ކ. މާލެ
|
12 އޯގަސްޓް 2022 | ހުކުރު 18:28
ދިރާގާއި އެޗްޑިސީއާއި ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުން
ދިރާގާއި އެޗްޑިސީއާއި ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުން
ދިރާގު
ދިރާގުން އަޅާ ސަބްމެރިން ކޭބަލް
ސަބްމެރިން ކޭބަލްގެ ލޭންޑިންގ ސްޓޭޝަން އަޅަން ދިރާގުން ބިމެއް ހޯދައިފި
 
ބިން ކުއްޔަށް ދިނީ އެޗްޑީސީން
 
މި ސަބްމެރިން ކޭބަލްއަކީ ދުނިޔޭގެ 13 ގްލޯބަލް ޓެލެކޮމް އަދި ޓެކް ކުންފުންޏަކާ ސީދާ ގުޅުވާދޭނެ ކޭބަލެއް
 
މިއީ 19،200 ކިލޯމީޓަރުގެ ކޭބަލެއް

ރާއްޖެ އަށް ހައި ސްޕީޑް އިންޓަރނެޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދިރާގުން އަޅާ "ގްލޯބަލް ސުޕާ ހައިވޭ ސީމީވީ 6" ސަބްމެރިން ކޭބަލްއާއި ގުޅާލާ ލޭންޑިން ސްޓޭޝަން އެޅުމަށް އެ ކުންފުންޏަށް އެޗްޑީސީ އިން ބިމެއް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފިއެވެ.

ބިން ހަވާލުކުރުމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެއްބަސްވުމުގައި ދިރާގުގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިސްމާއިލް ރަޝީދުއެވެ. އަދި އެޗްޑީސީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސުހެއިލް އަހުމަދުއެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ އެ ސަބްމެރިން ކޭބަލް އަކީ ދުނިޔޭގެ 13 ގްލޯބަލް ޓެލެކޮމް އަދި ޓެކް ކުންފުންޏަކާ ސީދާ ގުޅުވާދޭނެ ކޭބަލެއް ކަމަށެވެ. މި އަހަރު ކުރީކޮޅު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އަޅާ އެ ކޭބަލުގެ ޒަރީއާއިން ދެކުނު އޭޝިއާ އާއި ޔޫރަޕު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ އެ ކުންފުނިތަކުގެ މައި އިންޓަރނެޓު އެކްސްޗޭންޖު ޕޮއިންޓުތަކަށާއި ޑޭޓާ ސެންޓަރުތަކަށް އެކްސެސް ވެވޭނެ ކަމަށް ދިރާގުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ އެ ކުންފުނިން ރާއްޖެއާ ގުޅާދޭން މަސައްކަތް ކުރާ ސަބްމެރިން ކޭބަލްއަކީ 19،200 ކިލޯމީޓަރުގެ ކޭބަލް އެއް ކަމަށެވެ. މި ކޭބަލްގެ ޒަރީއާއިން ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ އާއި ޔޫރަޕްއާއި ހުޅަނގުގެ 11 ގައުމެއްގެ ގްލޯބަލް ހަބުތަކާ ރާއްޖެ ގުޅުވައިދޭނެއެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ ހުޅުމާލެއިން ހޯދި ބިމުގައި އެ ސަބްމެރިން ކޭބަލް ރާއްޖެއާއި ގުޅާދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ހަލުވި ސްޕީޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ސިންގަޕޫރުން ފެށިގެން ފްރާންސް އާއި ހަމައަށް އަޅާ މި ކޭބަލް ސިސްޓަމްގެ މަސައްކަތް 2025 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ލަފާ ކުރެއެވެ.

މިއީ ދިރާގުގެ ނެޓްވޯކު ޔޫރަޕާއި މެދުއިރުމައްޗާއި ދެމެދު އަދި އިންޑިއާއިން ސިންގަޕޫރަށް ގުޅާލުމަށްޓަކައި ދިރާގުން ކުރާ ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓް އެކެވެ. ސީމީވީ 6 ސަބްމެރިން ކޭބަލް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ބައިނަލްއަގުވާމީ މުހިންމު މަންޒިލްތަކަކާއި ސީދާ ގުޅުވާލެވުމުގެ ސަބަބުން، އިންޓަރނެޓް ގެ ސްޕީޑް އާއި ފެންވަރު އިތުރަށް ރަނގަޅުވެ އަދި ދިރާގުން އިންޓަނެޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރާ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރެވި އަގުތަކަށް ވެސް ހެޔޮބަދަލު ގެނައުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ކޭބަލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ފައިވް-ޖީ ފަދަ އަލަށް ތައާރަފުވާ ޓެކްނޮލޮޖީތަކާއި އާރޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސްއާއި އޭއާރުގެ ކުރިއެރުންތައް ދިރާގުގެ ވިޔަފާރި އަދި ގޭމާރ ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް އެކުންފުނިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް