ކ. މާލެ
|
11 އޯގަސްޓް 2022 | ބުރާސްފަތި 17:31
ފޮރިން ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު
ފޮރިން ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ފޮރިން ސާވިސް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު
ފޮރިން ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު އެކުލަވާލައިފި
 
މި ބޯޑަކީ އެ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާގުޅޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ބޯޑެއް

ފޮރިން ސަރވިސް ގާނޫނުގެ ދަށުން، ފޮރިންގ ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު އެކުލަވާލައިފިއެވެ.

ފޮރިސް ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ހިންގައި ތަންފީޒުކުރުމަށް ފޮރިން ސަރވިސްގެ ނަމުގައި ވަކި ޚިދުމަތެއް ގާއިމުކޮށް، އެ ޚިދުމަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތާއި، ފޮރިން ސަރވިސް ހިންގުމާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި، އެ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާގުޅޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ބޯޑެކެވެ.

Advertisement

މި ގާނޫނުގެ ދަށުން، އެއިރަކު ހުންނަވާ ވަޒީރަކަށް ލަފާ އެރުވުމަށްޓަކައި 5 މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ފޮރިން ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑެއް އެކުލަވާލަން ޖެހެއެވެ.

ފޮރިން ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ މެމްބަރުން

އަހުމަދު ލަތީފް - ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ

އަހުމަދު ރަޝީދު، ކަރަންކާގެ / ށ. މާއުނގޫދޫ (ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް 10 އަހަރު ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ، ޚިދުމަތުގައި ނޫޅޭ މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން)

އާމިނަތު ޝިފާނާ / ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓަރީ (ފޮރިންގ ސަރވިސްގެ އެގްޒެކެޓިވް ސްޓާފުންގެ ގިންތީގެ ތެރެއިން)

ޚަދީޖާ ނަޖީހާ، ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓަރީ (ފޮރިން ސަރވިސް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ އިސްވެރިޔާ)

އާމިނަތު ސަމްރާ / ޑެސްކު އޮފިސަރ (ފޮރިން ސަރވިސް ޖެނެރަލް ސްޓާފުންގެ ގިންތީގެ ތެރެއިން)

މި ބޯޑު އެކުލަވާލާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.

ފޮރިން ސަރވިސް ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސް"ގެ ނަމުގައި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ނުހިމެނޭ ވަކި ޚިދުމަތެއް ގާއިމުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި، ފޮރިން ސަރވިސް އެކުލެވިގެންވަނީ; މިނިސްޓްރީއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކާއި، ކޮންސިއުލާ ޕޯސްޓުތަކާއި، މި ގާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލައި ފޮރިން ސަރވިސްގެ މައްޗަށް ކަމުގައި މި ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ގާނޫނުގައިވާގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅައި، ހިންގައި، އެ ސިޔާސަތު ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމުގެ އެންމެ އިސްވެރިއަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. އަދި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަންގަވާ ގޮތެއްގެމަތިން، އަދި މި ގާނޫނާއި މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ފޮރިން ސަރވިސްގެ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސްވެރިއަކީ މިނިސްޓަރެވެ.

ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުން ފޮރިން ސަރވިސްގެ އެންމެހައި ކަންކަން ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިންގުމުގައި މިނިސްޓަރަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކައި، ފޮރިން ސެކްރެޓަރީއެއް ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި، ފޮރިން ސެކްރެޓަރީއަކީ ފޮރިން ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފުކަމަށާއި، ފޮރިން ސަރވިސްގެ އެހެން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާއި، ފޮރިން ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ، ފޮރިން ސަރވިސްއިން ބޭރުގެ މުވައްޒަފުންވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީ، ފޮރިން ސެކްރެޓަރީގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުންކަމުގައި މި ގާނޫނުގައި ވެއެވެ. ފޮރިން ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް މީހަކު އައްޔަންކޮށް ވަކިކުރައްވާނީ، މިނިސްޓަރުގެ ލަފާގެ މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.

މި ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފަށާތާ 90 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ފޮރިން ސަރވިސް އެކުލަވާލަންވާނެކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސް ބެހިގެންވަނީ އެގްޒެކެޓިވް ސަރވިސް ސްޓާފުން؛ އަދި ޖެނެރަލް ސަރވިސް ސްޓާފުންގެ މަގާމުތަކުގެ މައްޗަށް ކަމުގައި ގާނޫނުގައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް މި ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންއައި ފޮރިން ސަރވިސް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ގާނޫނުގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން ކުރިއަށްގެންދެވޭ އިންސްޓިޓިއުޓަކަށް ބަދަލުވެގެންދާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް