ކ. މާލެ
|
29 އޯގަސްޓް 2022 | ހޯމަ 07:07
ޔޫކްރެއިނުގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީ
ޔޫކްރެއިނުގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީ
ރޮއިޓަރސް
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ރަޝިއާގެ ކުރިމަތީގައި އެއްވެސް ފުރާނައެއްގެ އަގެއް ނެތް: ޒެލެންސްކީ
 
ހަމަލާގެ ބަދަލުގައި ހަމަލާތައް ދޭނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދެއްވި
 
އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުންވީ ޑޮންބަސް ސަރަހައްދަށް ކަމަށް ވިދާޅުވި

ރަޝިއާގެ ކުރިމަތީގައި އެއްވެސް ފުރާނަައެއްގެ އަގެއް ނެތް ކަމަށް ޔޫކްރެއިނުގެ ރައީސް ވްލޮޑިމިރް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އޮންލައިންކޮށް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތަކުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުން ދީފައިވަނީ ޑޮންބަސް ސަރަހައްދަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ޓެރަރިޒަމް ހަމަލާތަކެއް ކަމަށާއި އެފަދަ ހަމަލާއެއް އެ ޤައުމުގެ އެއްވެސް ސިޓީއަކަށް ދީފައި ބަދަލުގައި ޖަވާބެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކޮށްގެން ނުތިބުމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ އިންޒާރު ދެއްވާފައެވެ.

ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ޔޫކްރެއިނުގެ ޑިފެންސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ސެކްޓަރާއެކު ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސެކިއުރިޓީގެ ސަބަބުތަކާހެދި އެ ބައްދަލުވުމުގެ މައުލޫމާތު އާއްމު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔޫކްރެއިނުގެ ރައީސް މިފަދައިން ދުނިޔެއާ މުޚާތަބު ކުރެއްވީ ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނުގެ ނިއުކްލިއަރ ޕްލާންޓް ހުންނަ ސަރަހައްދަށް އަނެއްކާ ވެސް ހަމަލާތައް ދިނުމާ ގުޅިގެންނެވެ. މި ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން އެ ޕްލާންޓަށް ގެއްލުންވެ ރޭޑިއޭޝަންގެ ބޮޑު ކާރިސާއެއް ހިނގާފާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް އެ ޤައުމުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި ހަމަލާތައް ހުއްޓާލަން އެ ޤައުމުން ގޮވާލަމުންދާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެއެވެ.

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ހަމަލާ ދެމުން އަންނަތާ ހަ މަސްދުވަސްވެފައިވާއިރު އަދިވެސް ހަމަލާތައް ހުއްޓުމަކަށް ގެނައުމަށް ރަޝިއާއިން ނުވިސްނައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
13%
50%
0%
38%
0%
0%
ކޮމެންޓް