ކ. މާލެ
|
9 އޯގަސްޓް 2022 | އަންގާރަ 23:11
ޔޫކްރެއިނުގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީ
ޔޫކްރެއިނުގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީ
ޔޫކްރޭންގެ ރައީސް އޮފީސް
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ޒެލެންސްކީގެ ވިސްނުންފުޅު މިހާރު ހައްދުފަހަނައަޅައި ހިނގައްޖެ: ރަޝިއާ
 
ރަޝިއާގެ ވިސްނުން ބަދަލުވަންދެން އެގައުމު އެކަހެރިކޮށްލަންޖެހޭކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވި
 
ކޮންމެ މީހަކުނަމަވެސް، ރަޝިއާ މީހެއްނަމަ، އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލުމަށް ޒެލެންސްކީ ވަނީ ގޮވާލައްވާފައި
 
ހަނގުރާމައިގެ ޒިންމާ ރަޝިއާގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ނަގަންޖެހޭނެކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވި

ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ, ރަޝިއާގެ ރައްޔިތުން ހުޅަނގަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކުރުމަށް ގޮވާލެއްވި ގޮވާލެއްވުމަކީ ދެކޮޅުޖެހޭކަމެއް ނޫންކަމަށް ރަޝިއާއިން ބުނެފިއެވެ.

ޒެލެންސްކީގެ ވާހަކަފުޅުތަކަކީ ދެކޮޅުޖެހޭ ވާހަކަފުޅުތަކެއް ނޫންކަމަށް ބުނެ ރަޝިއާއިން ވަނީ، ދުވަސްކޮޅަކުން ޒެލެންސްކީގެ ވާހަކަފުޅުތަކާހުރެ، ދައްކަންޖެހޭ ބިލްތައް ދެއްކުމުގައި ޔޫރަޕަށް ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ދަ ވޮޝިންގްޓަން ޕޯސްޓަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ޒެލެންސްކީ ވަނީ، ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކަށް ރަޝިއާގެ ރައްޔިތުން އެތެރެވިޔަނުދިނުމަށް ޔޫރަޕުގެ ލީޑަރުންނަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ. ޒެލެންސްކީ ވަނީ މިއީ ރަޝިއާގެ ރައީސްގެ އަމަލުފުޅުތަކުގެ ސަބަބުން އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާއެއްކަމަށް ދޭހަވާ އިބާރާތުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައެވެ. އެގޮތުން ރަޝިއާގެ ވިސްނުން ބަދަލުވަންދެން އެގައުމު އެކަހެރިކޮށްލަންޖެހޭކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. އަދި ކޮންމެ މީހަކު ނަމަވެސް، ރަޝިއާ މީހެއްނަމަ، އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލުމަށް ޒެލެންސްކީ ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ.

އެމީހުން ފޮނުވާލަން އުޅުމުން، ހަނގުރާމައިގެ ޒިންމާ މުޅިގައުމުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ނަގަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނަންއުޅޭނެ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ހަނގުރާމައިގެ ޒިންމާ އެގައުމުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ނަގަންޖެހޭނެކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ރަޝިއާގެ މިހާރުގެ ސަރުކާރަކީ އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން ގެނައި ސަރުކާރެއް ކަމަށާއި ސަރުކާރުގެ އަމަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުން އަޑު އުފުލައި ދެކޮޅުހަދަމުން ނުދާކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަޝިއާ ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނު ޑިމިޓްރީ ޕެސްކޮވް ވަނީ، ދުނިޔެއިން ރަޝިއާ އެކަހެރިކޮށްލުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސްގެ ކޮންމެ ކަމަކަށް އިޖާބަދީ އެއްބާރުލުން ދިނުމަކީ ޔޫރަޕުން ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްތޯވެސް ޕެސްކޮވް ވަނީ ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ.

ޕެސްކޮވް ވަނީ ޒެލެންސްކީގެ ވިސްނުންފުޅު މިހާރު ހައްދުފަހަނައަޅައިގޮސްފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ރަޝިއާ އެކަހެރިކޮށްލުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅުނުވާނެ ކަމަށްވެސް ޕެސްކޮވް ވިދާޅުވިއެވެ.

މާ ގިނަދުވަސްތަކެއް ނުވެ، ޒެލެންސްކީ ކުރައްވާ ކަންތައްތަކާމެދު ޔޫރަޕުން ސުވާލު އުފައްދަން ފަށާނެކަމަށް ޕެސްކޮވް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
17%
17%
0%
33%
8%
25%
ކޮމެންޓް