ކ. މާލެ
|
19 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޯމަ 12:46
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް
ރާއްޖެއެމްވީ
ވީއައިއޭގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން
ވީއައިއޭގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމަށް ގޮވާލާ ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި
 
އެއާޕޯޓުގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް އަޅަންޖެހޭ އެންމެހާ ފިޔަވަޅުތައް ލަސްނުކޮށް އެޅުމަށް ގޮވާލާފައިވޭ

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލާ ހުށަހެލި ކުއްލި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފިއެވެ.

މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ސައީދެވެ. މެންބަރު ސައީދު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވަނީ ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މައި ދޮރާށި ކަމަށްވެފައި ރާއްޖެއަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު އަންނަ އެތައް ހާސް ފަތުރުވެރިންނާ އި އަދި ދިވެހި އެތަކެއް ރައްޔިތުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ އިގްތިސާދީ އެންމެ ބޮޑު މަންފާއެއް ލިބޭ ތަން ކަމަށެވެ.

ދާދިފަހުން ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާފަދަ ހާދިސާއެއް ހިނގާފައިވާއިރު، ބައިނަލްއަގްވާމީ މީޑިއާތަކުން އަނެއްކާވެސް މިހާދިސާއާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކަންބޮޑު ވާފަދަ ބިރުވެރި ވާހަކަތަކެއް ޝާއިއުކޮށްފައިވާތީއާއި، އެ މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު މިހާދިސާ ހިނގުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގައި މިކަމުގައި ބައިވެރިން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވާ ކަމާއި މިހާދިސާ ހިނގުމަށްފަހު އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލަކު ރާއްޖެއައިސް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ދެމީހުން ދޫކޮށްލުމަށް އެދިފައިވާ ކަމަށާއި އަދި މިބައްދަލުވުމަށްފަހު ފުލުހުން މިހާދިސާގެ އަސްލު ރިޕޯޓުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ރިޕޯޓެއް ނެރުނު ކަމަށާއި، މިއީ ރޭވިގެން ހިންގާފައިވާ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ޢަމަ ލެއްކަމާއި އަދި މިކަމުގެ ބިރު އަވަށްޓެރި ބައެއް ޤައުމުތަކަށްވެސް އޮތްކަން ހާމަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މިހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެގެން އިންޑިއާގެ ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައިވާތީއާއި އަދި ޖާސޫސު ކުރިކަމުގެ ހެކި ފުލުހުން ކޯޓަށް ހުށައަޅާފައިވާތީއާއި، އެކަމާ ގުޅުންހުރި ބަޔަކު ފުރައިގެން ދިޔަކަންވެސް ހާމަވާތީއާއި، އެމީހުން ދިޔައީ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް އެއާޕޯޓުގެ ކަންކަން ހިނގަމުންދިޔަގޮތް ލައިވް ކުރަމުން ކަމަށްވާތީއާއި، ރާއްޖެއަށް ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ، ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާވަރުގެ ޢަމަލެއް ހިންގުމަށްޓަކައި އެމީހުން ތައްޔާރުވަމުން ދިޔައީ އެއާޕޯޓުގެ ސެކިއުރިޓީ ގޭޓުތައް ފަހަނައަޅާ، ޗެކިން ޕޮއިންޓުތަކާއި، ކަސްޓަމާއި އިމި ގްރޭޝަނާއި އެއާޕޯޓުގެ ސެކިއުރިޓީއާއި އަދި ފުލުހުންނާއި އެމްއެންޑީއެފަށްވެސް ނޭނގި ކަމަށެވެ.

Advertisement

މިހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މީޑި އާތަކަށްވެސް މައުލޫމާތު ދެމުން ނުދާތީއާއި، އަދި މިކަމާގުޅުންހުރި ކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް ސިއްރު ކުރަމުން ދާތީއާއި، ހައްޔަރުކުރި ދެމީހުން ވީތަނެއްވެސް ދިވެހި ފުލުހުންނަށް މިވަގުތު ނޭނގޭތީއާއި، ހަމައެއާއެކު އެއާޕޯޓުގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއާއި ގު ޅިގެން އަދިވެސް އެތަނުގެ ސަލާމަތީ ކަން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އިތުރު ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައި ނުވާތީއާއި، މިފަދަ ކިތަންމެ ކުޑަ ކަމަކީ ވެސް ފަތުރުވެރިކަމަށް ބަރޯސާވެފައިވާ މި ކުޑަކުޑަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދު ފުނޑި ގައުމަށް އިއާދަ ނުކުރެވޭނެފަދަ ބޮޑު ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ހިނގާދިޔަ ހާދިސާގެ ދެފުށްފެންނަ ތަހްޤީޤެއް ހިންގުމަށާއި، މިކަމާބެހޭ މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހިއްސާ ކުރުމަށާއި އަދި މިހާރުން މިހާރަށް އެއާޕޯޓުގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް އަޅަންޖެހޭ އެންމެހާ ފިޔަވަޅުތައް ލަސްނުކޮށް އެޅުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލާ ކުއްލި މައްސަލަ ހުށައަޅާފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ނެގުނު ވޯޓުގައި ބައިވެރި 40 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 34 މެންބަރުން ވަނީ މި މައްސަލަ ބަލައިގަންނަން ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވާފައެވެ. މި މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓު ދެއްވީ 6 މެންބަރުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް