ކ. މާލެ
|
16 އޯގަސްޓް 2022 | އަންގާރަ 18:55
އޭޖީ ރިފްއަތު
އޭޖީ ރިފްއަތު
ރާއްޖެއެމްވީ
އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް
އަދުލު އިންސާފު ދާއިރާއާއި ގާނޫނީ ދާއިރާގެ އިސްލާހީ މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާ ވަޒަންކުރަން ފަށައިފި
މި މަސައްކަތް ކުރަނީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން
މި މަސައްކަތް ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިމޭނެކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައި
މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާނީ 3 މަރުހަލާއަކަށް ބަހަލާއިގެން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަދުލު އިންސާފުގެ ދާއިރާއާއި ގާނޫނީ ދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި، ސަރުކާރުން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތައް ތަންފީޒުވަމުންދާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި، މި ދެ ދާއިރާއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ އިސްލާހީ މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާ ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފަށައިފިއެވެ.

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނިގޮތުގައި، މިއީ އަދުލު އިންސާފުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި މިހާތަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަން ދިރާސާކޮށް، އެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ތަންފީޒުކޮށްފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމާއެކު، އެކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވަމުންދާ ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތެކެވެ. މިކަމުގައި ހައްލު ހޯދުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ފަންނީ އަދި އެނޫންވެސް އެހީތެރިކަން ދެނެގަނެ، ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރެވޭނެ ކަމަށްވެސް އެ އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

Advertisement

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނެފައިވާގޮތުގައި މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިން މަރުހަލާއަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި، އަދުލު އިންސާފުގެ ދާއިރާއާއި ގާނޫނީ ދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އަޅަމުންގެންދާ ފިޔަވަޅުތައް ދިރާސާކޮށް، އެ ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެނގޭނެ ކަރުދާހެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ދެވަނަ މަރުހަލާގައި، އެ ކަރުދާހުގައި ހިމެނޭ މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ވަކިވަކި ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއެކު ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވައި ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒުކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމާއެކު، މި ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހުރި ދަތިތައް ދެނެގަނެ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ދެނެގަންނާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ތިންވަނަ މަރުހަލާގައި، ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވައިލުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި މި ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް، ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތަކުގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކާއި ކަންކަން ދެނެގަނެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަދުލު އިންސާފުގެ ދާއިރާއާއި ގާނޫނީ ދާއިރާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އެކިއެކި ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތަކާއެކު ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަންވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މި މަސައްކަތް މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިމޭނެކަމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ. މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި، ޖުޑީޝަލް އެކެޑެމީއާއި، ހުރިހާ ކޯޓުތަކާއި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަދުލު އިންސާފުގެ އަދި ގާނޫނީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ޖަމްއިއްޔާތައް ޝާމިލުވާގޮތަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 14 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް