ކ. މާލެ
|
7 އޯގަސްޓް 2022 | އާދީއްތަ 20:28
ޔޫކްރެއިންގެ ގޮވާމުގެ ބާވަތްތައް ބަރުކޮށްގެން ދާ ބޯޓު
ޔޫކްރެއިންގެ ގޮވާމުގެ ބާވަތްތައް ބަރުކޮށްގެން ދާ ބޯޓު
އަލްޖަޒީރާ
ޔޫކްރެއިނުން ގޮވާން އެކްސްޕޯޓްކުރުން
ޔޫކްރެއިނުން ގޮވާން ބަރުކޮށްގެން 4 ބޯޓު ފުރައިފި
 
އާދިއްތަ ދުވަހު ޔޫކްރެއިނުން ގޮވާން ބަރުކޮށްގެން ހަތަރު ބޯޓު ވަނީ ފުރާފައި
 
ޖޮއިންޓް ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރގައި ރަޝިއާ، ޔޫކްރެއިން، ތުރުކީ އަދި އދ.ގެ މަންދޫބުން ހަރަކާތްތެރިވޭ
 
ޖޮއިންޓް ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރުން ވަނީ، ގޮވާން ބަރުކޮށްގެން ޔޫކްރެއިންގެ ފަސް ބޯޓެއް ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ބުނެފައި

ޔޫކްރެއިނުން ގޮވާން ބަރުކޮށްގެން ހަތަރު ބޯޓު ފުރާފައިވާކަމަށް ތުރުކީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން، ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އާދިއްތަ ދުވަހު ޔޫކްރެއިނުން ގޮވާން ބަރުކޮށްގެން ހަތަރު ބޯޓު ވަނީ ފުރާފައެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ގޮވާން އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށާފައިވާއިރު، އެކަން ބެލުމަށް އިސްތަންބޫލްގައި ވަނީ ޖޮއިންޓް ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރެއް އެކުލަވާލާފައެވެ. ޖޮއިންޓް ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރގައި; ރަޝިއާ، ޔޫކްރެއިން، ތުރުކީ އަދި އދ.ގެ މަންދޫބުން ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ.

އދ. އާއި ތުރުކީ އިސްވެ އޮވެ، ޔޫކްރެއިނާ ރަޝިއާއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލައި، ޔޫކްރެއިންގެ ގޮވާން އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަށާފައިވަނީ، ދުނިޔޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެވޭ ގޮވާމުގެ ސަޕްލައި މަދުވެ އޭގެ ސަބަބުން ކާނާގެ ކާރިސާއަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިދާނެކަމުގެ އިންޒާރާއެކުއެވެ.

ޖޮއިންޓް ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރުން ވަނީ، ގޮވާން ބަރުކޮށްގެން ޔޫކްރެއިންގެ ފަސް ބޯޓެއް ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް