ކ. މާލެ
|
9 އޯގަސްޓް 2022 | އަންގާރަ 18:52
ވ. އާރަށު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގެތެރެއިން
ވ. އާރަށު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގެތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ޚިޔާނާތް
އަދީބު ދޫވެއްސަށް 15 މިލިއަން ރުފިޔާ ގެންދެވިތަން ދުށިން: ނާޒިމް
 
ނާޒިމް ވިދާޅުވީ އޭނާގެ ހާޒިރުގައި އަދީބު ދޫވެއްސަށް 15 މިލިއަން ރުފިޔާ ގެންދެވިކަމަށް
 
އަދީބު ވިޔަފާރިވެރިންގެ އަތުން ފައިސާ ނަންގަވާކަން ރައީސް ޔާމީނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ
 
އާންމުކޮށް އަދީބު ފައިސާ ހޯއްދަވަމުންގެންދެވީ ޗެކް ދެއްވާފައި

ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު އަދީބު، ރައީސް ޔާމީނުގެ ގެކޮޅު ހ. ދޫވެއްސަށް 15 މިލިއަން ރުފިޔާ ގެންގޮސްދެއްވިކަމަށް، ރައީސް ޔާމީނުގެ ގާތް އެކުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އުޅުއްވި އަހުމަދު ނާޒިމް މިވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަންވެސް ކުރައްވާފައިވާ ނާޒިމް އެހެން ވިދާޅުވީ، ވ. އާރަށު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމުގައެވެ.

އާރަށު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް 3 ދައުވާއެއް އުފުލާފައިވެއެވެ. އެއީ ރިޝްވަތު ގަބޫލުކުރުމާއި، މަނީ ލޯންޑަރިންގގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ ގެކޮޅަށް ފައިސާ ވަންކަމަށް ޚުދު ރައީސް ޔާމީނު އަމިއްލަފުޅަށް ދައްކަވަމުން ގެންދެވި ވާހަކަފުޅަށް، ނާޒިމްގެ ހެކިބަހުން މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުލިބިގެންގޮސްފައެވެ.

ނާޒިމް ވިދާޅުވިގޮތުގައި، އަދީބު ވިޔަފާރިވެރިން އަތުން ފައިސާ ނަންގަވާކަން ރައީސް ޔާމީނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވައެވެ. އެ ހުރިހާ ކަމެއް ހިނގީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ކުރިފުޅުމަތީގައިކަން ނާޒިމް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، އޭނާގެ ހާޒިރުގައި އަދީބު ދޫވެއްސަށް 15 މިލިއަން ރުފިޔާ ގެންދެވިކަމަށެވެ. އާންމުކޮށް އަދީބު ފައިސާ ހޯއްދަވަމުންގެންދެވީ ޗެކް ދެއްވާފައިކަމަށާއި، އެއީވެސް އެގޮތަށް މަގުބޫލު ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ އަތުން ހޯއްދެވި ޗެކެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އެ ފައިސާ ގެނެސްދެއްވީ ކެމްޕޭނަށް ފައިސާއަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާތީކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނާޒިމް ވަނީ، ދައުލަތުގެ ފައިސާ ބޭނުންކުރައްވައިގެން ރައީސް ޔާމީނުގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭންގެ ޚަރަދުތައް ފޫބެއްދެވިކަމަށްވެސް, ތަކުރާރުކޮށް ޝަރީއަތުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އޭރު އެކަންކަމަށް ރައީސް ޔާމީނު ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާފައިނުވާތީ، ޝަރީއަތުގައި ނާޒިމް ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް އެކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އޭރު ފިޔަވަޅުއެޅުއްވިނަމަ އެމްއެމްޕީއާރްސީ ފަދަ ބޮޑު ޚިޔާނާތެއް ހިންގިޔަނުދީ ހުއްޓުވުނީސްކަން ނާޒިމް ފާހަގަކުރައްވައެވެ.

ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ނާޒިމްގެ މައްޗަށް 25 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް، 2015ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްވާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ އެ ހުކުމް ރިވިއުކުރުމަށްފަހު ހުކުމް ބާތިލުކޮށްފައެވެ. އެއީ ވެރިކަން ބަދަލުވިފަހުންނެވެ.

ނާޒިމް ސިފަކުރެއްވިގޮތުގައި، އޭނާއާ ރައީސް ޔާމީނާ ދެމެދު މިއަދު ކުރީގެ އެކުވެރި ގުޅުން ނެތީ، ނާޒިމްއަކީ މުއުމިނަކަށްވާތީއެވެ. އެގޮތުން މުއުމިނެއްގެ ގަޔަށް އެއް ހަރަކުން ދެފަހަރު ކައްޓެެއް ނުޖެހޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައީީސް ޔާމީނުގެ އެންމެ އަރިސްކޮށް އުޅުއްވި އެކުވެރިޔާ މިވަނީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ފަތިފުށް ކޯޓުގައި ވިދާޅުވެދެއްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
43%
0%
57%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް