ކ. މާލެ
|
9 އޯގަސްޓް 2022 | އަންގާރަ 07:38
ގޮދަން
ގޮދަން
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރެއިނުން ގޮދަން އެކްސްޕޯޓު ކުރުން
ޔޫކްރެއިނުން ފޮނުވި ގޮވާމުގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް ގަބޫލެއް ނުކުރި
 
އެ ޝިޕްމަންޓް ގަބޫލު ނުކުރުމުން މިހާރު އެހެން ބަޔަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން
 
ފުރަތަމަ ދަތުރުގައި 26،527 ޓަނުގެ ގޮދަން ވަނީ އެކްސްޕޯޓް ކޮށްފައި

ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ގޮވާމުގެ އެކްސްޕޯޓް އެއްކޮށް މަޑުޖެހިފައި އޮތުމަށްފަހު އަލުން އެކްސްޕޯޓް ކުރަން ފަށައި ފޮނުވި ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް އެ ގަތް ފަރާތުން ގަބޫލު ނުކުރިއެވެ.

ޔޫކްރެއިނުން އަލުން އެކްސްޕޯޓް ފަށައި ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް ފޮނުވީ ލުބުނާނަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ޤައުމުން އެ ޝިޕްމަންޓަށް އޯޑަރު ކުރި ފަރާތުން ޝިޕްމަންޓު ލިބުމުގައި 5 މަހުގެ ލަސްވުމެއް އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ، ބަލައިނުގަންނަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ލުބުނާނުގައި ހުންނަ ޔޫކްރެއިނުގެ އެމްބަސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު އެ ޝިޕްމަންޓު ގަންނާނެ އެހެން ބަޔަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށައިފައެވެ.

ލުބުނާނުގައި ހުންނަ ޔޫކްރެއިނުގެ އެމްބަސީއާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސްގައި ބުނެފައިވަނީ ލުބުނާނު ނުވަތަ ޓްރިޕޮލީ ނޫންވެސް އެހެން ޤައުމެއްގެ ޕޯޓަކުން ގޮވާމުގެ އެ ޝިޕްމަންޓު ގަންނަން ބޭނުންވާނަމަ އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓާއެކު "ރަޒޯނީ" ޔޫކްރެއިނުން ފުރީ މިދިޔަ ހަފްތާގައެވެ. މިއީ އދ. ގެ މެދުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އޮވެ، ޔޫކްރެއިނާއި ރަޝިއާއާ ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން ފެށި ދަތުރުތަކެކެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ދަތުރުގައި 26،527 ޓަނުގެ ގޮވާން ވަނީ އެކްސްޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.

މި ބޯޓު ލުބުނާނަށް ދަތުރުކުރަން އޮތް ނަަމަވެސް އެ ޝިޕްމަންޓް ބަލައި ނުގަންނާނެ ކަމަށް ބުނުމުން މިހާރު އެ ބޯޓު ވަނީ ތުރުކީގައި ބަނދަރުކޮށްފައެވެ.

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ގޮވާމުގެ އެކްސްޕޯޓް ހުއްޓި ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުގައި ތަކެތީގެ އަގު ވަނީ އުފުލިފައެވެ. އަދި ބައެއް ޤައުމުތަކަށް ގޮވާން ނުލިބި ކާބޯތަކެތި މަދުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތުމުން އދ. އިން މެދުވެރިވެގެން އެ ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމެއްގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ.

މިހާތަނަށް ޔޫކްރެއިނުން ވަނީ 243،000 ޓަނުގެ ގޮވާން އެކްސްޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
25%
0%
0%
0%
0%
75%
ކޮމެންޓް