ކ. މާލެ
|
6 އޯގަސްޓް 2022 | ހޮނިހިރު 05:25
ލަންކާގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ރައީސް ރަނިލްއާ ބައްދަލުކުރުން
ލަންކާގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ރައީސް ރަނިލްއާ ބައްދަލުކުރުން
ނިއުސް ވަޔަރ
ލަންކާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް
ލަންކާގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީން ރަނިލްއާ ބައްދަލުކޮށްފި
 
ގުޅިފައިވާ ސަރުކާރެއް އުފެއްދުމަށް ހުށަހެޅުނު

ސްރީލަންކާގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީ ސަމާގީ ޖަނަ ބަލަވެގަޔާ (އެސްޖީބީ) އިން ރައީސް ރަނިލް ވިކްރަމްސިންގހަ އާ ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރުމަކީ ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ގުޅިގެން ސަރުކާރު އުފެއްދުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއް ކަމަށް ލަންކާގެ ނިއުސް ވަޔަރ ނޫހުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. މި ބައްދަލުކުރުމުގައި މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މަލްޓި ޕާޓީ ސަރުކާރެއް ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އެކުލެވޭ ސަރުކާރެއް ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާ މެދު ކަމަށް އެސްޖީބީގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ހަރްޝާ ޑި ސިލްވާ ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް އެ ނޫހުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެސްޖީބީގެ ލީޑަރު ސަޖިތު ޕްރެމަޑާސާ، އެލިއަންސް ލީޑަރުންކަމުގައިވާ މަނޯ ގަނޭސަން، ރައުފް ހަކީމް އަދި އެސްޖީބީގެ މެނޭޖްމަންޓު ކޮމިޓީން ވަނީ ރައީސް ރަނިލްގެ އޮފީސްކޮޅުގައި ބޭއްވެވި މި ބައްދަލުވުކުރެއްވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

ބައްދަލުވުމަށްފަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ސަޖިތު ވިދާޅުވެފައިވަނީ މަޝްވަރާތައް ޕޮޒިޓިވް ކަމަށާއި، އުއްމީދަކީ މަޖިލިސް މެދުވެރިކޮށް ހުރިހާ އެންމެން އެކުއެކީގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރެވިގެން ދިއުން ކަމަށެވެ. އަދި އިދިކޮޅުން ބޭނުންވަނީ އެމަރޖެންސީ ގާނޫނު ހުއްޓުވުމަކަށް ގެނެސް، އަރަގަލަޔާ ބަންދު މީހުން ދޫކޮށްލުން ކަމަށާއި، މުޒާހަރާ ކުރަމުންދާ މީހުން ހައްޔަރުކުރުން ހުއްޓުވުން ވެސް އެދޭ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ޑި ސިލްވާ ވެސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ބައެއް ބޭފުޅުން މި މަޝްވަރާގައި ޕޮޒިޓިވް ކަމަށާއި، ބައެއް ބޭފުޅުން ދެކޮޅު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެންމެން އެއްބަސްވި އެއްކަމަކީ ލަންކާ އޮތް ހާލަތުން ކޮޅަށް ޖެހުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދުން ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ރަނިލް، ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމަށް ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި