ކ. މާލެ
|
14 އޯގަސްޓް 2022 | އާދީއްތަ 18:39
ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބް
ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބް
ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބު
ދެވަނަ ޑިވިޝަން
ތާޖު ނެތަސް، ނިއު ބަލިކޮށް ބުރު ފައިނަލަށް
 
ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވީ 1-1ން އެއްވަރުވެގެން
 
ބުރު މޮޅުވީ ޕެނަލްޓީގައި ކާމިޔާބު ހޯދައިގެން

ދިވެހި ފުޓުބޯޅައިގެ ރަސްގެފާނުގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ފާހަގަކުރާ ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަލިކޮށް، ބުރު ސްޕޯޓްްސް ކްލަބުން އެފްއޭއެމް ދެވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

ބުރު ފައިނަލުގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކުރީ ސެމީ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން، ނިއުގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިގެންނެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުރީކޮޅު ލަނޑެއްޖަހައި ބުރުން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. ބުރަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާ ސްޓެފަންއެވެ. ނިއުއިން ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރީ ފުރަތަމަ ހާފުގެ 33 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މިއީ ގޯލުގެ ހަނިއަރިއަށް ބޯޅަ ފޮނުވާލައިގެން ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާ ކޯފީ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑެކެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގައި އަލުން ލީޑްނެގުމަށް ބުރަށް ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބޭނުމެއްނުހިފުނެވެ. ނިއުގެ ގޯލު ކުރިމަތިން ހުރަސްވި ބޯޅަ ސްޓެފަންއަށް ގޯލުގެ ތެރެއަކަށް ފޮނުވައެއްނުލެވުނެވެ.

ދެވަނަ ހާފަށް ނުކުމެ ނިއުއިން ވަނީ ލީޑްނެގުމަށް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފައްދާފައެވެ. އެގޮތުން ކޯފީ ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ އަމާޒުވީ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑިއަށެވެ. ޝަހީމް ޖެހި ބޯޅަވެސް ބޭރުވީ ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑިމަތިންނެވެ.

މެޗުގެ 67 ވަނަ މިނެޓުގައި ބުރުން ވަނީ ރަނގަޅު ކައުންޓަރ އެޓޭކެއް ކޮށްފައެވެ. މުޅިން ހުސްކޮށްލާފައި ސްޓެފަން ދިން ޕާހަކުން ތަސްނީމް ލަނޑުޖެހި ނަމަވެސް ރެފްރީ ވަނީ އެއީ އޮފްސައިޑް ލަނޑެއްކަމަށް ނިންމާފައެވެ. އޭގެ ފަހުންވެސް ކައުންޓަރ އެޓޭކެއްގައި ބުރަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބުނު ނަމަވެސް ބޭނުމެއް ނުހިފުނެވެ. މިރްޖާލޯލް ކަސީމޯވް ފޮނުވާލި ހިލޭ ޖެހުންވެސް ގޯލަށް އަމާޒެއްނުވިއެވެ.

މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ނިމުނުއިރު ދެޓީމު އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރުނީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެންނެވެ. ގިނަ ސަޕޯޓަރުންތަކެއްގެ ކުރިމަތީގައި ކުޅުނު މި މެޗު ބުރުން ކާމިޔާބުކުރީ 3-4ންނެވެ. ނިއުގެ ތޯރިކް ޖެހި ޕެނަލްޓީ ބޭރަށް ދިޔައިރު، ފަރޫކްގެ ޕެނަލްޓީ ކީޕަރު ޖަޒްލާން މަތަކުރިއެވެ. ބުރުގެ ސްޓެފަން ޖެހި ޕެނަލްޓީ، ހުރަސް ދަނޑީގައި ޖެހިފައި ނުކުތީ ބޭރަށެވެ.

ކޮމެންޓް
14 އޯގަސްޓް 2022 | އާދީއްތަ 23:33
އަލީ ހަސަން
މިގައުމުގެ ކުޅިވަރުވެސް ކޮންޓުރޯލު ކުރަނީ ގޭންގު ތަކުންކަން މިއަދު މި ކުޅެވުނު މެޗުން ހާމަވެގެން ހިގައްޖެ. ރެފްރީންވެސް ބިރުން. މީހުން އަނިޔާކޮށް މަރާއިރުވެސް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްނުލެވުނު. އެފް.އޭ.އެމަ.ގެ ސައިޒު ފެނިގެން މިދިޔައީ. ފުޓްބޯޅައިގައި ކުރިމަގެއް މިގައުމަކަށްނެތް. ލަދު ބޮޑުތަނުން ލަދު. ދިވެއްސަކަށްވީތީވެސް މިއަސު ހިތާމަކުރާ ދަރަޖައަށް މިގައުމުގައި ގޭންގު ތަކުގެ ކޮންޓްރޯލް އޮތްތަން ފެނިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ. ☹️