ކ. މާލެ
|
19 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޯމަ 09:23
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
ރާއްޖެއެމްވީ
މަގޭ ރިޕޯޓް
އަދުރޭއާ ދެކޮޅަށް ޕީޕީއެމް ތެރެއިން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ސިއްރަކީ ކޮބާ؟
 
އަދުރޭއަކީ ރައީސް ޔާމީނަށް އެންމެ ވަފާތެރި އެެކަކު

ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީއަކީ ނަމެއްގައި ދެޕާޓީގެ ގޮތުގައި ހިނގިނަމަވެސް އެއީ ހަމަ އެއްބައެކެވެ. ރައީސް ޔާމީނަށް ޕީޕީއެމް ގެއްލިދާނެ ކަމުގެ ބިރަށްޓަކައި އުފެއްދެވި ޕީއެންސީގެ ރައީސަކަށް ބެހެއްޓެވީ އެވަގުތައް ވެސް ރައީސް ޔާމީނަށް އެންމެ އިތުބާރު ކުރެއްވޭ ޢަބްދުއް ރަހީމް، އަދުރޭ އެވެ. އަދުރޭ އުޅުއްވި ބޮޑު ޕާޓީންވަކިވެ އަލަށް އުފެއްދި ޕާޓީއަކާ ގުޅިވަޑައިގަތީ ވެސް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވެގެން އެމަނިކުފާނަށް ޓަކައެވެ. ޕީޕީއެމާއި ރައީސް ޔާމީނަށްޓަކައި ޢަބްދުއްރަހީމް ވެވަޑައިގަންނަވާ ޤުރުބާނީގެ ވާހަކަ ފަށަންމިއީ ރަނގަޅު މިސާލެކެވެ.

ޕީޕީއެމް ތެރެއިން ޢަބްދުއްރަހީމް ނުވަތަ އަދުރޭ ފެނިފައިވަނީ އެންމެ އެކްޓިވް އެންމެ އިޚްލާސްތެރި އެއް ބޭފުޅާގެ ގޮތުގައެވެ. ޕާޓީގައި ތިބި ޒުވާނުންނަށްވުރެ އަދުރޭގެ ހަރަކާތްތެރިކަން މާބޮޑެވެ. އިންތިޚާބުތަކުގެ ކެމްޕެއިންތަކުގައެވެ. ރައީސް ޔާމީނާއި ޕާޓީއަށްޓަކައި އަދުރޭ ނުކުރައްވާކަމެއް މަދެވެ. ރައީސް ޔާމީން ދިފާއު ކުރެއްވުމަށާއި އެމަނިފާނުގެ އޭރުގެ ސަރުކާރު ނެގެހެއްޓުމަށް އަދުރޭ ނެންގެވި ރިސްކުތަކާއި އެހެން މީހުންނަށް ދެއްކެވި ނަމޫނާތަކަކީ އޭގެ މިސާލުތަކެވެ. ބޮޑެތި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްތަކުގައި ޕާޓީގެ ފައުޖުތައް ނޫސްވެރިންގެ ލޯމައްޗަށް އެތުރިފައި އޮތަސް އެވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވައި މޫނުމަތި މުޅިން ބަދަލުކޮށްލުމުގެ ބައި އިސްކޮށް ކުޅުއްވަނީ އަދުރޭއެވެ. އެހެން މީހުންނަށް ވިދާޅުވާން ނުކެރޭ ވާހަކަތައް ވިދާޅުވެ ބޮޑެތި ހިސާބުތައް ޖައްސަވައި އިދިކޮޅު މީހުންނަށް ރައްދު ދެއްވުމުގެ އާރުކާޓީއަކީވެސް ޚުދު އަދުރޭއެވެ.

އަދުރޭގެ ޚިދުމަތް ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީގެ ތެރެއިން ޤަބޫލު ނުކުރެވޭނެ ހަމަ އެންމެ މީހަކުވެސް ހުންނާނެ ހެނެއް ހީއެއްނުވެއެވެ. ހަމަގައިމުވެސް ޕީޕީއެމާއި އިދިކޮޅު މީހުންނަށް އަދުރޭއަކީ ގޮންޖެހުމެކެވެ. ވިސްނާލަން ޖެހޭވަރުގެ ބޭފުޅެކެވެ. ނަމަވެސް ޕީޕީއެމްތެރެއިން މިހާރު ފެންނަނީ މުޅިން އެހެން މަންޒަރެކެވެ. އެތެރޭގެ ކޯޅުން އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެ ހަފޮޅުން ބޭރުވެ މީސްމީޑިޔާއަށާއި މަޖިލީސް ފްލޯއަށް ތިލަވިއިރު ފެންނަނީ ބަޔަކު އަދުރޭއާ ޖައްސާލާފައިވާތަނެވެ. ނޫންނަމަ ވަކި ފެކްޝަނަކުން އަދުރޭއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާތަނެވެ.

އެކަން ފެށުމުގެ ގޮތުން މީސްމީޑިޔާއިން ފެނުނު ފުރަތަމަ ހަމަލައިގައިވެސް ފާހަގަވީ އެއީ ސީދާ ރައީސް ޔާމީން ކުރައްވާ ކަމަކާ ވައްތަރު ގޮތަކަށެވެ. އިދިކޮޅު މީހުން އަދުރޭއާ މުޚާތަބުކުރާ ނަމަކުން އެކަން ކުރެއްވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ދައުރުގައި މުލިއާގޭގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް މުސްތަފާއެވެ. ބުނެވޭ ގޮތުގައި އެއީ ސީދާ ރައީސް ޔާމީނެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ޕަރސަނަލް ކަންތައްތަކުގައިވެސް އެންމެ އަރިހުގައި ގެންގުޅުއްވާކަމަށް ބުނާ މުސްތޮފާއަށް ރައީސް ޔާމީން ނުރުއްސަވާ ގޮތަކަށް އިނގިލިވެސް ހިއްލައެއް ނުލެވޭނެއެވެ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ އެފަދަ ގޮތަކަށް އަދުރޭއާ ދިމާކޮށް ބަސްބުނުމުގެ ފަހަތުގައި ރައީސް ޔާމީން ނުހުންނަވާ ނުދާނެ ކަމަށް ސިޔާސީ ކަންކަން ދިރާސާކުރާ މީހުން ބުނެއެވެ. ދެން އައީވެސް ސީދާ ރައީސް ޔާމީން ކުރެއްވި ކަމެކެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ގުޅުވައިގެން ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅެކެވެ. އަދުރޭގެ ޚާލިސް ކަމާއެކު ޕާޓީގެ ޓިކެޓް ރައީސް ޔާމީނާ ހަވާލު ކުރެއްވި ފަހުން ވިދާޅުވި ބަސްފުޅެކެވެ. ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިންގ މޭޓެއް ކަނޑަނޭޅިގެން އަދި އުޅެން ނުޖެހޭ ކަމަށާއި ޕާޓީގައި "ތައުލީމީ ޒުވާނުން" އެބަތިބި ކަމަށެވެ. ސިޔާސީ މާހިރުން ބުނާގޮތުގައި ނުސީދާކޮށް މިއެއްލެވި ގާބުރިއަކީ ސީދާ އަދުރޭއަށް ކުރެއްވި އަމާޒެކެވެ. ޕީޕީއެމްގައި އަދުރޭއަށް ފާޑު ކިޔާމީހުންގެ ބަސްތައް ހުރީ މިބަސްފުޅާ ސީދާ އެއްދިމާލަކަށެވެ. ޕާޓީގެ ފަރާތުން އެންމެ އުހުގައި އުޅުއްވޭވަރަށް ނުވަތަ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ކަމަށާއި ރަނިންމޭޓަކަށް ލާވަރަށްވުރެ އަދުރޭގެ ތައުލީމީ ފެންވަރު ދަށްކަމަށް ބުނެއެވެ. އެހެންކަމުން ރައީސް ޔާމީންގެ މިބަސްފުޅަކީ އަދުރޭއާ ދިމާލަށް ވިދާޅުވި ބަސްފުޅެއް ކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނެއެވެ.

ކޮންމެއަކަސް ފެންނަ ފެނުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ފެކްޝަންތަކުގެ ކޯޅުން ކުޑަ ނޫންކަން މިހާރު އެވަނީ އާއްމުންނާ ހަމައަށް ތިލަވެފައެވެ. އެކަމަކު ސުވާލަކީ ނުވަތަ ނޭނގި އޮތް ކަމަކީ ޕާޓީގެތެރެއިން އަދުރޭއާ ދެކޮޅަށް ސީދާ ރައީސް ޔާމީން ނުކުންނެވުމުގެ ސިއްރަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ. ސީދާ އެސަބަބު ނޭނގުނަސް ސިޔާސީ ކަންކަން ދިރާސާކުރާ މީހުން ޖަހާ ހިސާބުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ބުނެވޭގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީން ނެތް ހިނދެއްގައި އަދުރޭ ވެގެންދާނީ ޕީޕީއެމްގެ އެންމެ އިސްމީހާއަށެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ނިމޭގޮތަކުން އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކުރެއްވިއްޖެ ނަމަ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ކަނޑައެޅުމުގައި އަދުރޭގެ ދައުރު ބޮޑުވާނެއެވެ. ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ ބާރުތަކަށް ބަލާއިރު އަދުރޭގެ ނުފޫޒު ބޮޑެވެ. އެހެންކަމުން ރައީސް ޔާމީން ނޫން ބޭފުޅަކު ކެނޑިޑޭޓަކަށް ނަގަން ޖެހޭނެ ހާލަތެއް އައިސްދާނެކަމަށް ވާހަކަދައްކަން ނުކެރުނަސް އެހަޤީގަތްވެސް ޤަބޫލުކުރެއެވެ. ބިރުން އެވާހަކަ ދައްކާން ނުކެރި އުޅެނީއެވެ. އެހާލަތުގައި މިހާރު އެ ޓިކެޓަށް ފައިނަންގަވައިގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނާއި އެކަމަށްޓަކައި ދުރުން އައިސްތިބި "ބާޒުތަކަށް" އަދުރޭއަކީ ހުރަހެކެވެ. ސީދާ ރައީސް ޔާމީންގެ ފެކްޝަނަށްވެސް އަދުރޭއަކީ އެމަނިކުފާނު ބޭނުންވާގޮތައް އަނބުރާލުމުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުމެކެވެ. ބުނެވޭގޮތުގައި ދިމާވެގެން އުޅެނީ އެމައްސަލައެވެ. ސިއްރަކީ އެއީއެވެ. އެކަމަކު ހަޤީގަތް ބޮޑަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނީ ރައީސް ޔާމީނަށާއި ޕީޕީއެމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
15%
46%
23%
15%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މުއިއްޒު ސަރުކާރުން މިވީ ދުވަސްކޮޅުގެ ތެރޭގައިވެސް އިންޑިއާ އިން މުހިންމު އެތައް އެހީ އެއް ހޯދައިފި
20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އަބްދުއް ރަހީމް
މަޖިލިސް ކޮމެޓީ: ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލައިގައި އަދުރޭ ބައެއް މީހުންނަށް ގުޅައި ފްލެޓް ޔަގީންކޮށްދިން ކަމަށް ބުނެފި
ވަކި މީހަކު ބޭނުންވާ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމަށް އިސްދޫ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ޕްރައިމަރީގައި ބޮޑު އޮޅުވާލުންގަނޑެއް ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތު!
އަދުރޭއެވެ! ތިޔަ ދައްކަވަނީ ނިފާގުކަމުގެ ސިފަނޫން ދެން ކޮން ސިފައެއްތޯއެވެ؟
ސަރުކާރު ކެންޑިޑޭޓަށް ގޮނޑި ހޯދައިދޭން، ވޯޓާސް ލިސްޓުން އުނިކުރީ އިދިކޮޅު މެންބަރަށް ތާއީދު ކުރާ 300 އަށް ވުރެ ގިނަ މެންބަރުން!
ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން މަޖިލީހަށް ވާދަނުކުރާނެ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި، ނަހުލާ ވާދަކުރައްވާ ދާއިރާއެއް ނުހިމެނޭ
އިންތިޚާބުތަކުގައި ނުކުންނާނީ އެމްއެންޕީއާ އެކުގައިތޯ ކުރި ސުވާލަށް އަބްދުއްރަޙީމްގެ ސީދާ ޖަވާބެއް ނެތް