ކ. މާލެ
|
13 އޯގަސްޓް 2022 | ހޮނިހިރު 14:49
މެރިން ސައިންސް ސިމްފޯޒިއަމްގައި މިނިސްޓަރ ޑރ.ހުސެއިން ރަޝިދު ވާހަކަދައްކަވަނީ
މެރިން ސައިންސް ސިމްފޯޒިއަމްގައި މިނިސްޓަރ ޑރ.ހުސެއިން ރަޝިދު ވާހަކަދައްކަވަނީ
ފިޝަރީސް މިނިސްޓްރީ
މެރިން ސައިންސް ސިމްފޯޒިއަމް
ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްޤީ އަށް ކަނޑުތަކާއި ގުޅޭ ދިރާސާތައް މުހިންމު: މިނިސްޓަރ
 
މިއީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ މިފަދަ ހަމައެކަނި ބައްދަލުވުން
 
ސިމްޕޯޒިއަމް ކުރިއަަށް ދާނީ 2 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް
 
ސިމްޕޯޒިއަމްގައި ހިއްސާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 34 ކަރުދާސް

ރާއްޖޭގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށްޓަކާ ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ދިރާސާތައް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސެސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޑރ. ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު މެރިންސައިން ސިމްފޯޒިއަމް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ކުރިއާއި އަޅާ ބަލާ އިރު އިހު ދިވެހިންގެ ބޭނުންތަކާއި މިހާރު ދިވެހިންގެ ބޭނުންތަކާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތުކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ ނިޒާމަށް ގެއްލުން ނުވާނެހެން ކާބަފައިންގެ އާދަތައް ބެހެއްޓި ނަމަވެސް މިހާރު އެކަން ތަފާތުވެފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ދިރާސާތަކެއް ކޮށްގެން، އޭގެ އަލީގައި ނިންމުންތައް ނިންމާ ނަމަ މަޝްރޫޢުތަކުން ގުދުރަތީ ނިޒާމް އާއި ވެށްޓަށް ކުރާ އަސަރު ކުޑަކުރެވޭނެ ކަން މިނިސްޓަރ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަށް ފައިދާ ހުރި ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްގީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކުރިން ރަށްރަށުގައި އާބާދީ ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ބިން ހިއްކުމާއިމެދު ވިސްނާކަށް ނުޖެހޭ. އެކަމަކު މިހާރު ރަށްރަށުގައި އިތުރުވަމުންދާ އާބާދީއާއެކު ބިން ހިއްކުން ނޫންގޮތެއްނެތް. އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގައިވެސް ނިންމާ ނިންމުންތަކަކީ ދިރާސާއިން ހޯދޭ ކަންކަމުގެ އަލީގައި ކުރާކަމެއްކަމަށް ވެއްޖެ ނަމަ އެކަމުން ލިބޭ ގެއްލުން އެބަ ކުޑަ ކުރެވޭ
މިނިސްޓަރ އޮޕް ފިޝަރީޒް، ޑރ.ހުސެއިން

މޯލްޑިވްސް މެރިން ސައިންސް ސިމްޕޯޒިއަމް އަކީ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ދިރާސާތައް އެ ސިމްޕޯޒިއަމް އަކަށް ހުށަހަޅާ އެ ހުށަހެޅުންތަކާއި މެދު ވާހަކަދެކެވޭ ސިމްޕޯޒިއަމް އެކެވެ. އެހެން އަހަރުތަކުގައި މި ސިމްޕޯޒިއަމް ކުރިއަށް ދަނީ އެއް ދުވަހަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ފަހަރުގެ ސިމްޕޯޒިއަމް 2 ދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ސިމްޕޯޒި އަމް އަށް 40 އަަށް ވުރެ ގިނަ ކަރުދާސް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ސިމްޕޯޒިއަމްގައި ހިއްސާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 34 ކަރުދާހެވެ.

ކޮމެންޓް