ކ. މާލެ
|
30 ޖުލައި 2022 | ހޮނިހިރު 11:33
އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި އެއްވެ ތިބި އާއިލާގެ މެންބަރުން ބުނި ގޮތުގައި އެ އާއިލާއިން ވޮޝިންގްޓަންއަށް ދަތުރު ކުރީ، ބައިޑަންއާ ބައްދަލު ކުރުމަށް
އަލްޖަޒީރާގެ ނޫސްވެރިޔާ، ޝީރީންގެ މަރު
އިންސާފު ހޯދަން ޝީރީންގެ އާއިލާއިން ބައިޑަންގެ ބައްދަލުވުމަކަށް އެދި މަޖިލީސް ދޮށަށް!
 
ޝީރީން މަރާލާފައިވަނީ ޖެނީންގައި އިޒްރޭލުން ހިންގަމުން ދިޔަ ރެއިޑެއް ކަވަރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް މޫނަށް ބަޑިޖަހާ
 
ޝީރިންގެ އާއިލާއާ ބައްދަލުކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އަދިވެސް އެއްބަސްވެވަޑައެއް ނުގަންނަވާ
 
ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެންބަރުންތަކަކާ ބައްދަލު ކުރަން އާއިލާ އިންވަނީ ރާވާފައި

ފަލަސްތީނުގައި އިޒްރޭލުން ހިންގަމުން ދިޔަ ރެއިޑެއް ކަވަރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ބަޑި ޖަހާ މަރާލާފައި ވާ އަލްޖަޒީރާގެ ނޫސްވެރިޔާ، ޝީރީން އަބޫ އަގުލީގެ އާއިލާއިން، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަންއާ ބައްދަލު ކުރުމަށް ޑިމާންޑް ކޮށްފިއެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ އެމެރިކާ ދަރިކޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ޝީރީންގެ އާއިލާއިން ދަނީ، ޝީރީންގެ މަރަށް އިންސާފު ހޯދުމަށް ޑިމާންޑްކޮށް، ވަރުގަދަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަމުންނެވެ. އެ އާއިލާ މިހާރު ތިބީ އެމެރިކާގެ ވޮޝީންގްޓަންގައެވެ. އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ނުވަތަ ކެޕިޓަލް ބިލްޑިންގ ސަރަހައްދުގައި އެއްވެ ތިބި އާއިލާގެ މެންބަރުން ބުނި ގޮތުގައި އެ އާއިލާއިން ވޮޝިންގްޓަންއަށް ދަތުރު ކުރީ، ޝީރީންއަށް އިންސާފު ހޯދުމަށް ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ގޮތުން ބައިޑަންއާއި ބައްދަލު ކުރުމަށެވެ.

މި މަހުގެ މެދަކާ ހިސާބުގައި ބައިޑަން އިޒްރޭލަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައިވެސް ޝީރީންގެ އާއިލާއިން ވަނީ ބައިޑަންއާއި ބައްދަލު ކުރަން ބޭނުން ވެގެން ހުށަހަޅާފައެވެ. ނަމަވެސް އާއިލާއަށް އެކަން ކާމިޔާބެއް ނުވިއެވެ.

ޝީރީންއަކީ އަހަރެންގެ ކޮއްކޮ. ރައީސް ބައިޑަން މިމަހު ޤުދުސްއަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު އަހަރެން އުއްމީދުކޮށްގެން ހުރީ އަހަރަމެންނާ ބައްދަލުކޮށްލައްވާނެ ކަމަށް. ފުރިހަމައަށް ތަމްރީނު ވެފައިވާ އިޒްރޭލު ސިފައިންގެ މީހަކު އެ ވަނީ އެމެރިކާގެ ރައްޔިތެއް މަރާލާފަ. އެތައް މިލިއަން ބައެއްގެ ލޯބި ލިބިފައިވާ، ކުޅަދާނަ ނޫސްވެރިއަކު މަރާލާފަ. ބައިޑަން ހުންނެވީ އަހަރަމެންނާ އެންމެ 10 ވަރަކަށް މިނެޓް ދުރުގަ. އަހަރަމެން ދެކިލަންވެސް ބައިޑަން ވަޑައިނުގަންނަވާ. އެހެންވެ އަހަރަމެންނަށް ވޮޝިންގްޓަންއަށް އަންނަން ޖެހުނީ. މިތަނަށް މިއައީ، ޝީރީންއަށް އިންސާފު ހޯދާދޭން ބޭނުންވާ، ވަރަށް ހެޔޮ އެދޭ ބައެއްގެ އެހީއާއެކީ. ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެންބަރުންތަކަކާ ބައްދަލު ކުރަން ރޭވިއްޖެ. ބައެއް މެންބަރުން ތިއްބެވީ އަހަރަމެން ކޮޅަށް. ބައިޑަން އަދިވެސް އެއްބަސްވެވަޑައެއް ނުގަންނަވާ އަހަރަމެންނާ ބައްދަލުކުރައްވާކަށް. ބައިޑަން ވިދާޅުވާން އޮތް އެއްޗެއް އަޑުއަހަން ބޭނުމީ ސީދާ އޭނައާއި ބައްދަލްކޮށް. އެއީ އަހަރަމެންގެ އާއިލާއާއި ފަލަސްތީނުގެ އެތައް ބަޔަކު އުފުލާ ވޭންވެސް ސީދާ ބައިޑަންއަށް އިއްވާ ދިނުމަށްޓަކާ
ޓޯނީ އަބޫ އަގްލީ؛ ޝީރީންގެ ބޭބެ

އެތައް ގޮތަކުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާއި އަރަބީންގެ ހިތްތައް ފަތަހަ ކުރި ޝީރީން، މި ދުނިޔެއަށް ފަހު ނޭވާ ދޫކުރީ އިޒްރޭލުގެ ބަޑީގެ ހަމަލާއެއް އޭނާގެ މޫނަށް އަމާޒުވެ، މެއި 11 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އޭރު އޭނާ ދިޔައީ ޖެނީންގައި އިޒްރޭލުން ހިންގަމުން ދިޔަ ރެއިޑެއް ކަވަރު ކުރަމުންނެވެ. ހަބަރު ކަވަރު ކުރަން ދަމުން އޭނާ ވަނީ އަލްޖަޒީރާގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތަށް ރެއިޑްގެ މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. ސީން އަށް ގޮސް މަންޒަރު ސާފުވުމުން ހަބަރުގެ ތަފްސީލުތައް ދޭނެ ކަމަށް ބުނެ މެސެޖެއް ކުރިތާ މާ ގިނައިރުތަކެއް ނުވެ، ފަލަސްތީނުގެ މަސްރަހުން ދެން ތިލަވެގެން ދިޔައީ އިޒްރޭލު އަސްކަރީ ހަމަލާއެއްގައި ޝީރީން، މި ދުނިޔެއާ ވަކިވެފައިވާ މަންޒަރެވެ.

ޝީރީންގެ "މަރުގެ އެތިފަހަރަކަށް" ވި ވަޒަން އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައި ކަމަށާ، އެ ވަޒަނަކީ އިޒްރޭލުން ނުވަތަ ފަލަސްތީނުން ޖެހި ވަޒަނެއްތޯ ކަށަވަރުކޮށް ނިންމަން ނޭނގޭ ކަމަށްވެސް އެމެރިކާއިން ދާދި ފަހުން އާންމު ކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ވެއެވެ. އެ ހަމަލާއަކީ އިޒްރޭލުގެ ބާރުތަކުން ދިން ހަމަލާއަކަށް ވުން ގާތް ކަމަށާ، ނަމަވެސް އެ ހަމަލާއަކީ ކަނޑައެޅިގެން ޝީރީންއަށް އަމާޒުކޮށްގެން، ގަސްތުގައި ދިން ހަމަލާއެއް ނޫން ކަމަށްވެސް އެމެރިކާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަހަރަމެންނަށް އެނގެން ބޭނުން ބަޑި ޖެހި މީހަކާއި، މަގުސަދު. ފެހި ސިގުނަލް ދޭންޖެހުނު ނިޒާމު ޖަވާބުދާރި ކުރުވަން ބޭނުން، އެއީ އަހަރަމެން މި އުފުލާ ވޭން އެހެން އާއިލާއަކަށް ނުޖައްސަންވެގެން . ހަގީގަތުގަ، ފަލަސްތީނުގަ، އަހަރަމެންގެ މި ވޭނަކީ އާ ކަމެއް ނޫން. ޝީރީންއަކީ މި އަހަރު ތެރޭ އިޒްރޭލުން މަރާލި އެމެރިކާގެ ހަމައެކަނި ރައްޔިތު މީހާއެއް ނޫން. ބައިޑަން ވިދާޅުވި ޝީރީން މަރާލުމަކީ އެމެރިކާއަށް ލިބުނު ދެރައެއް ކަމަށް. އެ ވިދާޅުވި އެއްޗެއް އަހަރަމެން ބަލައިގަންނަން. އެކަމަކު މީ، ފިޔަވަޅު އަޅަންވީ ވަގުތު
ވިކްޓާ އަބޫ އަގްލީ؛ ޝީރީންގެ ބޮޑުދައިތަ ދަރިއެއް

އެމެރިކާގެ ރިޕޯޓަށް ފަލަސްތީނުން ދެކޮޅެވެ. އަދި ޝީރީންއަށް ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ އޭނާއަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ގަސްތުގައި ކަމަށް ފަލަސްތީނުން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ތުހުމަތަށް އިޒްރޭލުން އިންކާރު ކުރެއެވެ.

ހަބަރުތައް ކަވަރު ކުރުމުގައި ސީދާ މައިދާނުގައި ހުރެގެން ރިޕޯޓްތައް ގެނެސްދެމުން ދިޔަ ޝީރީންއަށް މަސައްކަތުގެ މައިދާނުގައި އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރީ ސިފައިންގެ ފުށުން އެތައް ފުރައްސަރާއެއް ސިލްސިލާ ގޮތެއްގައި ކުރިމަތިވިއެވެ. މަސައްކަތުގެ މައިދާނުގައި ޝީރީން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދިނީ ފަލަސްތީނަށް ވެރިވެގެންފައިވާ އިޒްރޭލުގެ އިސްތިއުމާރީ ބާރުތަކުން ހިންގަމުން ދާ ޖަރީމާތައް ހާމަކޮށްދިނުމަށެވެ. އެގޮތުން ގަސްތުގައި މީހުން މެރުމާއި، ފޭރުމާއި، ޔަހޫދީއްޔާތު ފެތުރުމަށް ހިންގާ ޖަރީމާތަކާއި، ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުންތައް ތިލަ ކޮށްދެމުން ދިޔައެވެ. އަދި ޒައޮނިސްޓުންގެ ދޮގުތައް ބަޔާންކޮށްދެމުންދިޔައެވެ.

ޝީރީންގެ އާއިލާއިން ދަނީ އެ މަރުގެ މިނިވަން ތަހުގީގެއް ހިންގުމަށް ގޮވާލަމުންނެވެ.

ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެމެރިކާގައި އުފައްދާ ބޮން އިޒްރޭލް ސިފައިން ފަލަސްތީނުގެ އާއްމުންނަށް އަމާޒުކޮށް ބޭނުން ކުރި ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފި
އިޒްރޭލާ އެކު ގުޅުން ގާއިމް ކުރުމަށް ސައުދީން އެއްބަސްވަނީ!
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަތަންޔާހޫ ހައްޔަރު ކުރަން އައިސީސީން ނެރެން އުޅޭ އަމުރު ހުއްޓުވޭތޯ އެމެރިކާއިން މަސައްކަތް ކުރަނީ!
ޣައްޒާގައި އެހީދޭ މީހުން ހިމާޔަތްކުރަން އިސްރާއީލުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ: ބައިޑަން
އިސްރާއީލަށް ހަތިޔާރު ދިނުން ހުއްޓާލުމަށް އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ބައިޑަންއަށް ގޮވާލައިފި
ޣައްޒާ ހަނގުރާމަ ރަމަޟާން މަހު ވެސް މެދުކަނޑާލާނީ ރަހީނުން ދޫކުރުމަށް އެއްބަސްވާނަމަ: ބައިޑެން
ޖޯބައިޑަން، ނަވަލްނީގެ އަންހެނުންނާއި ދަރިފުޅާ ބައްދަލް ކުރައްވައިފި
ނަވަލްނީގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ބޮޑެތި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު ބައިޑަން ޕުޓިންއަށް ދެއްވައިފި