ކ. މާލެ
|
7 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުދަ 22:56
އަބްދުﷲ ޝާހިދު، އދ ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް
އަބްދުﷲ ޝާހިދު، އދ ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް
އަބްދުﷲ ޝާހިދު
މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމްކުރުން
އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ އެސްޖީއަކަށް ދެން އަންނަންވީ އަންހެން ކަނބަލެއް: ޝާހިދު
 
އާންމު މަޖިލީހުގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމްކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވި

ދެން އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލްއަކަށް އަންނަންޖެހޭނީ އަންހެން ކަނބަލެއް ކަމަށް އާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަންގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝާހިދު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނަވައިގެން ބާއްވާ އެންމެ ފަހު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ޝާހިދު ވަނީ ފާއިތުވި އަހަރުތެރޭގައި ކުރައްވާފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާ ލައްވާފައެވެ.

Advertisement

އަދި ފާއިތުވި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހޯދިފައިވާ މައިގަނޑު ކާމިޔާބީތަކަށް އަލިއަޅުވާލައްވައިޝާހިދު ވިދާޅުވީ އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހަކީ މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން އޮތް ތަނެއްކަމުގައި ޔަގީންކުރުމަށް ގިނަ ގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މި މަސައްކަތުގައި ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހާސިލްކުރެވިފައިވާކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ދެން އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަމަށް އަންނަންޖެހޭނީ އަންހެން ކަނބަލެއް ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އދ. ގެ ރައީސްގެ މަގާމުގައި ޝާހިދު ހޭދަކުރައްވާފައިވާ ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް އެކި ގޮތްގޮތުން މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ. މަނިކުފާނު ވަނީ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވިއިރު، މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުގެ އަޒުމް ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ. މިގޮތުން އެކި ފޯރަމްތަކުގައާއި، އާންމު މަޖިލީހުގެ ތެރެއިންވެސް ޝާހިދު ވަނީ ދެ ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމްކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 21 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް