ކ. މާލެ
|
2 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހުކުރު 10:33
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ބާނީންނަށް މަޓީ އިން ދިން އެވޯޑު ރައީސް ހަވާލު ކުރައްވަނީ
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ބާނީންނަށް މަޓީ އިން ދިން އެވޯޑު ރައީސް ހަވާލު ކުރައްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ޓޫރިޒަމް ގޯލްޑް އެވޯޑް
25 ދާއިރާއަކުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ "ޓޫރިޒަމް ގޯލްޑް އެވޯޑް" ދެނީ
 
މި އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 11 ސެޕްޓެމްބަރު 2022
 
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި 45 އަހަރު ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަަކަށް ހާއްސަ އެވޯޑެއް ވަނީ ހިމަނާފައި
 
މިއީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ދޭ އެވޯޑެއް

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ހާއްސަ އެވޯޑަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

"ޕްރެޒިޑެންޓްސް ޓޫރިޒަމް ގޯލްޑް އެވޯޑް" ގެ ނަމުގައި ދޭ މި އެވޯޑުގައި 25 ދާއިރާއަކުން ނަން ހުށަހެޅޭނެއެވެ. މިއީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަަފުންނާއި ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ވެސް ކުރިމަތިލެވޭ ގޮތަށް ހުޅުވާލާފައިވާ އެވޯޑެކެވެ. އެގޮތުން، ރިސޯޓުތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ހޮޓެލްތަކާއި ސަފާރީތަކާއި ޑައިވްސެންޓަރުތަކަށް ވަކި ކެޓަގަރީތައް ވަނީ ކަނޑައަޅައިފައެވެ.

މި އެވޯޑަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ފާއިތުވި 50 އަހަރު ތެރޭގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ފެސިލިޓީތަކުގެ ޚިދުމަތް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ އެވޯޑެކެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރަން އަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް މި އަހަރު ރާވާފައިވާ ހަރާކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއް ހަރަކާތެވެ.

އެވޯޑަށް ނަން ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ދާއިރާތައް

 1. މޮސްޓް އިނޮވޭޓިވް ރިސޯޓު
 2. މޮސްޓް އިނޮވޭޓިވް ހޮޓެލް
 3. މޮސްޓް އިނޮވޭޓިވް ސަފާރީ
 4. މޮސްޓް އިނޮވޭޓިވް ގެސްޓްހައުސް
 5. ޓޫރިޒަމް ހިޔުމަން ރިސޯސް ޑެވެލޮޕްމަންޓް
 6. ބެސްޓް ޓްރެވަލް އެޖެންސީ
 7. އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ދޭ އެވޯޑު- ރިސޯޓު
 8. އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ދޭ އެވޯޑު- ހޮޓެލް
 9. އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ދޭ އެވޯޑު- ސަފާރީ
 10. އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ދޭ އެވޯޑު- ގެސްޓްހައުސް
 11. އެންވަޔަރަމަންޓަލް ސަސްޓެއިނެބިލިޓީ- ރިސޯޓް
 12. އެންވަޔަރަމަންޓަލް ސަސްޓެއިނެބިލިޓީ- ހޮޓެލް
 13. އެންވަޔަރަމަންޓަލް ސަސްޓެއިނެބިލިޓީ- ސަފާރީ
 14. އެންވަޔަރަމަންޓަލް ސަސްޓެއިނެބިލިޓީ- ގެސްޓްހައުސް
 15. ރަށްރަށުގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެވޯޑު
 16. ބެސްޓް ޑައިވްސް ސެންޓަރ- ރިސޯޓް
 17. ބެސްޓް ޑައިވްސް ސެންޓަރ- ލޯކަލް އައިލެންޑްސް
 18. ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް ސެންޓަރ- ރިސޯޓް
 19. ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް ސެންޓަރ- ލޯކަލް އައިލެންޑްސް
 20. ބެސްޓް ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް އައިލެންޑް
 21. އެންމެ މޮޅު ޑީޖޭ
 22. އެންމެ މޮޅު ސޯލޯ އަރޓިސްޓް
 23. އެންމެ މޮޅު ބޭންޑް
 24. އެންމެ މޮޅު ޕަރފޯމެންސް ގްރޫޕް ނުވަތަ ބޭންޑް
 25. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި 45 އަހަރު ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ހާއްސަ އެވޯޑް

މި އެވޯޑުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މޮޅު ޑީޖޭ އާއި އެންމެ މޮޅު އާޓިސްޓް އަދި އެންމެ މޮޅު ބޭންޑާއި ގްރޫޕުގެ ކެޓަގަރީން ކުރިމަތިލެވޭނީ ހަމައެކަނި ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހި ފަންނުވެރިންނަށެވެ.

މި އެވޯޑުތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހާއްސަ ޕޯޓަލެއް (https://tinyurl.com/mr27rw74) މިހާރު ހުޅުވާފައިވާއިރު މި ފުރުސަތު 11 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:00 އާ ހަމައަށް ވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ.

މިއީ ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިކަމަށް ހާއްސަޮށްގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހާއްސަ އެވޯޑެއްދޭ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މިއަހަރު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރަން އަހަރު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުންނާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ޖމިއްޔާތަކުން ވެސް ވަނީ މުޅި އަހަރަށް ބަހާލައިގެން ތަފާތު ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ރާވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
50%
50%
0%
ކޮމެންޓް