ކ. މާލެ
|
10 އޯގަސްޓް 2022 | ބުދަ 15:07
ރާއްޖެއަށް ގެނައި އެމްބިއުލާންސްތަކެއް
ރާއްޖެއަށް ގެނައި އެމްބިއުލާންސްތަކެއް
އަމްނާ އިމާދު
އެމްބިއުލާންސްގެ ޑްރައިވަރަށް މާލެތެރެ ނޭނގޭ!
އެމްބިއުލާންސްގެ ޑްރައިވަރަށް މާލެތެރެ ނޭނގޭ!
 
އެމްބިއުލާންސްތަކުގެ މައްސަލަތައް ދޭތެރެދޭތެރެއިން ފެންމަތިވޭ

ބަލި މީހަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަން އެމްބިއުލާންސަކަށް ގުޅާނީ އިމަރޖެންސީ ހާލަތެއްގައެވެ. ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި އެމްބިއުލާންސް އޮތުމުގެ ބޭނުމަކީ ވެސް އެއީއެވެ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ އެ އަވަސް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ތިބެންވާނީވެސް އެކަމަށް ގާބިލު މީހުންނެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ފަހަރު ފެނިގެންދާ މަންޒަރުތަކުން، މި ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކަކީ ކަމަށް އެންމެ ގާބިލު މީހުން ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދެއެވެ.

ދާދި ފަހުން މާލޭގައި މީހަކު ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލިވެގެން އެމްބިއުލާންސަކަށް ގުޅުމުން ކަންތައްވީ، އެފަދަ އިމަރޖެންސީ ހާލަތެއްގައި ކަންކަންވާން ޖެހޭ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. އެމްބިއުލާންސަށް ގުޅައި އިމަރޖެންސީ ހާލަތެއްކަން ކިޔައިދިނުމަށްފަހު އެމްބިއުލާންސް ފޮނުވަންވީ ތަން ކިޔައިދިނުމުން، ފޯނު ނެގި ފަރާތަށް އެ އެޑްރެސް ނޭނގޭކަމަށް ބުންޏެވެ. މާލެއަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ގެތައް ހުންނަތަނަކަށްވުމުންނާއި އެއްވައްތަރުގެ ނަން ކިޔާ ގެތައްވެސް ހުންނަ ތަނަކަށްވުމުން ސީދާ އެޑްރެސް ބުނުމުން ނޭނގުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. އެހެންވެ، ބިލްޑިންގ ހުންނަ ތަނާއި ބިލްޑިންގ ކައިރީގައި ފާހަގަކުރެވޭ ތަންތަންވެސް އެ މީހާ އެމްބިއުލާންސަށް ކިޔައިދިނެވެ.

ނަމަވެސް އަނެއްކާވެސް ޖަވާބުގައި އައީ އަދިވެސް އެ ބިލްޑިންގ ހުންނަތަން ނޭނގޭކަމެވެ. އެއަށްފަހު ހޮސްޕިޓަލުން އެ ބިލްޑިންގަށް ދެވެން އޮންނަ މަގުވެސް، ބަލި މީހާ ކައިރީގައި އެހީވާން ހުރި މީހާ އެމްބިއުލާންސަށް ކިޔައިދިނެވެ.

ބަލި މީހާގެ ހާލަތު ގޯސްވަމުންދާތީ އެމްބިއުލާންސް ވީހާވެސް އަވަހަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް އެދުމުން ބަލިމީހާއަށް ކިހިނެއްވީތޯ ހޮސްޕިޓަލުން ސުވާލުކުރިއެވެ. ޖަވާބުގައި އޭނާއަށް ވެގެން އުޅޭ ގޮތް ކިޔައިދިނުމުން، އެ ބަލި މީހާ ދެއްކީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑޮކްޓަރަކަށްތޯއާއި އޭނާ ދެއްކި ޑޮކްޓަރުގެ ނަން ހޮސްޕިޓަލުން އެހިއެވެ. އެ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު ދިނުމުން އެމްބިއުލާންސް ފޮނުވަނީ ކަމަށްބުނެ ފޯނު ބޭއްވީއެވެ. ނަމަވެސް ހިނގާފައި 5 މިނެޓުގެ ދުރުމިނުގައި ދެވެން ހުރި ހޮސްޕިޓަލުން އެމްބިއުލާންސަށް އެ ބިލްޑިންގއާ ހަމައަށް ދިއުމަށް 10 ވަރަކަށް މިނެޓް ނެގިއެވެ.

އެމްބިއުލާންސްގެ ޑްރައިވަރަށް އެ ބުނިތަން އޭރުވެސް ރަނގަޅަށް ނޭނގޭތީ އޭނާ އެމްބިއުލާންސް ބޭއްވީ ބިލްޑިންގ ހުންނަ މަގުގައެވެ. އެއަށްފަހު ގުޅައި، ބަލި މީހާ ތިރިއަށް ބޭލުމަށް ބުނުމުން އެކަމުގައި އެހީވެވޭނެތޯ އޭރު ބަލި މީހާކައިރީގައި ހުރި މީހާ އެމްބިއުލާންސްގެ ޑްރައިވަރާ ސުވާލު ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ސުވާލު ކުރަމުންދަނިކޮށް ޖަވާބުނުދީ ފޯނު ކަނޑާލީއެވެ.

އެމްބިއުލާންސްތައް ދުއްވާ ބައެއް ޑްރައިވަރުންނާއި ބައެއް ހޮސްޕިޓަލުތަކުން މި ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބައެއްފަހަރު އިހުމާލުވާ ވާހަކަތަކަކީ ދޭތެރެދޭތެރެއިން އިވޭ އަޑުތަކެކެވެ. އެގޮތުން، ދާދިފަހުން ޅ. ނައިފަރުގައިވެސް އެފަދަ ކަމެއް ހިނގައި މީހަކު މަރުވިކަމަށް، އެމީހާގެ އާއިލާއިން ވަނީ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ. އެމީހާ ވެއްޓުމުން ވަގުތުން އެމްބިއުލާންސަށް ގުޅިކަމަށާއި، ނަމަވެސް ފޯނަށް ޖަވާބު ނުދޭކަމަށް މަރުވި މީހާގެ ކޮއްކޮ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ މީހާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީ ގާޑިޔަލެއްގައެވެ. އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުމުން، އެތެރެއަށް ވައްދަންވެސް އެމްބިއުލާންސްގެ މީހެއްގެ ނުވަތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ މީހެއްގެވެސް އެހީތެރިކަން ނުލިބޭކަމަށްވެސް މަރުވި މީހާގެ ކޮއްކޮ ބުންޏެވެ.

މިއީ އިމަރޖެންސީ ހާލަތެއްގައި ޚިދުމަތް ދޭން ތިބޭ ބައެއްގެ ފެންވަރު ހުންނަންޖެހޭ މިންވަރެއް ނޫނެވެ. އެފަދަ ޚިދުމަތެއް ދޭ މީހަކަށް، އެ ޚިދުމަތް ދޭ ރަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގެންވާނެއެވެ. އަދި ބަލި މީހާއަށް އަމިއްލައަށް ހިނގާފައި އެމްބިއުލާންސާ ހިސާބަށް ނުދެވޭނަމަ، އެމްބިއުލާންސްގެ ޑްރައިވަރު ނުވަތަ އެހީތެރިއަކު އޭނާއަށް އެ އެހީތެރިކަންވެސް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
20%
50%
10%
20%
ކޮމެންޓް