ކ. މާލެ
|
8 އޯގަސްޓް 2022 | ހޯމަ 10:49
ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ހުށަހަޅާ "ނޭޭޝަނަލް މެރިޓައިމް ސެކިޔުރިޓީ ސްޓްރެޓެޖީ" އާއި "ޑިފެންސް ވައިޓް ޕޭޕަރ" އާ ބެހޭ ގޮތުން ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނަށް ޑިސްކަޝަން ފޯރަމްގެ ބައިވެރިން
ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ހުށަހަޅާ "ނޭޭޝަނަލް މެރިޓައިމް ސެކިޔުރިޓީ ސްޓްރެޓެޖީ" އާއި "ޑިފެންސް ވައިޓް ޕޭޕަރ" އާ ބެހޭ ގޮތުން ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނަށް ޑިސްކަޝަން ފޯރަމްގެ ބައިވެރިން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން
ކަނޑުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރަން ރާއްޖެއިން ކުރަން ޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި: މޭޖަރ ނިޔާޒް
 
ރާއްޖެ އަށް ދިމާވެފައިވާ މޫސުމީ ހިރާސަކީ ސަލާމަތަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް
 
ރާއްޖެއަށް އިގްތިސާދީ އަަދި ޚާރިޖީ ނުފޫޒުގެ އަސަރު ކުރާނެ

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އަދިވެސް ކުރަން ޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ސްޓްރެޓެޖިކް ސެކިއުުރިޓީ އެންޑް އެސެސްމެންޓްސްގެ ޑިރެކްޓަރ މޭޖަރ އަލީ ނިޔާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ހުށަހަޅާ "ނޭޭޝަނަލް މެރިޓައިމް ސެކިޔުރިޓީ ސްޓްރެޓެޖީ" އާއި "ޑިފެންސް ވައިޓް ޕޭޕަރ" އާ ބެހޭ ގޮތުން ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނަށް ޑިސްކަޝަން ފޯރަމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅުން ހުރި ދާއިރާތަކުން އިންގިލާބީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ނިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ، އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ވަރުގަދަކުރުމަށް ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަތަކުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

އެހެންނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތަށް ދިމާވެފައިވާ ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުރިކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެކަންކަމުން އަރައިގަންނަން ކަމާއި ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކުން އިތުރަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ހުރިކަން ބަލައިގަންނަކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ހުށަހަޅާ މި ސިޔާސަތުތަކަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިފާޢުއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މެރިޓައިމް ޑޮމެއިންގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި ސަރުކާރު އެކަށައަޅާފައިވާ ވިޝަންގެ ބިންގާގެ ގޮތުގައި އެކުލަވާލާ ލިޔުންތަކެކެވެ. އެ ލިޔުންތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ހަމަޖެހުމަށް އަސަރުކޮށްފާނެ ކަންކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ދާހިލީ އަދި ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރެއިން މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލަށް އަސަރުކުރާނެ ކަންކަން ދެނެގަނެ، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ދިފާއީ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމަށް އެ މައުލޫމާތުތަކުގެ ބޭނުން ހިފޭނެކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް