ކ. މާލެ
|
5 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޯމަ 07:59
އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހްމަދު އާތިފް
އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހްމަދު އާތިފް
ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން
އެޗްޑީސީ ހިންގުން
އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް އަހްމަދު އާތިފް
 
އާތިފް ވަނީ އެޗްޑީސީގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވާފައި

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަހްމަދު އާތިފް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް އައްޔަންކޮށްފިއެވެ.

އާތިފް އަކީ މެލޭޝިޔާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ހާޓްފޯޑްޝާރ އިން އެކައުންޓިންގ އިން ބެޗިލަރސް ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އާތިފް ވަނީ ޕްރައިވެޓް އަދި ޕަބްލިކް ސެކްޓަރގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ.

އެގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި ވެސް އޭނާ މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރު އެޗްޑީސީގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަޤާމަށް އާތިފް އައްޔަން ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ ރަޖިސްޓަރޑް އޮޑިޓަރ އަދި ޓެކްސް އެޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ. އެކައުންޓިންގ ދާއިރާގައި އާތިފް ވަނީ 10 އަހަރު މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ.

އާތިފް އެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުން ސުހައިލް އަހުމަދު ރިޓަޔަރކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

Advertisement

ސުހައިލް އެޗްޑީސީއާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 2001 ވަނަ އަހަރު، ހުޅުމާލޭގެ ބިންހިއްކުމާއި ތަރައްގީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ވަކި އިދާރާއެއް އުފެދުމާއެކުއެވެ. އޭނާ ވަނީ މިވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި އެޗްޑީސީއަށް ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައެވެ. އެގޮތުން ހުޅުމާލޭގައި 200 އާއިލާ އެންމެ ފުރަތަމަ އާބާދުވީއިރުވެސް ސުހައިލް ދިޔައީ އެޗްޑީސީގައި މަސައްކަތްކުރައްވަމުންނެވެ.

މީގެއިތުރުން އޭނާއަކީ، ހުޅުމާލޭގައި މީހުން ވަޒަންވެރިވަމުންދިޔައިރު ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު ބޯހިޔާވަހިކަން ބޭނުންވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަތް ބޭފުޅެކެވެ.

ބިޔޯންޑް ހުޅުމާލޭގެ ނަމުގައި އަތޮޅުތަކަށްވެސް އެޗްޑީސީގެ ތަޖުރިބާ ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތްވެސް އޭނާ ވަނީ ފައްޓަވާފައެވެ. ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު އެސްއޯއީއަކަށް އެޗްޑީސީ ވީއިރު ސުހައިލަކީ ފާއިތުވެދިޔަ 4 ވެރިކަމުގައިވެސް އެޗްޑީސީގެ އިސް މަޤާމުތަކެއް ފުރުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ސުހައިލް މަގާމުން ރިޓަޔަރކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން އެޗްޑީސީން ވަނީ، އޭނާ ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޚިދުމަތްތައް ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް