ކ. މާލެ
|
2 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހުކުރު 11:02
ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް
ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު
ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް 12 ދާއިރާއަކަށް 82 ހުށަހެޅުން ލިބިފައިވޭ: އެމްއެމްސީ
 
މި އަހަރު ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް ވެސް ނޫސްވެރިން ކުރިމަތިލާފައިވޭ

ކޮންމެ އަހަރަކު ދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް 12 ދާއިރާއަކަށް 82 ހުށަހެޅުން ލިބިފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން މުއްދަތު އިތުރު ކުރި އިނާމަށް މި އަހަރު ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް ވެސް ނޫސްވެރިން ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށް އެމްއެމްސީން ބުނެއެވެ.

މޯލްޑިވިސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން މިއަހަރު ދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމުގައި އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔާ ހޮވާނީ އާންމުންގެ ވެސް ވޯޓާއެކު ކަމަށް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އެސްޖީ ޑރ. އިބްރާހިމް ސަމީރު ވަނީ ރާއްޖެޓީވީއަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސަމީރު ވިދާޅުވީ މިފަހަރު ދެ ކެޓަގަރީ، އެއީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަދި އޮންލައިން ކެޓަގަރީ އަށް ވަކިން އެވޯޑު ދިންނަމަވެސް އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާ އާއި އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔާއަށް އިނާމް ދެވިގެންދާނީ ދެ ކެޓަގަރީ އެއްކޮށް ކަމަށެވެ.

ސަމީރު ވިދާޅުވީ ކުރިން އެވޯޑް ދެމުން އައި އުސޫލަށް ބަލާއިރު ޕަސަންޓޭޖް ވަކިވަރަކަށް ވުރެ މަތިވާނަމަ އެވޯޑް ދެވިގެންދާ ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް މިފަހަރު ޕަސަންޓޭޖް ދަށްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިފަހަރު 65 ޕަސަންޓަށްވުރެ މަތިނަމަ ނޮމިނޭޝަން އަށް ދާނެ ކަމަށާއި އެންމެ ރަނގަޅު ތިން ހުށަހެޅުން ހޮވާނެ ކަމަށެވެ. ސަމީރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެތިން ހުށަހެޅުމުން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބޭ ހުށަހެޅުމަކަށް އެވޯޑް ދެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން އިނާމު ދިނުމުގެ އުސޫލު އެކުލަވާލުމުގައި އިނާމުގެ ކަންކަން ދެފުށް ފެންނަ ހަރުދަނާ ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގެ ޖަޖުކަން ކުރަން ޚާއްސަ ރުބްރިކްއެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އިނާމު ދިނުމުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއާއި އެއްގޮތަށް މިކަން ކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލާފައިވާނެ ކަމަށާއި، އިނާމުގެ ކަންކަން ބެލުމަށް އޮޑިޓް ފަރމެއްވެސް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައެވެ.

މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ހުސެއިން ސަޤީފް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ފަނޑިޔާރުންގެ ޕެނަލް ވެސް މިފަހަރު ހަރުދަނާކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް