ކ. މާލެ
|
28 ޖުލައި 2022 | ބުރާސްފަތި 13:11
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު އަހުމަދު ނަރީޝް
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު އަހުމަދު ނަރީޝް
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ
ނަރީޝް އަނެއްކާވެސް ހޫނުފެނަށް
 
ގިނަ ބަޔަކު ގެންދަނީ އޭނާއަށް ފާޑުކިޔަމުން
 
މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ހުންނެވީ ފެހި ކުލައިގެ ދިގު ހެދުމެއް ތުރުކުރައްވައިގެން

މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދީ ތުރުކުރައްވައިގެން ހުންނެވި ހެދުމާއި ގުޅުވައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު އަހްމަދު ނަރީޝް ދެއްކެވި ވާހަކައާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އޭނާއަށް އަމާޒުވެއްޖެއެވެ.

ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ހުންނެވީ ފެހި ކުލައިގެ ދިގު ހެދުމެއް ތުރުކުރައްވައިގެންނެވެ. އެ ހެދުމުގެ ފޮޓޯއެއް އެޑިޓްކޮށް ނަރީޝް ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. ނަރީޝް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ހުންނެވީ އިންޑިއާގެ ޤައުމީ ދިދަ ރަމްޒުކޮށްދޭ ހެދުމެއް ތުރުކުރައްވައިގެން ކަމަށެވެ.

Advertisement

މާރިޔާ އެގޮތަށް ވަޑައިގެންނެވީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޖެއްސުމަށް ކަމަށްވެސް ނަރީޝް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަރީޝް ހިއްސާ ކުރެއްވި ފޮޓޯއަކީ އެޑިޓްކޮށްފައިވާ ފޮޓޯއަކަށްވާތީ ގިނަ ބަޔަކު ގެންދަނީ އޭނާއަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ޒިންމާދާރު މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބަވައި އެފަދަ ވާހަކަތައް ފަތުުރާތީ އެކަން ބަލަންޖެހޭނެކަމަށްވެސް ބުނެފައެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފިތުނަވެރި ވާހަކަތައް ފެތުރުމުގެ ސަބަބުން މީގެ ކުރިންވެސް ނަރީޝްއަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވެކްސިން ޖެއްސެވުމާ ގުޅިގެން ނަރީޝް ޓްވިޓަރގައި ޙިއްޞާ ކުރެއްވި ޕޯސްޓަކަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބުނުއިރު، އެ ޕޯސްޓުގައި ދައްކުވައިދެނީ ފައިޒަރ ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތަކަކާއި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތަކެކެވެ. އެގޮތުން ރައީސް ޞާލިޙު ޖެއްސެވި ވެކްސިން ކަމަށް ނަރީޝް ޙިއްޞާކުރެއްވި ފޮޓޯއާއެކު ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި ފައިޒަރ ވެކްސިން ފުޅިއެއް ކަމަށާއި، އޭގައި ކޮވިޝީލްޑް ލޭބަލްކޮށްގެން އޮޅުވައިލާފައިވާ ކަމަށެވެ. 

ނަރީޝްގެ މި ޓްވީޓު ރިޓްވީޓުކޮށް 100ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކޮމެންޓުކުރިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހައްތަހާވެސް ހިމެނެނީ ނަރީޝްއަށް ފާޑުކިއުންތައް ބަންޑުން ކުރަމުންދިޔަ މީހުންނެވެ.

ރައީސް ޞާލިޙު ޖެއްސެވި ވެކްސިން ކަމަށް ތުހުމަތުކުރައްވާ ޙިއްޞާކުރެއްވި އެ ފޮޓޯއަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އައިޖީއެމްއެޗްގެ ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ރެސްޕިރޭޓަރީ މެޑިސިންގެ ފިޒީޝަން، ޑރ. މުޙައްމަދު އަލީ ނެންގެވި ފޮޓޯއެކެވެ. ޑރ މުޙައްމަދު އަލީ ވަނީ އެކަން "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް ކަށަވަރު ވެސް ކޮށްދެއްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
13%
25%
38%
13%
13%
0%
ކޮމެންޓް