ކ. މާލެ
|
13 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 14:24
މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު
މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މާލޭގައި ޕާކްކުރުމުގެ މައްސަލަ
މުއިއްޒު ހޮވީމާ ވިއްކާލީ މަގު – މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު
ދަށުން ވެސް ނަގަނީ، ރިޝްވަތުވެސް ނަގަނީ
ވީލްޗެއަރގައި ގެއިން ނުކުންނަ އިރު ގޭގެ ދޮރުމަތީގައި ޕާކްކޮށްފައި މި އޮންނަނީ، އެ ޕާކިން މި ވިއްކާލަނީ މުއިއްޒު

މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހޮވުމުން ވިއްކާލީ މަގުތައް ކަމަށް މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން މޭޔަރަކު ހޮއްވަވައިފި ކަމަށެވެ. ހޮއްވެވުމުން ވިއްކަލެއްވީ މަގުތައް ކަމަށެވެ. މެންބަރު ވަނީ މޭޔަރު މުއިއްޒު ރިޝްވަތު ނަންގަވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވާފައެވެ. އަދި މަގުތައް ވިއްކަމުން ގެންދަވާ އިރު މާލޭގެ ގަބުރުސްތާނުތައް ވެސް ނަގާ ޕާކިން ޒޯން ހައްދަވާނެކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަނެއްކާ ދަށުން ވެސް ނަގަނީ، ރިޝްވަތުވެސް ނަގަނީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެކަނި ނޫނޭ އިނގިލިދިގުކުރަނީ. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުން މާލެ ހިންގަން އޮތް ކެރީން ކެޕޭސިޓީ އަދި ކަނޑަނާޅާ. މާލޭގެ މަގުތަކާއި އެއްޗެހި ވިއްކަމުން އެދަނީ. މިހާރު މި އޮތްގޮތުން ވެއްޖެއްޔާ މާލޭގެ ގަބުރުސްތާނުތައް ނަގާ ޕާކިން ޒޯނަށް. އިސްލާމީ މަރުކަޒު ވެސް ޕާކިންގ ޒޯނަށް. ހުކުރު މިސްކިތްވެސް ޕާކިން ޒޯނަށް. ކުޑަކުދިން ކުޅޭ ޕާކް ވެސް ޕާކިން ޒޯނަށް. އަނެއްކޮޅުން ގޭގައި އެބައިނދޭ ނޭވާލާން ވައިގޮޅި ކަނޑާފައި. އަނެއްކޮޅުން ވައިގޮޅި ކަނޑާފައި ނޫނީ ހުއްދައެއް ނުދޭ، ޖެހިގެން އަނެއް ދުވަހު ވައިގޮޅި ބައްދަން އެހެން މީހަކަށް އިމާރާތްކުރަން ހުއްދަ ދެނީ
މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު

މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ކަންކަން ރަނގަޅަށް ތަންފީޒު ނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ. މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވެސް ކަންކަން ތަންފީޒު ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި، މޭޔަރަށް ވެސް މިކަންކަން ނުކުރެއްވޭ ކަމަށެވެ. ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދެއްގެ ކެޕޭސިޓީ އަކީ 12 މީހުންކަމަށާއި ހުއްދަ ދެވޭނީ 12 މީހުންނަށް ކަމަށްވާއިރު، މާލޭގައި 2 ލައްކަ ކާރާއި 3 ލައްކަ ޕިކަޕް ނުގެންގުޅެވޭނެކަން އަދި އެވަރު ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ދަންނަންޖެހޭނެކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނުވިތާކަށް ވޯޓު ހޯދަން ގޮސް ތިމަންނަމެން ކަލޭމެން ހުރިހާ އެންމެންނަށް ފުލެޓްދޭނަމޭ، ރަށްރަށަށް ގޮސް ނުބުނެވޭނެ. އެއިރު ތޮއްޖެހޭނީ. ހައްތާވެސް ދާނީ ފިތުނައިގެ ތެރެއަށް، ތޮއްޖުހުމާއި ފަސާދައިގެ ތެރެއަށް. އެއްކޮޅުން މާލޭގެ މަގުތައް ގަރާޖަށް ހަދާފައި ވިއްކަނީ. މިއީ މީހުން ހިނގާ މަގު. ގޭގައި އިނދޭ ވީލްޗެއަރގައި އިންނަ މީހަކު. ވީލްޗެއަރގައި އިންނަ މީހާއަށް އިސްކަންދޭންޖެހޭނެ. ހިނގާ މީހުންނަށް އިސްކަންދޭންޖެހޭ. އޭނާ ވީލްޗެއަރގައި ގެއިން ނުކުންނަ އިރު ގޭގެ ދޮރުމަތީގައި ޕާކްކޮށްފައި މި އޮންނަނީ. ޕާކިން މި ވިއްކާލަނީ މުއިއްޒު. ކާރެއް ޓެކްސީ ކުރަން ހުއްދަ ދެނީ ގަރާޖެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރީމަ
މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު

އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހަކީ އެ ގާނޫނުގެ 13 ވަނަ މާއްދާއަށް އަކުރެއް އިތުރު ކުރުމެވެ. 13 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ގޮތުގައި ހިމެނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހުގައި ބުނެފައިވަނީ މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންޖީނުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގައި އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ގަރާޖެއްގައި ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ އެނޫންވެސް ތަނެއް ނުވަތަ ބިމެއްގައި އެ އުޅަނދު ބޭއްވުން ލާޒިމުވެގެންނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް