ކ. މާލެ
|
24 އޯގަސްޓް 2022 | ބުދަ 10:17
މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ސުވާލުކުރެއްވުން
މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ސުވާލުކުރެއްވުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ޗާގޯސްގެ ޑިސްޕިއުޓް މައްސަލަ
ޗާގޯސް އައިލެންޑްސްގެ މައްސަލައިގެ ކަންކަން ރާއްޖެއިން ދަނީ ކައިރިން ބަލަމުން: އަސްލަމް
 
ޗާގޮސް މައްސަލައިގައި ވަކިކޮޅަކަށް ރާއްޖެ ބުރައެއް ނުވޭ، މައްސަލައިގެ ކަންކަން ބަލަނީ މަސްލަހަތު އޮތުމުން: އަސްލަމް
 
އެއްވެސް އިރެއްގައި މަލިކަކީ ރާއްޖޭގެ ބައެއް ނޫން: އަސްލަމް
 
މަލިކު ރާއްޖެއިން ބަޔަކަށް ނުވަނީ ކީއްވެތޯ ޖާބިރު ސުވާލުކުރެއްވި

ޗާގޮސް އައިލެންޑްސްގެ މައްސަލައިގެ ކަންކަން ރާއްޖެ އިން ދަނީ ކައިރިން ބަލަމުން ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ މޮރިޝަސް އިން ޑިއާގޯ ގާސިއާގެ ސަރަހައްދީ ބާރުވެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހައްގު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ އިރު ރާއްޖެއިން މަލިކުގެ ސަރަހައްދީ މިލްކުވެރިކަން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރަނީ ކީއްވެގެންތޯ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ. ބުދަ ދުވަހު މަޖިލީހުގައި ޖާބިރު ވަނީ މަލިކުގެ ސަރަހައްދީ މިލްކުވެރިކަމާ މެދު ސުވާލު އުފައްދާ، ރާއްޖެ އިން އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން މަސައްކަތް ނުކުރަނީ ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ.

މަލިކު ކިއްވެގެންހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ގައުމަކަށް ނުވެ މިދިޔައީ. ޑިއާގޯ ގާސިއާގެ ހައްގު ހޯދަން މޮރީޝަސްއިން މަސައްކަތްކުރާ އިރު އަޅުގަނޑުމެން ކީއްވެތޯ އެކަން ނުކުރަންވީ؟ އަޅުގަނޑުމެންގެ ގައުމުން ބައެއް މަދުވެއްޖެއޭ. އެ މަދުވީ ކީއްވެގެންތޯ އެނގެންވާނެ
މެމްބަރު ޖާބިރު

ޖާބިރުގެ ވާހަކަފުޅާއި ގުޅިގެން އަސްލަމް ވަނީ އެއްވެސް އިރެއްގައި މަލިކަކީ ރާއްޖޭގެ ބައެއް ނޫން ކަަމަށާއި، މަލިކުގެ ސަރަހައްދީ ބާރުވެރިކަމާއި، އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތާއި މެދު ރާއްޖެއިން އެއްވެސް އިރެއްގައި ސުވާލުވެސް އުފައްދާފައި ނުވާ ކަަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޗާގޮސް އައިލެންޑްގެ ސަރަހައްދީ އިން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތާ މެދު އިނގިރޭސިވިލާތާއި ދެމެދު ހިނގާ މައްސަލައިގައި ރާއްޖެއިން ވެސް ބައިވެރިވާ ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ މައްސަލައިގައި ރާއްޖެއިން ވަކި ކޮޅަކަށް ވަކާލާތުކޮށް ބުރަ ނުވާނެ ކަމަށާއި ރާއްޖެއިން އެ މައްސަލައިގެ ކަންކަން ބަލަމުން ދަނީ ޗާގޮސްގެ ސަރަހައްދީ އިމުގެ މައްސަލަ އަކީ، ރާއްޖޭގެ މަސްލަހަތާއި ގުޅިފައިވާ ކަމަކަށް ވުމުން ކަމަށް ވެސް އަސްލަމް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޓެރިޓޯރިއަލް ވޯޓާސް އާއި ބެހޭ ޑިސްޕިއުޓެއް އެއްވެސް އިރަކު އޮތް ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން ރެއިޒްކޮށްގެން އުޅޭ. ޗާގޮސް އާއި ގުޅިގެން އެބަ އުޅޭ މޮރިޝަސް އިން ލިޓިގޭޝަން ކޭސް އެއް. އެތަނުގެ ޓެރިޓޯރިއަލް ވޯޓަރސް އާއި ގުޅެ ގޮތުން. ޗާގޮސްގެ މައްސަލައިގައި އިނގިރޭސި ވިލާތާއި އެކީގައި އެ ހިނގާ ޑިސްޕިއުޓެއް ހިނގަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ބައިވެރިވަން އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންޓްރެސްޓް އޭގައި ހުރީތީ
މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

ބައެއް ލިޔުންތެރިންގެ ލިޔުންތަކުގައި މަލިކަކީ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ކަމަށް ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ތާރީހު ދިރާސާކުރައްވާ ބޭފުޅުންނާއި ބައެއް ލިޔުންތެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުން މަލިކުގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރީންގެ އަމުރު ބައެއް ފަހަރު ހިނގި ނަމަވެސް، މަލިކަކީ އެއްވެސް އިރެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން އޮތް ރަށެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖެ އިނގިރޭސީންގެ ހިމާޔަތުގެ ދަށުގައި އޮތް އިރު މަލިކު ވެސް އޮތީ އިނގިރޭސީންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކަމަށާއި އެއީ ދެ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އެފަދަ ބޭބޭފުޅުން ވިދާޅުވެއެވެ. އަދި އިނގިރޭސީންގެ އަތްދަށުން އިންޑިޔާ މިނިވަންވުމަށް ފަހު މަލިކުގައި ނެގި ވޯޓަކަށް ފަހު ރަސްމީކޮށް މަލިކު، އިންޑިޔާގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިގެން ދިޔައެވެ. އެހެންނަނަމަވެސް މަލިކުގެ ސަގާފަތާއި ބަހުގައި ދިވެހިންނާއި އެއްގޮތްކަމެއް ހުރުމުން މަލިކާއި ރާއްޖެ އާއި ގުޅުންތަކެއް އޮތްކަން ދޭހަވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް