ކ. މާލެ
|
29 އޯގަސްޓް 2022 | ހޯމަ 12:33
އިންޑޮނޭޝިއާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ނައިބް ރައީސްގެ އަރިހަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތް
އިންޑޮނޭޝިއާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ނައިބް ރައީސްގެ އަރިހަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތް
ރައީސް އޮފީސް
އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސަފީރު
ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސަފީރު ނައިބް ރައީސްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
 
ދެ ބޭފުޅުން ވަނީ ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަވައި އިތުރު ދާއިރާތަކުން ގުޅުންބަދަހިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފަ
 
ދެ ބޭފުޅުން ވަނީ ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދު އޮންނަ ގާތް ގުޅުމާބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފަ

އިންޑޮނޭޝިއާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ދޭވީ ގުސްތީނާ ޓޯބިންގ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި އޮތް މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދެ ބޭފުޅުން ވަނީ ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދު އޮންނަ ގާތް ގުޅުމާބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ.

Advertisement

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދެ ބޭފުޅުން ވަނީ ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަވައި އިތުރު ދާއިރާތަކުން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ. އެ ގޮތުން ދެ ޤައުމުގެ މީހުންގެ މެދުގައާއި ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދު ވިޔަފާރި ދާއިރާ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ، ޞިއްޙީ ދާއިރާ، މަތީ ތަޢުލީމުގެ ދާއިރާ، ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާއިން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދެ ބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބާއި، ސަފީރު ވަނީ ވިސާގެ ކަންކަމަށް ލުޔެއް ގެނައުމަށް ދާދިފަހުން ދެޤައުމުގެ ދެމެދު އެކުލަވާލެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭނެ ފައިދާތަކުގެ މައްޗަށް ވެސް އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ. އަދި މިހާރު ކުރިޔަށް ހުރި އެއްބަސްވުންތަކާ ބެހޭގޮތުން ވެސް ދެބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން ނިންމަވާލައްވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވަނީ ކުރިމަގުގައި ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ކުރިއަރައި ދިއުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް