ކ. މާލެ
|
1 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 17:46
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު
ރާއްޖެއެމްވީ
ނެޝަނަލް ފިޒިކަލް އެކްޓިވިޓީ ޕޮލިސީ
"ރާއްޖޭގައި ކުދިންގެ ބަރުދަން ހުންނަން ޖެހޭވަރުގައި ނެތުމުގެ މައްސަލަ ފާހަގަކުރެވޭ"
 
ނެޝަނަލް ފިޒިކަލް އެކްޓިވިޓީ ޕޮލިސީއަކީ ރަނގަޅު އިސްނެގުމެއް
 
ދުޅަހެޔޮ ސްކޫލް މާހައުލެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރޭ
 
ދުޅަހެޔޮ އާދަތަކަށް ކުދިންނާއި މުދައްރިސުން އަހުލުވެރިކޮށް މައުލޫމާތު ދޭ

ރާއްޖޭގައި ކުދިންގެ ބަރުދަން ހުންނަން ޖެހޭ ވަރުގައި ނެތުމުގެ މައްސަލަ ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ.އައިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނެޝަނަލް ފިޒިކަލް އެކްޓިވިޓީ ޕޮލިސީ އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ސިއްހީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ސްކޫލް މާހައުލެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސިއްހީ ގޮތުން މިންހެޔޮ ކާނާ ދިނުމާއި ކުޅިވަރާއި ކަސްރަތު އެކުލެވޭ މާހައުލެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ސަރުކާރުން ދޭ ކަމުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ކަސްރަތާއި ކުޅިވަރަކީ ސްކޫލްގެ މަންހަޖުގައި ހިމަނާ، އެކަންކަން މޮނީޓަރުކުރަމުންދާ ކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ހަމައެހެންމެ ދުޅަހެޔޮ އާދަތަކަށް ކުދިންނާއި މުދައްރިސުން އަހުލުވެރިކޮށް މައުލޫމާތާއި ތަމްރީން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިނިސްޓަރު ވަނީ ސްކޫލްތަކަކީ ސިއްހަތު ކުރިއަރުވާ ތަންތަނަށް ހެދުމަަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ހެލްތު ޕްރޮމޯޓިން ކޮންފަރެންސް ފަދަ ކަންކަމަކީ އެ ކަމަށް ބާރުލިބޭ ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަކެއް ކަަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ޖީލަކީ ސިއްހަތު ރަނގަޅު ޖީލަކަށް ހެދުމަށް ކަސްރަތުކުރުމަށް ފަންނީ މިންގަނޑެއް ތައާރަފްކުރުމަކީ މުހިންމު މަސައްކަތެއް ކަަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިއީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އިން އިސްނަގައިގެން ފެށި ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް ކަަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
0%
33%
0%
0%
33%
ކޮމެންޓް
4 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 03:15
ޙުން
ނުހުނާނެ ދޯ ކާއެޗެ ގަނަނ މިލިބެން ހުނަނީ މިލިއަނުނ