ކ. މާލެ
|
29 ޖުލައި 2022 | ހުކުރު 09:48
ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރުން
ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރުން
ގޫގުލް
ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރުން
ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާވެގެންދާނީ ހުރިހާ ފަންތިއަކާއި ގިންތިއަކަށް ފެތޭ ގޮތަށް: މިނިސްޓަރ މައުސޫމް
ތިމާވެއްޓާ ގުޅުވައިގެން ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތްކުރާނަން
ފަތުރުވެރިކަން ބައްޓަންވާންޖެހޭނީ ފަތުރުވެރިން ބޭނުންވާގޮތަށް

މުސްތަގުބަލުގައި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާވެގެންދާނީ ހުރިހާ ފަންތިއަކާއި، ގިންތިއަކަށް ފެތޭ ގޮތަށް ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ބައްޓަންވަމުންދާންޖެހޭނީ ފަތުރުވެރިން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަމަށެވެ.

އެ ބަދަލުތައް ގެންނަން މަރުހަބާ ކިޔަންޖެހޭ ކަމަށާއި، ކޮންމެ ހިސާބަކުން އައި ފަތުރުވެރިއެއް ކަމަށްވިޔަސް އެމީހުން ބޭނުންވާ ފެސިލިޓީތައް ރާއްޖޭގައި ހުންނަންޖެހޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މުސްތަގުބަލުގައި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޕްރޮޑަކްޓު އޮންނާނީ ދުނިޔެއާ ވާދަކޮށްލުމަށް ތައްޔާރަށް، ހުރިހާ ގިންތިއަކާއި ފަންތިއަކަށް ފެތޭ ގޮތަށް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ގިނައިން ފައިސާ ގެންގުޅޭ މީހުންވެސް އުފަލާއެކު އައިސް އެ ފައިސާކޮޅު ޚަރަދުކޮށްލަން ބޭނުންވާނެ. އަދި ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ކުދިން، އެމީހުންގެ ތަފާތު ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް، ފީލްޑް ޓްރިޕްތަކަށް ނަމަވެސް އަންނަ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ވެގެންދާނެ.
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ދެމެހެއްޓެނިވި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ތެރެއިން ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރަނީ ތިމާވެއްޓާ ގުޅުވައިގެން ފަތުރުވެރިންނަށް އެ ތަޖުރިބާތައް ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ތަރިކައާއި އާދަކާދައަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޕްރޮޑަކްޓެއް ގޮތުގައި ބަލައިގެން ކުރިއަށްގެންދަން މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށާއި، މިކަހަލަ ތަފާތު މޮޑިއުލްތައް ގެންދިއުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މުސްތަގުބަލުގައި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ވެގެންދާނީ ޕްލޭންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓަކަށް ކަމަށެވެ. މިފަހުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހުގެ ތެރެއިން މިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ކަށަވަރުވެގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް