ކ. މާލެ
|
8 އޯގަސްޓް 2022 | ހޯމަ 17:58
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީ
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީ
ރޮއިޓާރސް
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ރިފަރެންޑަމް ބާއްވާނަމަ ރަޝިއާ އާއިއެކު މަޝްވަރާތައް ނުކުރެވޭނެ: ޒެލެންސްކީ
 
އިރުމަތީ ޔޫކްރެއިންގެ ޚާސަން ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުބައެއް އޮތީ ރަޝިއާގެ އަތް ދަށުގައި
 
ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގެ ބަހަށް ބީރުކަންފަތެއްދީ ރިފެރެންޑަމްތައް ބާއްވައިފި ނަމަ އެގައުމަށް ޔޫކްރެއިނާ ޔޫކްރެއިނަށް ވާގިވެރިވާ ގައުމުތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރުމުގެ މަގު ބަންދުވާނެ ކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވ
 
ޒެލެންސްކީ ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ އެއްވެސް ސަރަހައްދެއް ރަޝިއާއަށް ނުދޭނެކަމަށް ބުނާބުނުން ތަކުރާރު ކުރައްވާފައި

ރަޝިއާއިން ހިފާފައިވާ ޔޫކްރެއިންގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ރިފެރެންޑަމް ބާއްވާނަމަ އެގައުމާއެކު ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ޒެލެންސްކީ ވަނީ ރަޝިއާއިން ރިފެރެންޑަމް ބާއްވާނަމަ ޔޫކްރެއިންއާއި އެގައުމަށް ވާގިވެރިވާ ގައުމުތަކާއެކު ރަޝިއާއަށް ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިރުމަތީ ޔޫކްރެއިންގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ރަޝިއާއިން ވަނީ އެގައުމުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ރަޝިއާއިން ބުނަމުންދަނީ އެގައުމުން ޔޫކްރެއިންގައި ކުރިއަށްގެންދަނީ ހާއްސަ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި އޮޕަރޭޝަންގައި އެގައުމުގެ އަތްދަށަށްދާ ސަރަހައްދުތައް މިނިވަންކުރާ ވާހަކައާއި އެސަރަހައްދުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ރިފެރެންޑަމް އަކަށް ދާނެ ވާހަކަ ވަނީ ދައްކާފައެވެ.

ހަނގުރާމަ ފެށުނު ފަހުން ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ދެއްވަމުން އަންނަ ވީޑިއޯ ހިތާބުތަކުގެ ތެރެއިން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ދެއްވި ހިތާބުގައި ޒެލެންސްކީ ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ އެއްވެސް ސަރަހައްދެއް ރަޝިއާއަށް ނުދޭނެކަމަށް ބުނާބުނުން ތަކުރާރު ކުރައްވާފައެވެ.

އެގޮތުން ޔޫކްރެއިނުން މިހާރުވެސް މިއޮތީ އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުވެސް އެގައުމުން ގަބޫލުކުރަމުން އައި ގޮތުގައި ހިފައިގެން ކަމަށާއި އެގައުމުގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގެ ބަހަށް ބީރުކަންފަތެއްދީ ރިފެރެންޑަމްތައް ބާއްވައިފި ނަމަ އެގައުމަށް ޔޫކްރެއިންއާއި ޔޫކްރެއިނަށް ވާގިވެރިވާ ގައުމުތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރުމުގެ މަގު ބަންދުވާނެ ކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ދިން ހަމަލާތަކާއެކު ފެށުނު ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމައަށް ހަ މަސްވެފައިވާއިރު، ފެބްރުއަރީ އަދި މާޗް މަހު ދެގައުމުން ވަނީ ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ. ނަމަވެސް މި މަޝްވަރާތަކުން މާބޮޑު ނަތީޖާއެއް ފެނިފައިނުވާ އިރު، މާޗް މަހުގެ ފަހުން ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެއް ނުވެއެވެ.

އިރުމަތީ ޔޫކްރެއިންގެ ޚާސަން ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުބައެއް އޮތީ ރަޝިއާގެ އަތް ދަށުގައެވެ. އެސަރަހައްދުގެ އޮފިޝަލުން ވަނީ ރަޝިއާ އާއި ގުޅުމަށް ރިފެރެންޑަމެއް ބޭއްވުމަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. އަދި ކުރިއަށްއޮތް ހަފުތާތައް ނުވަތަ މަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވޭނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

2014 ވަނަ އަހަރު ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހާއްސަ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނަށްފަހު ބޭއްވި ރިފެރެންޑަމަކަށް ފަހު ރަޝިއާއިން ވަނީ ލުހާންސްކް އަދި ޑޮނެސްކް އަކީ މިނިވަން ދެ ދައުލަތްކަމަށް ބަލައިގަނެފައެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގައި ކުރިއަށްގެންދާ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނަކީ ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ލުހާންސްކް އާއި ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޑޮނެސްކްގެ ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ހޯދުމަށް ކުރާ ކަމެއްކަމަށްވެސް ރަޝިއާއިން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް