ކ. މާލެ
|
2 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހުކުރު 09:12
ޖުލައިގައި ކުރި ވިއްސާރައިގައި ރާއްޖޭގެ ރަށަކަށް އުދަ އަރާފައި
ޖުލައިގައި ކުރި ވިއްސާރައިގައި ރާއްޖޭގެ ރަށަކަށް އުދަ އަރާފައި
ފޭސްބުކް
ޖުލައި މަހު ރާއްޖެއަށް ކުރި ވިއްސާރަ
ވިއްސާރައިގައި ގެއްލުން ލިބުނު ރަށްތަކަށް 1 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ
 
6 ގެއަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ލިބި އަލުން އާރާސްތު ކުރަން ވަނީ ޖެހިފައި
 
އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބުނު ކަމަށް އެސެސްމަންޓް ހުށަހެޅީ ތިމަރަފުށިން
 
ގެއްލުން ލިބުނު 10 ރަށުގެ ތެރެއިން 9 ރަށަކަށް ވަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައި

މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގައި ރާއްޖެއަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި ބޮޑެތި ގެއްލުންވި ރަށްތަކަށް އެއް މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން އާއްމު ކުރި މައުލޫމާތުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި ޖުލައި މަހުގެ ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުންނާއި އުދަ އެރުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ 10 ރަށަކަށް ވަނީ އެކިވަރުގެ ގެއްލުންތައް ލިބިފައެވެ. މި ގެއްލުންތަކުގެ ތަފްސީލު އެ ރަށްތަކުން އެންޑީއެމްއޭއާ ހިއްސާކޮށްފައިވާއިރު މިހާރު އެ އިދާރައިން ވަނީ އެ ރަށްތަކުގެ އެސެސްމަންޓް ހަދައި 9 ރަށަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

ޖުލައި މަހުގެ ވިއްސާރައިގައި ގެއްލުން ލިބިގެން އެންޑީއެމްއޭއަށް އެސެސްމަންޓުތައް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ހދ. ވައިކަރަދޫ އާއި ށ. ފުނަދޫ އާއި ށ. ބިލެތްފަހި އާއި ތ. ތިމަރަފުއްޓާއި ގދ. ފިޔޯރީ އާއި ގދ. ހޯނޑެއްދޫ އާއި ގދ. ރަތަފަންދޫ އާއި ގދ. މަޑަވެލި އާއި ސ. މަރަދޫ އާއި ސ. މަރަދޫފޭދޫ އިންނެވެ. މި ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ނުދެވެނީ ށ. ފުނަދޫ އަށް އެކަންޏެވެ.

އެންޑީއެމްއޭއިން ބުނީ ރަށްތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކުގެ ތެރެއިން ގޭބިސީ ފެންވަރުގައި ބޯހިޔާވަހި ކަމަށާއި ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ބުރޫއަރާ މިންވަރަށް ގެއްލުންވި ރަށްތަކުގެ އަދަދު 10 އަކަށް އަރާ ކަމަށެވެ. ގޭބިސީ ފެންވަރުގައި ގެއްލުންތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ 277 ގެއެއްގެ އެސެސްމަންޓް ހަދާފައިވާއިރު ޒަރޫރީ ހިފާ ގެންގުޅޭތަކެއްޗާއި ގޭގެ އިމާރާތައް ގެއްލުންވެފައިވާ 131 ގެއެއްގެ އެސެސްމަންޓް ވެސް ވަނީ ހަދައިފައެވެ.

Advertisement

މި ވިއްސާރައިގައި ގެތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކުގެ ތަފްސީލުތައް ހާމަކޮށް އެންޑީއެމްއޭއިން އާއްމު ކުރި ޗާޓުގައި ދައްކާގޮތުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވަީ ގޭގެ ފާރުތަކަށެވެ. ފާރުތަކުގެ އިތުރުން ފާޚާނާތަކާއި ފުރާޅާއި ސީލިންގަށާއި ތަޅުންގަނޑާއި ކަރަންޓު ވަޔަރިންއަށް ވެސް ގެއްލުން ވެގެން ރަށްތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.

އެންޑީއެމްއޭއިން ބުނި ގޮތުގައި މި ވިއްސާރައިގައި 6 ގެއަކަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބި އަލުން އާރާސްތު ކުރަން ޖެހޭ ހާލަތުގައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދަނޑުބިންތަކާއި އާއްމު ޚިދުމަތްދޭ އިމާރާތްތަކާއި އޮޑިހަރުގެ ފަދަ ތަންތަނަށް ގެއްލުންވެގެން 8 ރަށަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެންޑީއެމްއޭއިން ބުނެއެވެ. ދަނޑުބިންތަކަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތަކުގެ ގޮތުގައި ވިއްކުމަށް ހައްދާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މިރުހާއި ފަޅޮލާއި ބިލެތާއި ދޮންކޭލާއި ބަނބުކެޔޮ ފަދަ ބާވަތްތަކަށް ގެއްލުުންވެގެން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާއިރު މި ދަނޑުބިންތަކުގެ އެސެސްމަންޓުތައް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ތިމަރަފުއްޓާއި ގދ. އަތޮޅުގެ ހޯނޑެއްދޫ އާއި މަޑަވެލި އަދި ފިޔޯރީންނެވެ.

އެންޑީއެމްއޭއިން އާއްމު ކުރި ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުގައި ޖުލައި މަހުގެ ވިއްސާރައިގައި ޒަރުރީ ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެއްޗަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ އަގު 294،562.60 ރުފިޔާއަށް އަރައެވެ. އަދި އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ އަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ އަގު 961،725 ރުފިޔާ އަށް އަރާ ކަމަށް ވެސް އެ އިދާރާއިން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. މި ގެއްލުންތަކުގެ ސަބަބުން އެހީގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ 1،256،287.60 ރުފިޔާއެވެ.

އެންޑީއެމްއޭއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިން ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ ތިމަރަފުއްޓަށެވެ. އެ ރަށަށް ހަތަރު ލައްކަ ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު އެހީއެއް ދީފައިވާއިރު މަޑަވެއްޔަށް ތިން ލައްކަ ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު އެހީއެއް ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބިލެތްފަހިއަށް ދެ ލައްކަ ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު އެހީއެއް ފޯރުކޮށްދީފައިވާއިރު ވައިކަރަދޫ އާއި ހޯނޑެއްދޫ އާއި ރަތަފަންދޫ އާއި ފިޔޯރީ އާއި މަރަދޫ އަދި މަރަދޫފޭދޫއަށް ފޯރުކޮށްދިން އެހީގެ އަދަދު ލައްކައަކަށްވުރެ މަދެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް