ކ. މާލެ
|
25 އޯގަސްޓް 2022 | ބުރާސްފަތި 11:26
ޓީޓީއެމް 2022ގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި
ޓީޓީއެމް 2022ގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި
އެމްއެމްޕީއާރްސީ
ޓީޓީއެމް 2022
އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ޓީޓީއެމް 2022ގައި ބައިވެރިވެއްޖެ
 
ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ޓީޓީއެމް ހަރަކާތްތަކުގެ ޒަރިއްޔާއިން 500ށް ވުރެ ގިނަ ޓްރެވަލް ޓްރޭޑް ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ މެދުގައި 3000ށް ވުރެ ގިނަ ޕްރީ-ޝެޑިއުލް ބައްދަލުވުން ބާއްވާ

ލޯކަލް އަދި އިންޓަނޭޝަނަލް ޓޫރިޒަމް ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއި ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ރާއްޖެ އިތުރަށް މާކެޓްކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން ޓީޓީއެމް 2022ގެ އިވެންޓްތަކުގައި ބައިވެރިވެއްޖެވެއެވެ.

ޓީޓީއެމް އަކީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހަރަކާތެވެ. މި ހަރަކާތުގެ ދަށުން ހައިބްރިޑް އެކްޓިވިޓީތަކާއި ތަފާތު އިވެންޓްތައް ހިންގާއިރު، މީގެތެރޭގައި ޓީޓީއެމް ކަނެކްޓް، ޓީޓީއެމް ޓްރެވަލް ސަމިޓް، ޓީޓީއެމް އެވޯޑްސް އަދި ގާލާ ނައިޓް ހިމެނޭކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީއިން ބުނެއެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ޓީޓީއެމް ހަރަކާތްތަކުގެ ޒަރިއްޔާއިން 500ށް ވުރެ ގިނަ ޓްރެވަލް ޓްރޭޑް ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ މެދުގައި 3000ށް ވުރެ ގިނަ ޕްރީ-ޝެޑިއުލް ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ކަމަށާއި މި އިވެންޓް މެދުވެރިކޮށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގުހުރި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގެ މަޝްވަރާ ކުރެވޭނެ ކަމަށް އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ޓީޓީއެމް ކަނެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާލޭގައި ހުންނަ މީރުމާ ކޮންފަރެންސް ފެސިލިޓީގައި އޮގަސްޓް މަހުގެ 23-25 އަށެވެ. ޓީޓީއެމް ސަމިޓް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮގަސްޓް 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްގައެވެ. އަދި ކްރޮސްރޯޑްސްގައި ޓީޓީއެމް އެވޯޑްސް އަދި ގާލާ އިވެންޓް ބާއްވާނެއެވެ.

ޓީޓީއެމް ސަމިޓުގައި، "އިވޮލިއުޝަން އޮފް ޑެސްޓިނޭޝަން މާކެޓިންގ" މި މައުލޫގެ މައްޗަށް، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފީސަރ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ތޮއްޔިބް މުހައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، އެކްސްޕާރޓް ސްޕީކަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޕެނަލް ޑިސްކަޝަނެއްގައި ވެސް ތޮއްޔިބް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީއިން ބުނެއެވެ.

ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް އަކީ ޓީޓީއެމް 2022ގެ ޑެސްޓިނޭޝަން ޕާޓްނަރެވެ. މީގެއިތުރުން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް، އައިޑިއާސް، ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސް، ޖަލްބޫޓް، އަލް ޝާލީ މެރިން، އެޗްއާރުއެސް، ލޮޓަސް ބައިކް ޝޮޕް، ރެޑް ކްރިއޭޓިވްސް، މެޑްޓެކް، މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓަޑް (އެމްއޭސީއެލް) އަކީވެސް މި ހަރަކާތުގެ ޕާޓްނަރުންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަދި މި ސަރުކާރުން ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވާ ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީއިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. މިކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު ހެއްކަކީ ރާއްޖޭ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ޕްރޮމޯޓުކުރުމަށް ކަޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓު ސަރުކާރުން ތިން ގުނަ އިތުރުކުރެއްވުން ކަމުގައި އެމްއެމްޕީއާރްސީއިން ބުނެއެވެ. އަދި މިސިނާއަތުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިންނާއި ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއި، ރަގަނޅު މުސްތަޤްބަލެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ރައީސް ޞާލިޙް އަދި މި ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ހާއްސަ އިސްކަމެއްދޭ ކަމުގައިވެސް އެމްއެމްޕީއާރްސީއިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި މިކަމުގެ އަލިގަދަ އެއް ހެއްކަކީ 2019 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއިން 1.7 މިލިއަން ފަތުރުވެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔުންކަމުގައި އެމްއެމްޕީއާރްސީއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ދެ އަހަރު ދުނިޔެއިން ކުރިމަތިލި ކޮވިޑް ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ސިނާއަތައް ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަނެ، އިޤްދިސާދު އަނދަވަޅަކަށް ނުވެއްޓި ގައުމު ނެގެހެއްޓިގެން ދިޔައީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސަރުކާރުގެ ތޫނުފިލި ވިސްނުންތެރި ނިންމެވުންތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި މިގޮތުން 2020 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ތިން މަހު ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވާލާ، ދާއިރާގެ އެންމެހާ ފަރާތްތައް ވެކްސިނޭޓްކޮށް، ފަތުރުވެރިންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ހަރުދަނާ އުސޫލުތައް އެކުލަވަލާ، ތަންފީޒުކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ ރާއްޖެއިން ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ކުރިމަތި ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ފަސޭހަވިކަމެއް ކަމަށްވެސް އެމްއެމްޕީއާރްސީއިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ ކޯވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ދަތުރުފަތުރާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް ދިގުދެމިގެންދާ އަސަރުތަކެއް ކުރިކަމެކެވެ. އެމްއެމްޕީއާރްސީއިން ބުނީ އެފަދަ ދަނޑިވަޅުގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީފަދަ ޑެސްޓިނޭޝަން މާކެޓިންގ ކުންފުނިތަކަށް ޖެހުނީ ދުވަހުންދުވަހަށް ބަދަލުވަމުން އަންނަ ހާލަތްތަކަށް އެޑެޕްޓްވުމަށްޓަކައި މާކެޓިންގ ސްޓްރެޓެޖީތައް އަލުން ވިސްނައި ބައްޓަންކުރަން ކަމަށެވެ. ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ ޒިންމާ އުފުލާ ކުންފުނީގެ ހައިސިއްޔަތުން އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ހަމައެކަނި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު، އިންޑަސްޓްރީގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކު 22 މާކެޓެއްގައި 260 ހަރަކާތް ހިންގާފައިވާކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީއިން ބުނެއެވެ. މީގެތެރޭގައި ފެއަރތަކާއި އެގްޒިބިޝަންތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އިތުރުން، އެކި ޤައުމުތަކުގައި ރޯޑްޝޯތައް ވެސް ބާއްވާފައިވާ ކަމަށާއި ވެބިނާތަކާއި، ފެމިލަރައިޒޭޝަން ދަތުރުތަކުގެ އިތުރުން މާކެޓިން ކެމްޕެއިންތައް ހިންގާފައިވާކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީއިން ބުނެއެވެ. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅެއްގައިވެސް ރާއްޖެއަކީ ފަތުރުވެރިންގެ އިތުބާރު ލިބިފައިވާ މަންޒިލެއްކަމަށް ހެކިވާ އެންމެ އަލިގަދަ ނިޝާނަކަށް ވެގެންދިޔައީ، 'ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯރޑްސް' (ޑަބްލިއުޓީއޭ) 2021ގައި 'ވޯލްޑްސް ލީޑިންގް ޑެސްޓިނޭޝަން' ގެ ލަގަބު ޖެހިޖެހިގެން ދެވަނަ އަހަރަށް ރާއްޖެއަށް ކާމިޔާބު ކުރެވުނުކަން ކަމުގައި އެމްއެމްޕީއާރްސީއިން ފާހަގަކުރެއެވެ. އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އުންމީދަކީ ރައީސް ޞާލިޙް ކަނޑައެޅުއްވި ލަނޑުދަޑިއެކޭ އެއްފަދައިން މިއަހަރު ރާއްޖެއިން 1.6 މިލިއަން ފަތުރުވެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔާ، މިއަހަރުވެސް 'ވޯލްޑްސް ލީޑިންގް ޑެސްޓިނޭޝަން' ގެ ލަގަބު ހާސިލްކުރުން ކަމުގައި އެމްއެމްޕީއާރްސީއިން ބުނެއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީން ޓީޓީއެމް ކަނެކްޓްގައި ބައިވެރިވަމުން އަންނަނީ ލޯކަލް އަދި އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރެވަލް ޓްރޭޑް ޕާޓްނަރުންނާއެކު ރާއްޖެ އިތުރަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ޕްރޮމޯޓްކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ދެނެގަނެ މަޝްވަރާކުރުން ކަމުގައި ވެސް އެމްއެމްޕީއާރްސީއިން ބުނެއެވެ. މި އިވެންޓް މެދުވެރިކޮށް މަސައްކަތް ކުރާނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް މާކެޓްކޮށް، ފަތުރުވެރިންނަށް މި މަންޒިލުން ލިބޭ ތަފާތު ތަޖުރިބާތައް ޕްރޮމޯކުރުމަށް ކަމަށާއި މި އިވެންޓުގައި ހޮޓެލިއަރުންނާއި އެއަރލައިންތަކާއި ކީ ސްޓޭކްހޯލްޑަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް 150 އަށް ވުރެ ގިނަ އެގްޒިބިޓަރުން ބައިވެރިވާއިރު، ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އަންނަ 30 މާކެޓުގެ ޓޮޕް އޮޕަރޭޓަރުންނާއި ބައްދަލުވުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ފަހިކޮށްދޭ ކަމުގައި އެމްއެމްޕީއާރްސީއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް