ކ. މާލެ
|
1 އޯގަސްޓް 2022 | ހޯމަ 16:22
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއިން ގުޅިގެން ބާއްވާ "އިންޑޯ-ޕެސިފިކް އެންވަޔަރަމަންޓް ސެކިޔުރިޓި ފޯރަމް 2022"ގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވާހަކަދައްކަވަނީ
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއިން ގުޅިގެން ބާއްވާ "އިންޑޯ-ޕެސިފިކް އެންވަޔަރަމަންޓް ސެކިޔުރިޓި ފޯރަމް 2022"ގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
މޫސުމީ ބަދަލުތަކުން ރާއްޖެ އަށް ކުރާ އަސަރު
ތިމާވެށީގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ރާއްޖޭގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ވަނީ ގުޅިފައި: ފައިސަލް ނަސީމް
 
މިހާރު ތިމާވެށްޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަކީ ހަމައެކަނި ރާއްޖެ ފަދަ ކުޑަ ގައުމުތަކާއި ގުޅޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން - ފައިސަލް
 
ތިމާވެށީގެ ރައްކާތެރިކަމާއި އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމާއި، އިގްތިސާދީ ހަމަޖެހުމާއި ވަނީ ގުޅިފައި - ފައިސަލް

ތިމާވެށީގެ ރައްކާތެރިކަމަކީ ރާއްޖޭގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޔުނައިޑެޓް ސްޓޭޓްސް އިންޑޯ ޕެސިފިކް ކޮމާންޑް އާއި، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއިން ގުޅިގެން ބާއްވާ "އިންޑޯ-ޕެސިފިކް އެންވަޔަރަމަންޓް ސެކިޔުރިޓި ފޯރަމް 2022"، ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްވަމުން އެމަނިކުފާނު ވަނީ ތިމާވެށީގެ ރައްކާތެރިކަމާއި އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމާއި، އިގްތިސާދީ ހަމަޖެހުމާއި ގުޅިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ފައިސަލް ވިދާޅުވީ މިފަދަ ކަންކަމަކީ ގައުމުތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ސަލާމަތަށް އަސަރު ކުރާ ކަމެއްކަމުގެ ހެކި ފެންނަން އެބަހުރި ކަމަށާއި، މިއީ އާއްމުކޮށް ގައުމުތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި ޚިލާފު ހައްސާސް މައްސަލަ އެއް ކަމަށެވެ.

" ރާއްޖެ އަކީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ އަސަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރާ ގައުމެއް. އަހަރުމެންނަކީ ކަނޑުގެ ވަސީލަތްތަކަށް ބަރޯސާވާ ގައުމެއް. އެހެންވީމަ ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު ތަޢައްޔަރުވުމާއި، މަސްމަހާއި މެހި މަދުވުމުން ދިވެހިންނަށް އަސަރު ކުރޭ. ދިވެހިންނަށް އާމްދަނީ ލިބޭ މައި ސިނާއަތްކަމަށްވާ ފަތުރުވެރިކަން ސީދާ ގޮތެއްގައި ބަރޯސާ ވަނީ ސާފު ކަނޑުފަޅުތަކާއި ރީތި ދޮންވެލި ގޮނޑުދޮށްތަކާއި. އެތަންތަނަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސީދާ އަސަރު އަހަރުމެންގެ އިގްތިސާދަށް ކުރޭ " ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މޫސުމީ ބަދަލުތަކުން ރާއްޖެ އަށް ކުރާ އަސަރު އިތުރުވެފައިވުމާއި އެކު ތިމާވެށީގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަ ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމުގެ މުހިންމުކަން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފައިސަލް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބައިނަލްއަގުވާމީ ދުނިޔެއަށް ބަލާއިރު ވެސް ދުނިޔެ ހޫނުވުމުގެ އަސަރު ގައުމުތަކަށް ކުރާ މިންވަރު ނިސްބަތުން އިތުރުވެފައިވާކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ތިމާވެއްޓަށް ކުރާ އަސަރުތަކުގެ މައްސަލަ އަކީ ހަމައެކަނި ރާއްޖެ ފަދަ ކުދި ގައުމުތަކަށް އަސަރުކުރާ ކަމެއް ކަމަށް މިހާރު ބުނެވެން ނެތް ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އޮގަސްޓް 1 އިން 4 އަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި އަހަރުގެ "އިންޑޯ-ޕެސިފިކް އެންވަޔަރަމަންޓް ސެކިޔުރިޓި ފޯރަމް" ގައި، 21 ޤައުމަކުން ޖުމްލަ 100 އަށްވުރެ ގިނަ މަންދޫބުން ބައިވެރިވެއެވެ. އަދި، މި އަހަރުގެ ފޯރަމް ހޯސްޓްކުރާ ޤައުމުގެ ހައިސިއްޔަތުން، ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ތިމާވެއްޓާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ 24 މަންދޫބުން ވެސް މި ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވެލައްވައެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުންދާ މި ފޯރަމް އެންމެ ފަހުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބާއްވާފައިވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ކޮވިޑުގެ ޚާއްޞަ ހާލަތާ ގުޅިގެން ވޭތުވެދިޔަ ދެ އަހަރު މިފޯރަމް ބޭއްވިފައިވަނީ ވަރޗުއަލްކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ދުނިޔެއަށް އެޅޭނެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ފިޔަވަޅަކީ ކަރަންޓުގެ ދާއިރާއިން ބޭރުކުރާ ވިހަ ގޭސްތައް މަދުކުރުން - ޝައުނާ
22 ރަށެއްގެ ކުނި މެނޭޖުކުރާ މެޝިނަރީ ފޯރުކޮށްދޭން ލަންކާ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި
އަމާޒަކީ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް އެކަށީގެންވާ ސައިޒުގެ ޒަމާނީ ކުނިކޮށްޓެއް ޤާއިމުކޮށް އެތަންތަނަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތައް ފޮރުކޮށްދިނުން - ރައީސް
މަނާކުރި ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން 12 ބާވަތެއްގެ ޕްލާސްޓިކް ވަނީ އެއްކޮށް ފޭސް އައުޓް ކުރެވިފަ: މިނިސްޓަރު
ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު އެތެރެކުރި މިންވަރު 50 އިންސައްތަ މަދުކުރެވިއްޖެ: ރައީސް
ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރެއްވުމަށް ރައީސް އުކުޅަހަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
ތުރުކީގެ ރައީސް އައު ދައުރަކަށް ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ނާއިބު ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
ކުށްތަކާ ދުރު، ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާ - ނާއިބު ރައީސް