ކ. މާލެ
|
14 އޯގަސްޓް 2022 | އާދީއްތަ 02:08
މަންކީޕޮކްސް އަށް ޓެސްޓް ކޮށްފައިވާ ޓިއުބްތަކެއް
މަންކީޕޮކްސް އަށް ޓެސްޓް ކޮށްފައިވާ ޓިއުބްތަކެއް
ރޮއިޓާސް
މަންކީޕޮކްސް
މަންކީޕޮކްސްއަށް ކިޔާނެ އައު ނަމެއް ހޯދަނީ
 
މަންކީޕޮކްސްގެ ނަން ދީފައިވަނީ 1958 ވަނަ އަހަރު

މަންކީޕޮކްސް އަށް ކިޔާނެ އައު ނަމެއް ހޯދުމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ) އިން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އިން ބުނީ މި ވައިރަސްއަށް މަންކީޕޮކްސްގެ ނަން ދީފައިވަނީ 1958 ވަނަ އަހަރު ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލައި، ވަކި ސަޤާފަތަކަށް، ވަކި ޤައުމަކަށް، ވަކި ޕްރޮޕެޝަންއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ގޮތަށް އައު ނަމެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެ ޖަމިއްޔާއިން ވަނީ އޯޕަން ފޯރަމެއް ހުުޅުވާ، މި ވައިރަސްއަށް ދޭނެ އައު ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އެންމެންނަށް ހުޅުވާލާފައެވެ.

މި ނަން ބަދަލުކުރުމަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އިން ނިންމާފައިވަނީ މި ވައިރަސްއާމެދު ހުރި ކުށްހީތައް ނައްތާލުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 45 ޤައުމަކުން މި ވައިރަސް ވަނީ ފެނިފައެވެ.

މަންކީ ޕޮކްސްއަކީ ދުނިޔޭގެ ހެލްތު އިމަޖެންސީއެއްގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. މަންކީޕޮކްސް އަކީ ދުނިޔޭގެ ހެލްތު އިމަޖެންސީއެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅީ ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުގައި ހަލުވި ކަމާއެކު ބަލި ފެތުރެމުންދާތީއެވެ. މިއީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން އޮތް ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށް ވެސް އެ އިދާރާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ ހެލްތު އިމަޖެންސީއަކަށް ހަދައި އެންމެ މަތީ އެލާޓް ނެރެފައިވާއިރު މި އެލާޓާއެކު ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ މެމްބަރު ޤައުމުތަކުން މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން ދުނިޔެގެ އެކި ޤައުމުތަކުގައި މިބަލި ފެތުރެމުންދާއިރު އެންމެ ގިނައިން ބަލި ޖެހެނީ އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ ފިރިހެނުންނަށް ކަމަށް ވަނީ ދިރާސާތަކުން ދައްކާފައެވެ. މި ވައިރަހުގެ ކޭސްތައް މި ސަރަހައްދުގެ ޤައުމުތަކުން ވެސް ވަނީ ފެނިފައެވެ.

މަންކީޕޮކްސް ޖެހޭ މީހުން 2-4 ހަފްތާ ތެރޭގައި ރަނގަޅުވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ސެންޓަރ ފޯ ޑިސީޒް ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ޕްރިވެންޝަން އިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް