ކ. މާލެ
|
16 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހުކުރު 15:39
ރައީސް ޒެލެންސްކީ އަދި އީޔޫގެ ރައީސް އުރްސަލާ
ރައީސް ޒެލެންސްކީ އަދި އީޔޫގެ ރައީސް އުރްސަލާ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އީޔޫއާއި ޔޫކްރެއިން ގުޅުން
ޔޫކްރެއިނުން އީޔޫ އާއި ގުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ދަނީ ރަނގަޅަށް: އީޔޫގެ ރައީސް
 
އީޔޫއިން ޔުކްރެއިންގެ ސްކޫލްތައް އަލުން އެޅުމަށް 100 މިލިއަން ޔޫރޯގެ އެހީ ވެދޭނެ

ޔޫކްރެއިނުން އީޔޫ އާއި ގުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ ރަނގަޅަށްކަމަށް ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަން ގެ ރައީސް އުރުސަލާ ވޮންޑަލެޔަރން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޔޫކްރެއިން އަށް ކުރެއްވި ދަތުރު ފުޅެއްގައި ރައީސް ޒެލެންސްކީގެ އަރިހުގައި ކީވް ގައި ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލްވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އުރުސަލާ ވިދާޅުވީ އެމަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ ސްޕީޑްއާއި މެދު ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަމުގައެވެ.

އުރުސަލާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ހަނގުރާމައަށްފަހު ޔޫކްރެއިން ގެ ސްކޫލްތައް އަލުން ބިނާ ކުރުމަށް 100 މިލިއަން ޔޫރޯގެ އެހީއެއް އީޔޫ އިން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމުގައެވެ. ޔޫކްރެއިންގެ ރައްޔިތުން ވަމުންދާ ގުރުބާނީގެ އަގު ނުދެވޭނެ ކަމަށާ އެހެންނަމަވެސް ޔޫކްރެއިންގެ، ޔޫރަޕް ރަހުމަތްތެރިން ކިތަންމެ ގިނަ ދުވަހެއް ވިޔަސް ޔޫކްރެއިންއާއި އެކުގައި ތިބޭނެ ކަމަށް އުރްސަލާ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ޒެލެންސްކީ ވަނީ ޔޫކްރެއިން ހިމާޔަތް ކުރުމަށްޓަކާ އެއާ ޑިފެންސް ސިސްޓަމް ވަރުގަދަ ކުރުން މުހިންމު ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސް ޒެލެންސްކީ އުރްސަލާއަށް އެވޯޑް ދެއްވަނީ

އުރުސަލަ ޔޫކްރެއިން އަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ރައީސް ޒެލެންސްކީ ވަނީ އެގައުމުގަދެވޭ ޚާއްސަ އެވޯޑެއް އެކަމަނާއަށް ދެއްވާފައެވެ.

ޔޫކްރެއިންއާ ބެހޭ އެހެން ބައެއް ޚަބަރު ތަކަށް ބަލާއިރު، އެގައުމުގަ ހުންނަ ބޮޑު ނިއުކްލިއަރ އިންޖީނުގެ ރަޝިޔާއިން ހިސޯރުކޮށްގެން އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ގޮވާލާ އައިއޭ އީއޭގެ ބޯޑުން ވަނީ އަމުރެއް ނެރެވަފައެވެ. 35 ގައުމު ހިމެނޭ އދގެ ޖަމާއަތުން ވަނީ މިކަމަށް އަވަހަށް އަމަލު ކުރުމަށްވެސް ގޮވާލާފައެވެ.

ޔޫކްރެއިނުން ދާދި ފަހުން އަލުން އަނބުރާ ހޯދި ޔޫކްރެއިންގެ އިޒްޔޫމް ސަރަހައްދުން 440 އެއްހާ މީހުން ވަޅުލާފައިވާ ގަބުރުސްތާނެއް ފެނިއްޖެ ކަމަށް ޔޫކްރެއިނުން ބުނެފައިވެއެވެ. މިމީހުންނަކީ ކޮން އިރަކު ކިހިނެއް މަރުވި މީހުންކަން ނޭނގޭ ކަމަށްވެސް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް