އެމަނިކުފާނު ރާއްޖޭގެ ތައުލީމު ކުރިއެރުވުމަށް ކުރައްވާ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތެއްކަމަށާއި އެކަމަށްޓަކައި ޝުކުރު ދަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ވިލާ ކޮލެޖުން ޖުމްލަ ދަރިވަރަކު ވަނީ މިއަހަރު 1،071 ދަސްވެނިފައެވެ. އެއީ ވިލާ ކޮލެޖުގެ ތަފާތު 15 ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށް ސަނަދު ހާސިލުކުރި ދަރިވަރުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް