ކ. މާލެ
|
1 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 11:56
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި މަޑުޖެހުމެއް، ވަރުބަލިވުމެއް ނެތް: ސީޕީ
 
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރިއިރު ހުރި ކުށްތަކުގެ ޙާލަތު މިއަދުވެސް ދެމިއޮތް
 
ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު މި ޚިދުމަތަށް އިތުރު ކުރުމަށް މިއަދު ގިނަ ބަދަލުތަކެއްވެސް ގެނެވިފައިވޭ
 
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް މިދަނީ ތަރައްޤީގެ އައު ހަރުފަތްތަކެއް ގިރާ ކުރަމުން

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި މަޑުޖެހުމެއް، ވަރުބަލިވުމެއް ނެތްކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

ސީޕީ އެހެން ވިދާޅުވީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ. އެގޮތުން 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2004 ގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް އުފެދި، 18 އަހަރު ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ތަޖުރިބާކުރުމާއެކުކަން ސީޕީ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަކީ އޭގެ ޒާތުގައި މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި މުޖުތަމައުގެ މީހުންނާއެކު، ގުޅިގެން ކުރަން ޖެހިފައިވާ މަސައްކަތެއް، 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2004 ގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް އުފެދި، މިއަދާ ހަމައަށް މި މުއައްސަސާގައި ހޭދަކުރި 18 އަހަރު ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ތަޖުރިބާކޮށް، ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ދަސްކުރި 18 އަހަރަށް
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ހަމީދު

މީގެ 18 އަހަރު ކުރިން ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރިއިރު ހުރި ކުށްތަކުގެ ޙާލަތު މިއަދުވެސް ދެމިއޮތްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ސީޕީ ވިދާޅުވީ، އެއީ ރައްޔިތުންގެ މިއަދުގެވެސް ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށެވެ.

ސީޕީ ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު މި ޚިދުމަތަށް އިތުރު ކުރުމަށް މިއަދު ގިނަ ބަދަލުތަކެއްވެސް ގެނެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނަށް ސީޕީގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ 7 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިއާޔަތްކޮށް އަވައްޓެރި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަށް ހުރިހާ ރަށެއްގައި ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް ދެވިފައިވާކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ. މި ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަސައްކަތަކީ ފުލުހުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ތަމްރީނުކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސީޕީ ވަނީ އައްޑޫގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޕޮލިސް އެކެޑަމީ އޭގެ މިސާލެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

ސީޕީ ވިދާޅުވީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް މިދަނީ ތަރައްޤީގެ އައު ހަރުފަތްތަކެއް ގިރާ ކުރަމުން ކަމަށެވެ. ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހޯދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި މަޑުޖެހުމެއް، އަދި ވަރުބަލިވުމެއް ނެތްކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.

މުޖުތަމައުގައި ޙައްލު ހޯދަން ހުރި ކަންކަމަށް ޙައްލު ހޯދުމުގައި މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް މިހާރަށްވުރެ ފުޅާ ކުރައްވާނެކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސީޕީ ވަނީ އެ މަސައްކަތުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުންވެސް މިހާރަށްވުރެ ފުޅާ ކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް