ކ. މާލެ
|
12 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޯމަ 09:59
ވިއަވަތި ރާއްޖެ މަހާސިންތާގެ ތެރެއިން
ވިއަވަތި ރާއްޖެ މަހާސިންތާގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން
6 މޭއިގައި ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގެ ސަބަބުން ބުރަ ބޮޑުވީ ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް: މާރިޔާ
 
އޮޕަރޭޝަނަލް ގާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް މިދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން: ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް
 
ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކާ ކުރަން ޖެހޭ ޚަރަދު އިތުރުވެގެންދޭ: މާރިޔާ

މިދިޔަ އަހަރުގެ މޭއި މަހުގެ 6ގައި ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގެ ސަބަބުން ބުރަ ބޮޑުވީ ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ވިއަވަތި މަހާސިންތާގެ ތެރެއިން "ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް ދެއްވި ބަސްތީގަތުމެއްގައި މާރިޔާ ވިދާޅުވީ އެފަދަ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކާ ކުރަން ޖެހޭ ޚަރަދު އިތުރުވެގެންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ އިސް މުއައްސަސާތަކުގެ އިސް ފަރާތްތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކާ ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް ވެސް އެފަދަ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން އިތުރުވެގެންދާކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ހަރުކަށިފިކުރުގެ މައްސަލަ އަކީ ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ސީރިއަސް އެއް މައްސަލަަކަން ފާހަގަކުރައްވާ މިނިސްޓަރު ވަނީ އެފަދަ ކަންކަން އެންމެ ފަސޭހައިން ދެނެގަނެވޭނީ ކައިރީގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެފަދަ އަމަލަކަށް ހުށަހެޅިދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ހިސާބުން ފެށިގެން ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެނެސް، އެ ފަދަ މީހުންނަށް ދީނީ ގޮތުންނާއި އެހެން ގޮތްގޮތުން ދޭން ޖެހޭ ރަނގަޅު މައުލޫމަތު ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެކަހަލަ ކަމެއް ހިނގީމަ ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށްދާ ބުރަވެސް ބޮޑު. އެއި ކަމެއް ހިނގީމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ މީހުންގެ ކައިރީގައި ތިބޭ ޕީއެސްއުން ވެސް އިތުރުވޭ އެބަ. ފިކުރެއް މިއީ. އެ ދިމާލަށް ދާކަން އެންމެ ބޮޑަށް އެނގޭނީ ކައިރީގައި ތިބޭ އިރު. ޕުލް ފެކްޓަސް އަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެ، ދީނުގައި އޮންނަ ރަނގަޅު ގޮތް ބުނެދޭން އެބަ ޖެހޭ. އިސްލާމް ދީނަކީ ޕީސްފުލް ދީނެއް
މިނިސްޓަރު މާރިޔާ

ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން "ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް  ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލް ވިދާޅުވީ ހަރުކަށިފިކުރުގެ ސަބަބުން ހިނގާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުން އަދާކުރަނީ ރެސްޕޯންސިވް ދައުރެއްކަމަށެވެ. އެފަދަ ހަމަލާއެއް ދީފި ހާލަތެއްގައި އެކަމަށް އިޖާބަ ދިނުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވަމުންދާ ކަމަށް ޝަމާލް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ފަންނީ ގާބިލް މީހުން އިތުރު ކުރުމަށް ދިފާއީ ބާރުގެ ތެރެއިން ވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަން އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އައިއީޑީ އެއް ކަހަލަ އެއްޗެއް ފެނިއްޖެ ނަމަ އެއަށް ރެސްޕޯންޑްކުރުން. ބޮޑަށް ހަމަ ޓެރަރިޒަމް އާއި ދިމާލަށް އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތް ކުރަނީ. އޮޕަރޭޝަނަލް ގާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް މި މަސައްކަތް ކުރަނީ.
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ޝަމާލް

ޝަމާލް ވަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އެމްއެންޑީއެފް އިން ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް، ހަރުދަނާކުރުމަށް ވެސް މަސައްކަތްކުރައްވަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ދިފާއީ ބާރުގެ ސަރަހައްދީ ބާރުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް އިސްކަން ދެއްވާ ކަމަށް ޝަމާލް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
14 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުދަ 12:01
އަހަންމަ
މިސަރުކާރުގެ ވެރިންނަށް އެނގެނީ ހަރުކަށިފިކުރު އެކަނި ވަކިކުރަން.. ކީއްވެބާ ލާދީނީ ކަންކަން ހަމަ އެބީދައިން ނުބެލެނީ ނޫނީ އެވާހަކަ ނުދެއްކެނީ..