ކ. މާލެ
|
27 ޖުލައި 2022 | ބުދަ 12:18
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް
ރާއްޖެއެމްވީ
ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
އެންމެ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައްވެސް ޖޭމް ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން އެބަހުރި: ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް
 
ޝަމާލް ވަނީ ރައީސަށް ޝުކުރު ދަންނަވާފައި
 
ޓެރަރިޒަމްގެ ޙަމަލާއަކަށް ކުރިމަތިލުމަށްޓަކައި މިހާރު އެތައް ގުނައަކަށް ސިފައިންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރު ކުރެވިފައިވޭ
 
މެއި 6 ޙަމަލާގައި ރާއްޖެއިންވެސް އެ ނުރައްކާތެރިކަން ތަޖުރިބާ ކޮށްފައިވޭ

އެންމެ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައްވެސް ޖޭމް ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގައި އެބަހުރިކަމަށް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިވަންދުވަހު ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދިން ކަވަރޭޖަށް ދެއްވި ޚާއްސަ އިންޓަރވިއުއެއްގައި ޝަމާލް ވިދާޅުވީ، "ކްރޮސް-ބޯޑަރ" ޓެރަރިޒަމަކީ މިހާރު އެންމެ ބޮޑު އެއް ނުރައްކާ ކަމަށެވެ. އެއީ ހުރިހާ ޤައުމެއްގެ ސަލާމަތީ މުއައްސަސާތަކަށްވެސް އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް ނުރައްކާކަމަށް ޝަމާލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަމާލް ވިދާޅުވީ، މެއި 6 ޙަމަލާގައި ރާއްޖެއިންވެސް އެ ނުރައްކާތެރިކަން ތަޖުރިބާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރަށް އޮންނަ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުންކަމަށް ޝަމާލް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އޭގެ އިތުރުންވެސް ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށްތައް މަދު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ބައެއް ކަހަލަ "ޕްރިވެންޓިވް" މަސައްކަތްތައްވެސް ކުރަންޖެހޭކަން ޝަމާލް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޤާބިލުކަން އިތުރު ކުރުމަށްވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަމަށް ޝަމާލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަމާލް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އިމްޕްރޮވައިޒްޑް އެކްސްޕްލޯސިވް ޑިވައިސަސް (އައިއީޑީ) ފަދަ ހަތިޔާރާއި ގުޅޭ ތަމްރީނުތައް ދިނުމާއި، އެފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ނުކުންނަ ޓީމުތަކަށް ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ޖޭމިންގ ކެޕޭސިޓީއޭ ބުނިއްޔާ ކަންނޭނގެ އެންމެ ފަސޭހައިން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނީ، އޭގެ ތެރޭގައި މިހާރުގެ އެންމެ މި ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ޖޭމް ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން އެބަހުރި އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިފާއީ ބާރުގައި، އެތައް ގުނައަކަށް އިތުރު ކުރެވި ހޯދިފައި ހުރީ
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ޝަމާލް

ޝަމާލް ވިދާޅުވީ ޓެރަރިޒަމްގެ ޙަމަލާއަކަށް ކުރިމަތިލުމަށްޓަކައި މިހާރު އެތައް ގުނައަކަށް ސިފައިންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. މިހާރު އެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެންމެ ޒަމާނީ ހަތިޔާރުތައްވެސް ހޯދާފައިވާކަން ޝަމާލް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ވަރަށް ޒަމާންތަކެއްވެއްޖެ ހަގީގަތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުގައިވެސް މި ހުރި ހަތިޔާރަށް، ގިނަ ދުވަސްވެފައި ހުރީ،
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ޝަމާލް

ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރު ކުރެއްވުމަށް ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިޙު ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅު ފާހަގަ ކުރައްވައި ޝަމާލް ވަނީ ރައީސަށް ޝުކުރު ދަންނަވާފައެވެ،

 ޝަމާލް ވިދާޅުވީ، ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުގެ އެންމެ އިސް އޮޕަރޭޝަނަލް ސަރވިސްއަކީ ކޯސްޓްގާޑްކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ދިފާއީ ބާރަކީ ނިސްބަތުން އެހެން ގައުމުތަކާއި އަޅައިބަލާއިރު ކުޑަ ބާރެއް ކަމުގައިވިޔަސް, ދައުރު ވަރަށް ފުޅާކަމަށް ޝަމާލް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
33%
0%
0%
0%
33%
ކޮމެންޓް