ކ. މާލެ
|
11 އޯގަސްޓް 2022 | ބުރާސްފަތި 16:02
ރާއްޖޭގެ ޓީޓީ އަންހެން ޓީމު
ރާއްޖޭގެ ޓީޓީ އަންހެން ޓީމު
ޓްވިޓަރ
އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސް
ލޯ މެޑަލް ހޯދި ޓީޓީ ޓީމަށް ރައީސް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
 
ރައީސް ވަނީ ރާއްޖޭގެ ޓީމުން މި ހޯދި ކާމިޔާބީއަކީ ތާރީޚީ ކާމިޔާބެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވާފައި
 
މިއީ ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގައި މިހާތަނަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީ
 
މިއަހަރުގެ ގޭމްސްގައި ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖެއިން ވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައި

ތުރުކީގެ ކޮންޏާގައި ކުރިއަށްދާ އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސްގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް (ޓީޓީ) އަންހެން ޓީމު އިވެންޓުގައި ލޯމެޑަލް ހޯދި ރާއްޖޭގެ ޓީޓީ ޓީމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ވަނީ ރާއްޖޭގެ ޓީމުން މި ހޯދި ކާމިޔާބީއަކީ ތާރީޚީ ކާމިޔާބެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް މިފަދަ މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކުމަށް ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން އެމަނިކުފާނު ވަނީ އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

ރާއްޖެއިން މި ހޯދި ކާމިޔާބީއާއި ގުޅޭގޮތުން، ކުޅިވަރާބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ، މިފަދަ ބޮޑު މުބާރާތެއްގައި ރާއްޖެއަށް މެޑައްޔެއް ހާސިލްކުރެވިދާނެކަމަށް މީގެ ދެތިން އަހަރު ކުރިން ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސިޔާސަތުތަކަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާއި، ޓީޓީއަށް ދެވުނު ޚާއްސަ ސަމާލުކަމުގެ ސަބަބުން މިއަދު ރާއްޖެއަށް މިވަނީ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ލިބިފައިކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރ ވަނީ 59 ގައުމަކުން ބައިވެރިވި މި މަލްޓި-ސްޕޯޓްސް އިވެންޓުގައި ލޯ މެޑަލް ހޯދި ރާއްޖޭގެ ޓީޓީ ޓީމަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިއީ ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގައި މިހާތަނަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ތުރުކީގެ ކޮންޏާގައި ކުރިއަށްދާ އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސްގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް (ޓީޓީ) އަންހެން ޓީމު އިވެންޓުގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ވަރުގަދަ އީރާން އަތުން ރާއްޖެ މިއަދު ވަނީ ބަލިވެފައެވެ. ސެމީ ފައިނަލްގައި އީރާނުން ރާއްޖެ ބަލިކުރީ ސީދާ ތިން ގޭމުންނެވެ. ނަމަވެސް މުބާރާތުގެ ލޯ މެޑަލް ރާއްޖޭގެ ޓީމަށް ލިބުނެވެ.

މިއީ އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސްގައި ރާއްޖެއިން ސެމީ ފައިނަލެއްގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މިއަހަރުގެ ގޭމްސްގައި ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖެއިން ވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ.

ކޮމެންޓް