ކ. މާލެ
|
11 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 17:13
ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ އާއިޝަތު މުހައްމަދުދީދީ
ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ އާއިޝަތު މުހައްމަދުދީދީ
ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ
މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން
ޖެންޑަރ އީކުއާލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭން އާއިއެކު ގިނަ މައްސަލަތަކަކަށް ހައްލު އަންނާނެ: މިނިސްޓަރ
 
މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމުގެ ނަމުގައި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންއެއް ކުރިއަށްގެންދިޔަ
 
ފަނޯއްލަ ދަރުބާރުގައި މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނާއި އެކު ޓެކްނިކަލް މީޓިންއެއް ކުރިއަށްފިޔަ

މިހާރު ހުރި ގިނަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުން މުހިންމު ކަމަށް ޖެންޑރަ މިނިސްޓަރ އާއިޝަތު މުހައްމަދުދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ ވިއަވަތި މަހާސިންތާގެ ތެރެއިން ރާއްޖެޓީވީއަށް ދެއްވި ޚާއްސަ އިންޓަރވިއުއެއްގައެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސްގެ ކުރިން ކުރިއަށްދިޔަ ފަނޯއްލަ ދަރުބާރުގައި މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނާއި އެކު ޓެކްނިކަލް މީޓިންއެއް ކުރިއަށްގެންދަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން މި ބައްދަލުވުމުގައި ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިހާރު ކުރިމަތިވަމުންދާ ގޮންޖެހުންތައް ހައްލު ކުރެވެން އޮތީ މުއައްސަސާތަކާއެކު މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްގެން ކަމަށެވެ. އަދި ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭން ތަންފީޒުކޮށްގެން ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން "މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން" މި ނަމުގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގައިވެސް މިނިސްޓަރ ވަނީ މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމާ ސަރުކާރުގެ ތަޞައްވުރާއި ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމުގަ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭންއަކީ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ހިމަނާފައިވާ އެކްޝަން ޕްލޭންއެކެވެ. މި ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އަންހެނުން ސިޔާސީ ދާއިރާގައި ބާރުވެރިކުރުވުން ހިމެނެއެވެ. އަދި އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުގައިވެސް އަންހެނުންގެ ރޯލު އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް