ކ. މާލެ
|
19 އޯގަސްޓް 2022 | ހުކުރު 12:48
އައްޑޫ ސިޓީ - ބިން ހިއްކުމަށް ވެލި ހޯދުމަށް ކުރާ ސަރވޭ ވަނީ ނިމިފައި
އައްޑޫ ސިޓީ - ބިން ހިއްކުމަށް ވެލި ހޯދުމަށް ކުރާ ސަރވޭ ވަނީ ނިމިފައި
މިހާރު
އައްޑޫ ބިން ހިއްކުން
އައްޑޫގައި ބިން ހިއްކަން ބޭނުންވާ ވެލި ހޯދަން ކުރި ސަރވޭ ނިންމާލައިފި
 
ބިން ހިއްކުމުގެ އިތުރުން ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ
 
ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންނުވާނެހެން މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ ގޮތެއް ބަލާނެ

އައްޑޫ ސިޓީގެ 194 ހެކްޓަރ ބިން ހިއްކުމަށް ބޭނުންވާ ބެލި ހޯދަން ކުރި ސަރވޭ ނިންމާލައިފިއެވެ.

އެ ސަރވޭ ނިންމާލާފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން، މިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުހައްމަދު އަސްލަމެވެ.

މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސުވާލުކުރެއްވީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ބިން ހިއްކުމަށް ޔޫރަޕްގެ ކުންފުންޏަކާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭތަން ނުފެންނާތީ އެކަން ފެށޭނީ ކިހާ ހިސާބެއްގައިތޯއެވެ.

ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރ އަސްލަމް ވިދާޅުވީ އައްޑޫ ބިން ހިއްކުމަށް ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރެވި ބިން ހިއްކަން ފެށުމުގެ ކުރިން ކުރަން ހުރި ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އެންމެ ބޮޑުކަމަކަށް ހުރީ އައްޑޫގައި ވެލި ހޯދުމުގެ ސަރވޭއެއް ކުރުން ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ނަތީޖާއެއް ނުލިބޭ ކަމަށާއި، އެ ނަތީޖާއާއި އެކީގައި ވެލި ނެގެންހުރި ތަންތަން ފާހަގަކުރެވިގެން އެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓްގައި އޮތްގޮތަށް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރީ 27 މާޗްގައި އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ ނެދަލެންޑްސްގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ވެން އޫޑް އާއެވެ. މި މަޝްރޫޢޫގެ ދަށުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ޖުމުލަ 194.3 ހެކްޓަރުގެ ބިން އިތުރު ކުރެވިގެންދާނެ އަދި މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށް ގެންދާނެއެވެ.

މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިންޑިއާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުގެ 800 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީގެދަށުން ވެން އޫޑް އިންޑިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ދެމެދު މިއަދު މިސޮއިކުރާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އައްޑޫސިޓީއަށް 194.3 ހެކްޓަރުގެ ބިން އިތުރުކުރެވޭނެއެވެ. އެގޮތުން ހިތަދޫއަށް 90 ހެކްޓަރު ބިމާއި މަރަދޫ އަދި މަރަދޫފޭދޫއަށް 16 ހެކްޓަރުގެބިމާއި ފަތުރުވެރިކަމަށް ޚާއްސަކުރެވިގެން އައްޑޫ ސިޓީ ފަޅުތެރޭއިން 8.3 ހެކްޓަރުގެ 3 ރަށަކާއި 4 ލޭން ޑިޓުއަރ ލިންކު ރޯޑުގެބްރިޖުގެ އެމްބޭންޓްމަންޓަށް 3.3 ހެކްޓަރު ބިން ހިއްކުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 18 މަސްދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ޙަވާލުކުރާމި މަޝްރޫއަކީ ޖުމްލަ 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެކެވެ.

Advertisement

އައްޑޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު، އެކަމަށް ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓުން 6.69 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި އިންޑިއާ އެޒްޒިމް ބޭންކުގެ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓްގެ ދަށުން ހަރަދު ކުރުމަށް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

މި މަސައްކަތުގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތުދެމުން ވެން އޫޑް ކުންފުނިން ބުނީ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާނީ އެ ކުންފުނީގެ އަމިއްލަ ޑްރެޖަރެއް ކަމަށްވާ އެޗްއޭއެމް 318 ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޑްރެޖަރު ވަރަށް އަވަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ސަރަހައްދަށް ގެންދެވިގެންދާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ. ވެން އޫޑް ކުންފުނިން ބުނީ މި މަސައްކަތަށް ވެލި ނަގަން އައްޑޫގެ ފަޅު ތެރެއިން ދެ ސަރަހައްދެއް މިހާރު ވަނީ ކަނޑައަޅާފައި ކަމަށެވެ.

މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ބިން ހިއްކުމުގެ އިތުރުން ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަންގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ. މިގޮތުން ގަލާއި ޖިއޯޓެކްސްޓައިލް ބޭނުންކޮށްގެން ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އައްޑޫގެ ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންވެދާނެ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނަމުންދާއިރު މިކަމާއި ގުޅިގެން ވެން އޫޑް ކުންފުނިން ބުނީ މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އައްޑޫގެ ނާޒުކު ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންނުވާނެ ގޮތަކަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ ގޮތްތައް ބަލަމުންގެންދާ ކަމަށެވެ. މީގެ ތެރެއިން މި މަޝްރޫއު ކުރިއަށްގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި މުރަކަތައް އެހެން ތަނެއްގައި އިންދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މި މަސައްކަތް ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ވެން އޫޑް ކުންފުނިން ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް ރާއްޖޭގައި ބިން ހިއްކުމުގެ އެކި މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މިގޮތުން ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއާއި އިގްތިސާދަށް ހެޔޮ އަސަރު ކުރާނެ އެތައް ޕްރޮޖެކްޓެއް އެކުންފުނިން ހިންގާފައިވެއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް