ކ. މާލެ
|
19 އޯގަސްޓް 2022 | ހުކުރު 06:48
ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު 2020
ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު 2020
މިހާރު
އެމްއެމްސީން ދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު
އެމްއެމްސީން ދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް އިތުރުކޮށްފި
 
މައިގަނޑު 12 ދާއިރާއަކުން މިއަހަރު އެވޯޑު ދޭނެ
 
މިއަހަރު ދެ ކެޓަގަރީއަކުން އިނާމު ދޭން ވަނީ ނިންމާފައި
 
30 އޮގަސްޓް ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2ށް ވަނީ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައި

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލު(އެމްއެމްސީ)އިން ދޭ، ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު 2021 އަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

އެމްއެމްސީ އިން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހަށް ހަމަވާގޮތަށް ކުރިން އޮތް މުއްދަތު، 30 އޮގަސްޓް ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 2އަށް އިތުރުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އިނާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވާލާފައިވަނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

އޮގަސްޓް މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު އޮތް ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ހުސެއިން ސަޤީފް ވިދާޅުވީ ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް ރަނގަޅު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. 18 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްފައިވަނީ ނޫސްވެރިންނާއި ނޫސްތަކުން އެގޮތަށް އެދުމުން ކަމަށާއި މިފަހަރު ދެ ކެޓަގަރީ ވަކިން އޮތުމުން ގިނަ ފަރާތްތަކުން އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ވެސް ސަޤީފް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެމްއެމްސީ އިން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދެމުންދާއިރު، މިއަހަރު ދެ ކެޓަގަރީއަކުން އިނާމު ދޭން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެއީ ނޫސްމަޖައްލާ ކެޓަގަރީއާއި، ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކެޓަގަރީއެވެ.

އެމްއެމްސީ އިން ވަނީ މައިގަނޑު 12 ދާއިރާއަކުން މިއަހަރު އެވޯޑު ދިނުމަށް ނިންމާފައެވެ. އެ ދާއިރާތަކަކީ:

 1. ތަޙްޤީޤީ ނޫސްވެރިކަން
 2. ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ އާއި އިޖުތިމާޢީ
 3. ސިޔާސީ
 4. ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ
 5. ވިޔަފާރިއާއި އިޤުތިޞާދު
 6. ކުޅިވަރު
 7. ފޮޓޯ ޖާރނަލިޒަމް
 8. ވީޑިއޯ ޖާރނަލިޒަމް
 9. ގްރެފިކްސް އާއި އިލަސްޓްރޭޝަންސް
 10. ފީޗަރ
 11. އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާ
 12. އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔާ

މި އިނާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމު، އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމު އަދި އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔާގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމުންނެވެ. މި ތިން ފޯމާއި، މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖަދުވަލުތަކާއެކު، "މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ އުސޫލު" ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އެސްޖީ ޑރ. އިބްރާހިމް ސަމީރު ވިދާޅުވީ މިފަހަރު ދެ ކެޓަގަރީ (އެއީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަދި އޮންލައިން ކެޓަގަރީ) އަށް ވަކިން އެވޯޑު ދިންނަމަވެސް އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާ އާއި އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔާއަށް އިނާމް ދެވިގެންދާނީ ދެ ކެޓަގަރީ އެއްކޮށް ކަމަށެވެ.

ސަމީރު ވިދާޅުވީ ކުރިން އެވޯޑް ދެމުން އައި އުސޫލަށް ބަލާއިރު ޕަސަންޓޭޖް ވަކިވަރަކަށް ވުރެ މަތިވާނަމަ އެވޯޑް ދެވިގެންދާ ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް މިފަހަރު ޕަސަންޓޭޖް ދަށްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިފަހަރު 65 ޕަސަންޓަށްވުރެ މަތިނަމަ ނޮމިނޭޝަން އަށް ދާނެ ކަމަށާއި އެންމެ ރަނގަޅު ތިން ހުށަހެޅުން ހޮވާނެ ކަމަށެވެ. ސަމީރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެތިން ހުށަހެޅުމުން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބޭ ހުށަހެޅުމަކަށް އެވޯޑް ދެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އިނާމު ދިނުމުގެ އުސޫލު އެކުލަވާލުމުގައި އިނާމުގެ ކަންކަން ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ހަރުދަނާ ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގެ ޖަޖުކަން ކުރަން ޚާއްސަ ރުބްރިކް އެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އިނާމު ދިނުމުގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއާއި އެއްގޮތަށް މިކަން ކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލާފައިވާނެ ކަމަށާއި، އިނާމުގެ ކަންކަން ބެލުމަށް އޮޑިޓް ފަރމް އެއްވެސް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް