ކ. މާލެ
|
3 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 12:42
ހިމްނާ ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސްގައި - ރޭހެއް ނިންމުމަށްފަހު
ހިމްނާ ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސްގައި - ރޭހެއް ނިންމުމަށްފަހު
އެމްއޯސީ
ހިމްނާ ޖެމެއިކާއަށް
ހިމްނާ މިމަހު ޖެމެއިކާއަށް ފުރާނެ!
 
ހިމްނާގެ އިތުރުން އިބާދުﷲއަށް ވެސް ވަނީ ޖެމެއިކާގައި ތަމްރީނު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު އަންހެން ދުވުންތެރިޔާ އާއިޝަތު ހިމްނާ ހަސަން ތިން އަހަރުގެ ސްކޮލަރޝިޕެއްގައި މިމަހު ޖެމެއިކާއަށް ފުރާނެއެވެ.

އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ މިނިސްޓްރީއާއި, އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއާއި އެސޯސިއޭޝަން ގުޅިގެން ހިމްނާއަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދީފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ކުރަމުންދަނީ ވިސާ ހަމަޖެއްސުމުގެ ކަންކަން ކަމަށް އެސޯސިއޭޝަންގެ ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީ އަހުމަދު މުންތަގިމް ވިދާޅުވިއެވެ. 20 އަހަރުގެ ހިމްނާއަކީ އެތުލެޓިސްގެ މުސްތަގުބަލެއް އޮތް އެތްލީޓެއްކަން މުންތަގިމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ސާއިދު ފަދައިން ހިމްނާވެސް ސްކޮލަރޝިޕްގެ މުއްދަތުގައި ކުރިއެރުންތައް ހޯދައި، ރަނގަޅު ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ސާއިދު އަހުމަދުވެސް ތަމްރީނު ހޯދީ ޖެމެއިކާއިންނެވެ.

Advertisement

ހިމްނާ ބުނީ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ހިފާނެކަމަށާއި, މިއީ ކުރިއަށްދާން ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ފުރުސަތެއްކަމަށް ގަބޫލުކުރާކަމަށެވެ.

ހިމްނާގެ ކެރިއަރ އެހެން ލެވެލްއަކަށް ގެންދަން ލިބުނު ވަރަށްބޮޑު ފުރުސަތެކޭ. ހިމްނާ މިސްކޮލަރޝިޕް ބޭނުންކުރާނަން ހަމަ ހިމްނާއަށް ބޭނުންކުރެވުނު އެންމެ ރަނގަޅަކަށް, ޓު ބީ އަ ބެޓަރ އެތުލީޓް.
އާއިޝަތު ހިމްނާ ހަސަން/ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު އަންހެން ދުވުންތެރިޔާ

ރާއްޖޭގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުގެ ރެކޯޑް މިއަހަރު އޮތް ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސްގައި ހިމްނާ ވަނީ މުގުރާލާފައެވެ. އެއީ 21 އަހަރުވީ ރެކޯޑެކެވެ. އެންމެ ފަހުން ނިމުނު އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ އެންމެ މޮޅު އަންހެން އެތުލީޓަކީވެސް ހިމްނާއެވެ. ހިމްނާ ވަނީ 100 މީޓަރާއި, 200 މީޓަރާއި, 400 މީޓަރުގެ ރަން މެޑަލްވެސް ހޯދާފައެވެ.

ހިމްނާގެ އިތުރުން ޒުވާން އެތުލީޓް އިބާދުﷲ ވެސް ޖެމެއިކާގައި ތަމްރީން ހޯދާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
3 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 23:58
ޢާއިޝާ
މަރުޙަބާ...ދެރައީ ހަމައެކަނި ސްޕްރިންޓަރުންނަށް ޗާންސްދޭތީ...ދިގުދުވުން ދުވާކުދިންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތެއް ނުލިބޭ. ކިތަންމެ ކާމިޔާބީއެއް / ޕޮއިންޓެއް ހޯދިޔަސް ބެސްޓް އެތުލީޓް ހޮވާއިރު ކޮންސިޑަރވެސް ނުކުރޭ. ވަރަށް ބަޔަސް.