ކ. މާލެ
|
26 ޖުލައި 2022 | އަންގާރަ 19:10
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯރސް ޝަމާލްއާއި ވައިސް ޗީފް އަބްދުއްރަހީމް
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯރސް ޝަމާލްއާއި ވައިސް ޗީފް އަބްދުއްރަހީމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ދިވެހި ދިފާއީ ބާރު
ދިވެހި ދިފާއީ ބާރު ކުޑަނަމަވެސް، ދައުރު ވަރަށް ފުޅާ – ޝަމާލް
 
ރާއްޖޭގައި ކޯސްޓްގާޑަކީ މެރިޓައިމް ސެކިއުރިޓީއާއި ޑިފެންސްގެ ރޯލުވެސް އަދާކުރާ ޚިދުމަތް
 
ރާއްޖޭގައި ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުގައި މަދަނީ ދިފާއު ވަރަށް ބޮޑަށް އެބައޮތް

އެހެން ގައުމުތަކާއި އަޅައިބަލާއިރު، ދިވެހި ދިފާއީ ބާރަކީ ކުޑަ ބާރެއް ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ދިވެހި ދިފާއީ ބާރުގެ ދައުރު ވަރަށް ފުޅާކަމަށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯރސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރާއްޖެޓީވީން ކުރިއަށް ގެންދާ ޚާއްސަ ކަވަރޭޖުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. ޝަމާލް ވިދާޅުވީ، ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުގެ އެންމެ އިސް އޮޕަރޭޝަނަލް ސަރވިސްއަކީ ކޯސްޓްގާޑްކަމަށެވެ. ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުގެ ސްޓްރަކްޗަރ ނުވަތަ ރޯލުތަކަށް ބަލާއިރު، އެހެން ގައުމުތަކުގެ ދިފާއީ ބާރާ ވަރަށް ތަފާތުކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ދިފާއީ ބާރަކީ ނިސްބަތުން އެހެން ގައުމުތަކާއި އަޅައިބަލާއިރު ކުޑަ ބާރެއް ކަމުގައިވިޔަސް, ދައުރު ވަރަށް ފުޅާކަމަށް ޝަމާލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުރަތަމަ ގައުމީ ދިފާއީ ބާރަށް ބަލާލައިފިނަމަ އެއްފަރާތެއްގަ މި އޮންނަނީ މަދަނީ ދިފާއު، އަނެއް ފަރާތުގަ މި އޮންނަނީ އަސްކަރީ ދިފާއު. އެއާ އެކީގަ، ކޯސްޓްގާޑަށް ބަލާލައިފިއްޔާ އެހެން ގައުމުތަކުގަ މި އޮންނަނީ އާރމީ ނޭވީ އަދި އެއަރފޯރސް. އަދި ގުޅިގެން ޖޮއިންޓް ފޯރސް. މީގެ އިތުރުން ޕެރަމިލިޓަރީ ފޯރސަސްވެސް އޮވޭ. އަދި އޭގެ އިތުރުން ލޯ އެންފޯރސްމަންޓް ވެސް އޮވޭ.
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯރސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް

ޝަމާލް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުގައި މަދަނީ ދިފާއު ވަރަށް ބޮޑަށް އެބައޮތް ކަމަށެވެ. ނޭވީއެއްގައި ބޭރުގައުމުތަކުގައި ބޯޑަރު ބެލެހެއްޓުމަށް ކަނޑުގެ އެންމެ ބްރައުން ވޯޓާ ހަމައަށް ދާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި ކޯސްޓްގާޑަކީ މެރިޓައިމް ސެކިއުރިޓީއާއި ޑިފެންސްގެ ރޯލުވެސް އަދާކުރާ ޚިދުމަތް ކަމަށެވެ. ހަމައެއާއެކު ކަނޑުމަތީގައި ގާނޫނުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ދައުރުވެސް އޮތީ ކޯސްޓްގާޑަށް ކަމަށް ޝަމާލް ވިދާޅުވިއެވެ.  

އެހެން ގައުމުތަކުގަ ނޭވީ، ގޯސްޓްގާޑްގެ އިތުރަށް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޯސްޓްގާޑުގަ މި ދައުރު އެބައޮތް. މީގެ އިތުރުން ހިއުމެނިޓޭރިއަން ދައުރު ވެސް މިއޮތީ ކޯސްޓްގާޑުގެ ތެރޭގަ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން އޮޕަރޭޝަނަލް އޮގަނައިޒޭޝަން އޮތްގޮތުން ކޯސްޓްގާޑަކީ މިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ބޮޑުވެފަ، ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގަ ނުރައްކާތެރި އޮއިވަރު ހުރުމާއެކު ބޯޑަރު ދިފާއުކުރުމަށް ފުޅާ ދައުރެއް އޮތް ހިނދުގަ، ރާއްޖޭގެ ދިފާއީ ބާރުގެ އެންމެ އިސް އޮޕަރޭޝަނަލް ސަރވިސް.
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯރސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލު

ޝަމާލް ވިދާޅުވީ ކޯސްޓްގާޑް ފުޅާކުރުމަކީ ދިފާއީބާރުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އަމާޒު ކަމަށެވެ. އިތުރު ވަސީލަތްތައް ހޯދުމާއި އިތުރު ޕްލެޓްފޯމް ހޯދުން މީގައި ހިމެނޭ ކަމަށާއި، މީގެ ތެރޭގައި ވައިގެ މަގުންނާއި ކަނޑުމަގުން ބޭނުންކުރާނެ އުޅަނދު ހޯދުމާއި، އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއާއި މީހުން ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭކަމަށެވެ. މިދިޔަ 2 އަހަރެއްހާ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ކޯސްޓްގާޑުގެ ފްލީޓަށް ކޯސްޓްގާޑް ޝިޕް ކާމިޔާބު އިތުރުކުރެވިފައިވާކަންވެސް ޝަމާލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  

ކަވަރޭޖުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯރސް، ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުއްލަތީފް ވިދާޅުވީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ 99.7 އިންސައްތައަކީ ކަނޑުކަމަށެވެ. އަދި ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަކީ މި ގައުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ބަލާއިރު އެންމެ މުހިންމު ކަމަށް ބަލަންޖެހޭ ތަންކަމަށެވެ. އެހެންގައުމުތަކާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ލޭންޑް ބޯޑަރެއް ނެތް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އަވައްޓެރި ގައުމުތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން މުހިންމުކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ގައުމުގެ ސަލާމަތްތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކޯސްޓްގާޑު ތަރައްގީކުރުން މުހިންމު ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް